Juridiske fag

Nyheter

Vis alle
Tidsskrift med åpen tilgang

Arctic Review on Law and Politics

Arctic Review on Law and Politics is a peer-reviewed, Open Access, multidisciplinary journal in the fields of jurisprudence and social sciences.

Tidsskrift

Nytt i privatretten

Tidsskriftet inneholder artikler skrevet av fagfolk tilknyttet et av landets ledende miljø for privatrettslige fag, Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo.

Særtrykk

Lover og forskrifter

Vi har landets største utvalg av særtrykk av lover og forskrifter. Våre særtrykk inneholder historiske noter og blir løpende ajourført.

Helseretten

Anne Kjersti Befring

Helseretten angår alle, og vi har opplevd en enorm regelutvikling de seneste tiår, ikke minst i den helt siste tiden. Rettsområdet er sterkt preget av internasjonal påvirkning, gjennom menneskerettighetene, økende innflytelse fra EU/EØS og forpliktende internasjonale konvensjoner.


I denne boken gir Anne Kjersti Befring et helhetlig bilde av helseretten, med analyser av relevante og aktuelle juridiske spørsmål:


 • nasjonale og internasjonale rettskilder og utviklingstrekk
 • retten til et forsvarlig helsetilbud og organiseringen av helsetjenesten
 • autonomi, omsorg og tvang, og særlig omsorgsplikt overfor barn
 • behandling av personopplysninger og biologisk materiale
 • helseforskning, folkehelse og smittevern, med et eget kapittel om covid-19-pandemien
 • styring av helse- og omsorgstjenesten og betydningen av ny teknologi
 • klagerett, reaksjoner og straff, svikt, meldeplikt og oppfølging
Befring bygger på et stort materiale av relevante nasjonale og internasjonale rettskilder. Hun trekker inn aktuelle lover, rettsavgjørelser, forarbeider og eksempler fra forvaltningspraksis og diskuterer vanskelige metodiske spørsmål i lys av internasjonale menneskerettigheter, EU/EØS-retten og nasjonal rett.

Boken er rettet mot jurister i ulike roller, ansatte i helseadministrasjon og forvaltning, helsepersonell og andre som ønsker kunnskap om helseretten,

... Les mer
Helseretten
HelserettenAnne Kjersti Befring
849,–

Arveretten

Thomas Eeg

Alle skal en gang dø. Både arvelater selv og de pårørende kan stilles overfor en rekke spørsmål om hva som skal skje med eiendeler og forpliktelser når livet er over. Arveretten er derfor svært praktisk viktig, og er ett av svært få rettsområder som alle er garantert å bli berørt av. Arverettens regler gjelder de rettslige sidene av spørsmålene som kan oppstå, og er til for å forebygge og løse konflikter. Denne boken gir både en innføring i disse reglene, og drøfter en rekke temaer på et grundigere nivå.


Blant emner som behandles, er


 • arv etter loven
 • uskifte
 • reglene om testamenter og deres virkeområde
 • grunnleggende betingelser for å ha rett til arv og bortfall av rett til arv
 • oppgjør av avdødes formue gjennom skifte av dødsbo m.m.
 • tilbakeføringskrav for uriktig forbigåtte arvinger
 • regler for oppgjør med internasjonale forgreninger
Arveretten gir også en grundig innføring i arverettslig metode og en oversikt over rettsutviklingen.

Boken er nyttig for praktiserende jurister og jusstudenter, men også for lekfolk som vil planlegge arveoppgjør eller som skal skifte privat uten bistand av advokater, bostyrer eller domstol.

... Les mer
Arveretten
ArverettenThomas Eeg
639,–

Alle produkter fra kategori Juridiske fag

Område og fag

Type

Språk/Målform