Militærmaktens rolle i norsk krisehåndtering

Utfordringer og muligheter

Ann-Karin Larssen og Tormod Heier (red.), 2024, Heftet, Bokmål

Omtale

Militærmaktens rolle i norsk krisehåndtering oppsummerer og drøfter Forsvarets rolle i det sivil-militære samarbeidet, stilt overfor nye trusler mot landets sikkerhet.

I Norge er tradisjonen at Forsvaret tar seg av sikkerheten mot ytre fiender mens politiet tar seg av indre ro og orden. Lærdommene fra Menstadslaget i 1931, der soldater ble brukt mot sivile demonstranter, gjorde at det ble politisk sensitivt å bruke Forsvaret til sivil krisehåndtering.

Lærdommene etter 22. juli 2011 tilsa imidlertid at de sivile og militære ressursene burde samordnes bedre. Det politiske synet på rollefordelingen mellom Forsvaret og politiet har endret seg og kommer til uttrykk både juridisk og i praksis.

Russlands invasjon av Ukraina i 2022 gir ny dynamikk i den norske sikkerhetspolitikken. Krigen bringer alvoret tettere inn på Norge, og landet er nå i en mer utsatt situasjon. Fra 1. november 2022 ble beredskapen i Forsvaret hevet. Til sjøs økte Forsvaret sin tilstedeværelse og patruljering ved kritisk infrastruktur, og på land har Heimevernet blant annet bistått politiet med vakthold av olje- og gassanlegg.

I boka belyser noen av landets fremste eksperter på feltet de ulike aspektene og utfordringene knyttet til bruken av Forsvaret i nasjonale kriser.