Cappelen Damms ordbøker
Norges vakreste ordbøker

Cappelen Damms ordbøker

Cappelen Damms ordbøker framstår som moderne oppslagsverk som speiler språket i vår tid. Serien består av 14 innholdsrike bøker på sju språk for skolearbeid og allmenn bruk, og er prisbelønnet for sin gode lesbarhet og brukervennlighet.

Cappelen Damms ordbøker: Fullverdige ordbøker for allmenn bruk. Velegnet for elever i videregående skole og studenter.
Cappelen Damms skoleordbøker: Passer for elever på ungdomstrinnet og andre som lærer språket på begynnernivå.

Moderne verktøy for språklæring og kommunikasjon

Cappelen Damms ordbøker gjør arbeidet med språkfagene enklere og morsommere. Alle har minigrammatikk og legger vekt på faste uttrykk og vendinger. Tillatt ved eksamen i ungdomsskolen og den videregående skolen.

Praktisk og brukervennlig

Ordbøkene er solide og tåler daglig bruk. De ligger åpent på bordet og har smarte løsninger for raske oppslag.

Best på lesbarhet

Ordboksidene og artiklene har design som gjør det lett å finne riktig oppslagsord og som gir god lesbarhet:

 • Oppslagsordet er satt i farge, i halvfet font.
 • Typografien er designet spesielt for ordbøkene.
 • Ulike betydninger av ordet er tydelig markert.

Norsk

Engelsk

  Engelsk skoleordbok

  Engelsk skoleordbok

  Engelsk ordbok

  Engelsk ordbok

Tysk

  Tysk ordbok

  Tysk ordbok

  Tysk skoleordbok

  Tysk skoleordbok

Fransk

  Fransk skoleordbok

  Fransk skoleordbok

  Fransk ordbok

  Fransk ordbok

Spansk

  Spansk skoleordbok

  Spansk skoleordbok

  Spansk ordbok

  Spansk ordbok

  Spansk juridisk–økonomisk ordbok

  Spansk juridisk–økonomisk ordbok

Latin

Islandsk

Fagrelaterte

Norsk ordbok – nynorsk

Helene Urdland Karlsen

Norsk ordbok – nynorsk inneheld det sentrale ordtilfanget i moderne nynorsk. Ordboka er laga spesielt for elevar i grunnskulen og i den vidaregåande skulen.

Cappelen Damms Norsk ordbok - nynorsk er den nyaste og mest oppdaterte ordboka i sitt slag.

Ordboka tar utgangspunkt i moderne norsk og er grundig gjennomarbeidd med tanke på lesbarheit, eit aktuelt ordtilfang og brukaranes behov for ei påliteleg og praktisk ordbok.


Fakta om Norsk ordbok – nynorsk:


 • lesarvennleg oppsett og design
 • strengt alfabetisk struktur og alfabetstripe i høgre yttermarg
 • meir enn 23 000 oppslagsord
 • over 31 000 brukseksempel og 3500 faste uttrykk
 • dei 2500 vanlegaste orda er markerte med ein nøkkel i margen
 • eitt bøyingsmønster med fulle ordformer til kvart oppslagsord
 • enkle og pedagogiske definisjonar på alle oppslag
 • nyttige fagkodar og stilmarkørar
 • rammer med språkinformasjon på alfabetisk plass
 • enkel brukarrettleiing
 • minigrammatikk
 • språkreglar og skriveråd
 • noregskart
 • følgjer rettskrivinga frå 2012
 • solid og oppslagsvennleg innbinding i fleksibind
... Les mer
Norsk ordbok – nynorsk
Norsk ordbok – nynorskHelene Urdland Karlsen
399,–

Norsk ordbok - bokmål

Helene Urdland Karlsen og Grete Krogstad

Cappelen Damms Norsk ordbok - bokmål er den nyeste og mest oppdaterte ordboka i sitt slag. Den tar utgangspunkt i moderne norsk og er grundig gjennomarbeidet med tanke på lesbarhet, et aktuelt ordtilfang og brukernes behov for en pålitelig og praktisk ordbok.

Norsk ordbok - bokmål gjenspeiler den språklige virkeligheten vi lever i nå.


Ordboka inneholder vanlige ord som vi støter på i hverdagen, og ord som kan være vanskelig å forstå, særlig for dem som ikke har norsk som morsmål. Den inneholder mange nye ord og uttrykksmåter, deriblant forkortelser og kortord. Mange av disse har eksistert lenge i det norske språket (e-bok, niqab og transperson), men har ikke nødvendigvis vært å finne i en ordbok før nå. Andre er relativt nye (p-stav, skattemelding og YOLO).


Flere etablerte ord har også fått nye betydninger og bruksmåter. Slår du opp på adverbet bare, får du for eksempel vite at det nå også brukes på samme måte som verbet si i gjengivelse av samtale hos ungdom: Jeg bare:"det er urettferdig!". En del dialektord og slang er også tatt med, og ordboka representerer med det et moderne, ungt språk.


Framfor å ha med så mange ord som mulig har vi lagt vekt på å gi god informasjon om de ordene som faktisk er i bruk. Ordboken har over 35 000 oppslagsord med svært mange eksempler, 40 000 i alt. Faste uttrykk har fått en framtredende plass.


Foruten grammatikk inneholder boken språkregler og skriveråd, skrevet av Anne Lene Berge, tidligere lektor i norsk. Ordboka er tilpasset elever i den videregående skolen, men kan brukes av norskstudenter på alle nivåer og av alle andre som trenger å slå opp i en oppdatert og moderne ordbok.


Fakta om Cappelen Damms Norsk ordbok - bokmål:


 • leservennlig oppsett og design
 • over 35 000 oppslagsord
 • strengt alfabetisk struktur og alfabetstripe i høyre yttermarg gjør det lett og raskt å finne fram
 • oppdatert med de nye rettskrivningsendringene
 • opplysninger om ordenes skrivemåte, bøyning, etymologi og betydning
 • trykkmarkering og uttalemarkering ved importord
 • bøyningsopplysninger på alle oppslag
 • forklaringer, synonymer og eksempler som viser hvordan ordet blir brukt
 • 4000 faste uttrykk
 • fagkoder og stilmarkører
 • rammer med nyttig informasjon på alfabetisk plass i boka
 • enkel brukerveiledning
 • grammatikk
 • språkregler og skriveråd
 • norgeskart
... Les mer
Norsk ordbok - bokmål
Norsk ordbok - bokmålHelene Urdland Karlsen og Grete Krogstad
399,–