Norsk som andrespråk

- voksne innvandrere som utvikler skriftkyndighet på et andrespråk

Edit Bugge og Cecilie Hamnes Carlsen (red.), 2023, Heftet, Bokmål

Omtale

Dette er en oppdatert kunnskapsoversikt om andrespråkslæring, andrespråksundervisning og vurdering av språkferdigheter hos voksne innvandrere med lite skolegang og begrenset skriftkyndighet. Det er til nå skrevet lite om denne innlærergruppa, selv om de utgjør ca. 20 prosent av deltakerne i den statsfinansierte norskopplæringen for voksne. Denne antologien presenterer praksisrelevant kunnskap om andrespråksdidaktikk, opplæring i grunnleggende ferdigheter og arbeidslivsrettet norskopplæring.

Målgruppa for boka er forskere, lærere i voksenopplæringa og studenter på etter- og videreutdanningskurs i norsk som andrespråk.

Forfatterne i antologien er sentrale forskere på feltet, lærere i voksenopplæringa og utviklere av læreplaner og prøver.