Kritisk diskursanalyse

Forskningsmetoder

Joar Skrede, 2021, Ebok, Bokmål, PDF

Omtale

Kritisk diskursanalyse er en metode for å analysere hvordan språk bidrar til å opprettholde maktrelasjoner i samfunnet. Boken illustrerer hvordan slike maktrelasjoner kan reproduseres gjennom visse måter å ordlegge seg på. Grunnprinsippene i kritisk diskursanalyse presenteres, og det gis eksempler på hvordan metoden kan anvendes i praksis. Boken introduserer også de senere års utvikling innen multimodal kritisk diskursanalyse – analyse av både tekst og bilder.

I Kritisk diskursanalyse tar forfatteren for seg blant annet: Kritisk diskursanalyse i teori og praksis - Forholdet mellom kritisk diskursanalyse og kritisk realisme som vitenskapsteori - Multimodal kritisk diskursanalyse.

I boken redegjøres det også for hva slags prosjekt kritisk diskursanalyse er, både i akademisk og politisk forstand. Avslutningsvis diskuteres noen utfordringer en kan møte på når en bruker kritisk diskursanalyse som metode.

E-boka tilsvarer 1. trykte utgave 2017, 3. opplag, 2020.