Kontakt norsk yrkesfag (Fagfornyelsen LK20)

Norsk for yrkesfag vg2
/sek-asset/external-resources/cf7c4c2b-1d6d-4981-b3f7-6dba6bce549a

Om læreverket

Kontakt er et praktisk og yrkesrettet læreverk i norsk for yrkesfag til fagfornyelsen (LK20). Elevene vil oppleve norskfaget som relevant for den yrkesrettingen de har valgt, og at norskfaget har en praktisk verdi for dem. Lærebok og digitale ressurser dekker alle kjerneelementene og målene i læreplanen for norsk yrkesfag på vg2.

I kapittelet om muntlig kommunikasjon lærer elevene å bruke retoriske appellformer og tilpasse språket til mottakeren når de kommuniserer muntlig.

Læreverket Kontakt norsk yrkesfag til fagfornyelsen LK20 består av følgende titler/komponenter:

Kontakt lærebok bokmål
Kontakt lærebok nynorsk
Kontakt digital lærebok Unibok
Kontakt digital lærebok Brettbok
Kontakt elevnettsted
Kontakt lærernettsted

Kontakt tar yrkesrettingen på alvor
I fagfornyelsen skal norskfaget yrkesrettes mer enn tidligere. Yrkesfagelevene skal lære å mestre skriftlig og muntlig kommunikasjon både i programfagene og i yrkeslivet. Kontakt lærer elevene om relevante skriftlige og muntlige tekster. Eksempler på slike tekster er rapporter, logger, instruksjoner og muntlige presentasjoner. I Kontakt får elevene de verktøyene de trenger for å kunne lese og skape tekster som er relevante for det yrket de utdanner seg til.

Skriftlige instruksjoner eller dokumentasjon av arbeidsprosesser er gode anledninger til å arbeide med sammensatte tekster, og her vil eleven også få generelle råd om hvordan de kan bruke ord og bilder kreativt.

I kapittelet om muntlig kommunikasjon lærer elevene å bruke retoriske appellformer og tilpasse språket til mottakeren når de kommuniserer muntlig.

Elevene skal lære å være kritiske og utforskende
Et nytt kjerneelement i norskfaget er at elevene skal ha en kritisk tilnærming til tekst og kilder. I kapitlet om saktekster får elevene konkrete tips om hvordan de kan vurdere avsenders troverdighet. Elevene skal være bevisst hvordan de retoriske appellformene virker og påvirker den som leser eller lytter.

Å være en kritisk leser betyr ikke at man skal være negativ, men at man skal være åpen, aktiv og utforskende. Elevene skal lære å stille gode spørsmål til teksten. Gjennomgående i læreboka Kontakt og de digitale ressursene er det utforskende oppgaver der elevene skal utforske konteksten som teksten er en del av, eller de skal utforske et tema og overføre kunnskap til andre sammenhenger. For eksempel lærer de hvordan språklige virkemidler brukes i alle tekster, ikke bare skjønnlitterære.

Tydelige og instruktive eksempeltekster og sjekklister
Kontakt
lærer elevene trinn for trinn å bygge opp skriftlige og muntlige tekster. Forfatterne modellerer selve tekstskapingen, og elevene finner et rikt utvalg av korte og lengre modelltekster i en rekke sjangre.

Eksempeltekstene med forklaringer er tydelige slik at elevene skal forstå oppbygning og tekststrukturer så godt at de enkelt kan bygge opp sine egne tekster på samme måte. Sjekklistene er presentert i rammer slik at elevene enkelt kan gå gjennom punktene når de arbeider på egenhånd, enten det er med egne tekster og presentasjoner, eller når de skal reflektere over saktekster og tolke skjønnlitterære tekster.

Kulturmøter i litteraturen og språklig mangfold
Hva vil det si å kunne reflektere? Hva skal elevene gjøre konkret når de reflekterer over temaer i tekster? I Kontakt får elevene gode spørsmål som de kan stille til tekster de skal reflektere over, og eksempler på slike refleksjoner. I tekstsamlingen er det blant annet et utdrag fra romanen Tante Ulrikkes vei. Utdraget er kommentert i teoridelen og viser hvordan man kan reflektere over teksten. Andre tekster tar for seg kulturmøter på arbeidsplassen og mellom kjønn.

Hva skjer med språket når det møter andre språk? Romanen Alle utlendinger har lukka gardiner er et eksempel på språkmøte i praksis. Til denne teksten får elevene spørsmål om ordforråd og ordstilling. Elevene får også teoristoff og teksteksempler med oppgaver knyttet til temaene norsk i en globalisert verden og de samiske språkene.

Utvalget i tekstsamlingen treffer og engasjerer elevene
De overordnede tverrfaglige temaene har styrt utvalget av tekster i læreboka Kontakt. Tekstene er valgt ut med tanke på bredde og variasjon, og at de viser hvordan tekster kan ta opp et tema med ulike innfallsvinkler. Tekstene er i stor grad avsluttede tekster, det vil si at det er flere noveller enn romanutdrag. Saktekstene er valgt ut for å ha relevans over tid og ikke bli raskt utdaterte. Som dramatekst kan vi nevne tv-manuskriptet fra Rådebank for å engasjere elevene. De lyriske tekstene er både tradisjonelle og modernistiske og vi har bevisst tatt med sanglyrikk for å ta tak i sjangre som elevene forholder seg til.

De tverrfaglige temaene
De tverrfaglige temaene bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring og demokrati og medborgerskap, er integrerte i læreverket og særlig i tekstsamlingen der det er varierte innfallsvinkler til temaene.

Digitale ressurser for elever
Kontakt Elevnettsted finner elevene supplerende oppgaver til læreboka og læringsstier der de går i dybden og utforsker temaer. Nettstedet inneholder digital ordbok på bokmål og nynorsk og oversikt over viktige rettskrivningsregler med eksempler som er tilpasset skriving i yrkeslivet. Et skreddersydd lese- og skriveverktøy hjelper eleven med å forstå, skrive og bygge opp tekster i alle relevante sjangrer. Elevene kan bruke ressursene gratis, men de må logge inn slik at de kan lagre arbeidet sitt, og lærer kan ta i bruk funksjonaliteten på nettstedet. For eksempel kan lærer kommentere utvalgte tekster som elevene arbeider med på nettstedet, og komme tett på elevenes progresjon og faglige utvikling. Med Kontakt Elevnettsted Pluss vil elevene få tilgang til innlest læreboktekst på begge målformer.

Digitale ressurser for lærer
Kontakt lærernettsted er det flere nyttige ressurser, som forslag til årsplaner, undervisningsopplegg og vurderingssituasjoner til de ulike temaene i verket, og fyldig med tverrfaglige undervisningsopplegg for alle yrkesfagene. Funksjonalitet på nettstedet gir lærer oversikt over elevenes progresjon med oppgavene på nettestedet. Utvalgte læringsstier og oppgaver har lagt opp til prosessorientert arbeid, der lærer kan kommentere innleverte tekster. Lærer kan legge til egne oppgaver og tildele elevene oppgaver individuelt.

Digital lærebok
Lærebøkene finnes også i digitale utgaver, som Kontakt Unibok og Kontakt Brettbok. Unibok har det mest leservennlige formatet og tilfredsstiller alle nye krav til universell utforming. Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese boka på alle digitale flater – også mobil. En rekke funksjoner støtter elevenes leseforståelse, det er innlest læreboktekst, en tekst-til-tale-funksjon som har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. Cappelen Damms digitale ordbok er en del av nettstedet. I ordoppslagene får elevene ordforklaringer, synonymer og bøyninger.

Forfatterne har lang undervisningserfaring fra ulike yrkesfaglige studieprogram
Tone Elisabeth Grundvig og Siv Sørås Valand har begge et sterkt engasjement for norskfaget, lang og bred undervisningserfaring fra videregående skole og er opptatt av å integrere norsk i yrkesfagene for å gjøre norskfaget relevant for elevene på yrkesfag.