Emneregister
Immaterialrett

Ph.d.-disputas, Morten Nadheim: Dynamisk immaterialrett  (nr. 1/2023)

Ny lov om vern av forretningshemmeligheter (nr. 1/2020)

Endringer i patentloven, foretaksnavneloven, designloven og varemerkeloven. Forenklinger og klargjøringer (nr. 3/2019)

Litteratur. Ole Andreas Rognstad: Property Aspects of Intellectual Property. Cambridge University Press, Cambridge/New York 2018. 226 sider (nr. 3/2018)

Presentasjon av doktorgradsprosjektet "Dynamisk immaterialrett" (nr. 2/2018)

HR-2016-1993-A Vernet for særpregete foretaksnavn – fare for forveksling. Pangea Property Partners AS (nr. 4/2016)

Pantsettelse av immaterialrettigheter - Prop. 101 L (2013-2014) (nr. 4/2014)

Originalitetskriteriet i EU-retten - ny kurs? (nr. 4/2012)

Avvisningsbeslutninger på området for videresending av kringkastingssendinger, Oslo tingretts kjennelse av 14. juni 2011 og Kabeltvistnemndas vedtak av 28. juni 2011 (nr. 3/2011)

Høringsnotat om styrking av håndheving av industrielle rettigheter (nr. 3/2011)

"Frivillig" gjennomføring av IPRED-direktivet artikkel 13 (nr. 1/2011)


Opphavsrett

HR-2023-2282-A Begrepet "produsent" i åndsverkloven § 20 (nr. 1/2024)

HR-2023-1077-A "Rimelig vederlag" for bruk av andres verk (nr. 3/2023)

HR-2022-1113-A VG hadde rett til bildebruk, men mot vederlag (nr. 3/2022)

Ny lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. (nr. 4/2021)

Lenker, plattformer, databaser og dataprogrammer - oversikt over EU-praksis på opphavsrettsområdet i 2021 (nr. 4/2021)

Bilutleie er ikke overføring av verk til allmennheten. EU-domstolens dom i sak C-753/18 (Nordisk biluthyrning) (nr. 2/2020)

Videresalg av e-bøker er ikke tillatt - EU-domstolens dom av 19. dese,ber 2019 i sak C-273/18 (Tom Kabinet) (nr. 1/2020)

Litteratur. Ole Andreas Rognstad: Opphavsrett, med bidrag fra Birger Stuevold Lassen, 2. utgave. Universitetsforlaget, Oslo 2019. 557  sider. ISBN 978-82-15-02099-0 (nr. 4/2019)

HR-2019-1725-A Lovdata-kjennelsen - om rekkevidden av databasevernet etter åndsverkloven og avveiningen mot ytringsfriheten (nr. 4/2019)

HR-2019-1743-A Popcorn Time (nr. 4/2019)

Tre dommer fra EU-domstolen om rekkevidden av opphavsrett og nærstående rettigheter: C-469/17 Funke Medien, C-516/17 Spiegel Online og C-476/17 Pelham (nr. 3/2019)

Opphavsrett til smaker? - EU-domstolens dom i sak C-310/17 (Levola Hengelo) (nr. 1/2019)

HR-2018-2268-A RiksTVs overføring i bakkenettet er "tilgjengeliggjøring for allmennheten" (nr. 1/2019)

Ny åndsverklov (nr. 3/2018)

HR-2017-2165-A Spørsmål om en berg- og dalbane i Hunderfossen krenker opphavsretten til fantasibilen Il Tempo Gigante, som er brukt i filmen Flåklypa Grand Pirx (nr. 1/2018)

Virtuelle videoopptakere - EU-domstolens dom i sak C-265/16 (VCast) (nr. 1/2018)

Ansvar for fildelingsplattformer - EU-domstolens dom i sak C-610/15 (Ziggo) (nr. 3/2017)

HR-2017-833-A Scanbox. Utlevering av abonnementsopplysninger ved opphavsrettskrenkelser (nr. 3/2017)

Litteratur. Irina Eidsvold Tøien: Skapende, utøvende kunstnere. Beskyttelsen av utøvende kunstneres prestasjoner etter norsk rett, Universitetsforlaget 2016. 288 sider (nr. 4/2016)

EUs «opphavsrettspakke» (nr. 4/2016)

Forslaget til forordning for «visse af radio- og tv-selskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af radio- og tv-programmer»
(nr. 4/2016)

Kompensasjonsordning for privatkopiering i fare – EU-domstolens dom i sak C-470/14 (EGEDA) (nr. 4/2016)

Lenker til ulovlig utlagt materiale – EU-domstolens dom i sak C-16/15 (GS Media) (nr. 4/2016)

HR-2016-562-A Kabelsending av fjernsynsprogrammer (nr. 2/2016)

Høringsnotat til ny åndsverklov (nr. 2/2016)

Digital Single Market Strategy developments: towards comprehensive copyright reforms (nr. 1/2016)

Mer om lenker: EU-domstolens sak C-279/13 (C More), dom 26. mars 2015 (nr. 2/2015)

Pez Hejduk v/EnergieAgentur. NRW GmbH, C-441/13 (nr. 1/2015)

Art & Allposters International BV v Stichting Pictoright, C-419/13 (nr. 1/2015)

EU-domstolens avgjørelse i sak C-117/13 - 11. september 2014 (Technische Universität Darmstadt v/Eugen Ulmer KG) (nr. 1/2015)

"Embedded links". EU-domstolens dom i sak C-348/13 (BestWater), 21. oktober 2014 (nr. 4/2014)

Behov for forenkling og klarering av sammensatte musikkverk (nr. 4/2014)

Ingen vederlagsplikt for bilutleie. Borgarting lagmannsrett dom 3. juni 2014 (LB-2012-206223) (nr. 4/2014)

EU-domstolen om parodiunntaket i informasjonssamfunnsdirektivet art. 5(3) bokstav k (LB-2012-206223) (nr. 4/2014)

Nye endringer i åndsverkloven (nr. 3/2014)

Opphavsrett og lenker. EU-domstolens dom i sak C-466/12 (Svensson) (nr. 2/2014)

Etterligning av typehus. Gulating lagmannsretts dom av 4. juli 2013 (LG-2012-100791) (nr. 4/2013)

Lovendringer på opphavsrettsområdet (nr. 4/2013)

Rt. 2013 s. 822 Verkshøyde for arkitektur (nr. 3/2013)

Stedet for opphavsrettslige handlinger ved internasjonale transaksjoner. Lovvalg. EU-domstolens dommer i sak C-5/11 (Donner) og sak C-173/11 (Football Dataco II) (nr. 4/2012)

Originalitetskriteriet i EU-retten - ny kurs? (nr. 4/2012)

Spredningsrettens konsumpsjon. Online-salg av datamaskinprogrammer. EU-domstolens dom av 3. juli 2012 i sak C-128/11 (usedSoft) (nr. 3/2012)

Rekkevidden av begrepet offentlig fremføring/overføring. EU-domstolens dom av 15. mars 2012 i sak C-135/10 (SCF) (nr. 3/2012)

Rt. 2012 s. 1062 Opphavsrett til brukskunst. Etterligning av TRIPP TRAPP-stolen (nr. 3/2012)

Er utøvende kunstneres prestasjoner beskyttet som opphavsrett? Presentasjon av phd-prosjekt innen immaterialrett (nr. 4/2011)

Nytt EU-direktiv om vernetid (nr. 4/2011)

EU-domstolen, forente saker C-403/08 og C-429/08 (Premier League), dom 4. oktober 2011 (nr. 4/2011)

En forkastet Google-avtale, et populært EU-direktiv, en nordisk løsning - samt noen opphavsrettslige utfordringer på EUs digitale agenda (nr. 4/2011)

Høringsutkast om tiltak mot ulovlig fildeling og andre krenkelser av opphavsrett mm. på Internett (nr. 3/2011)

Rt. 2010 s. 593 Om Tøyen Tannlegevakt AS sin bruk av varemerket til Røde Kors (nr. 3/2010)

Rt. 2010 s. 774 Max Manus-saken (nr. 3/2010)

(HR-2010- 01060-A)Rt. 2010 s. 527 Mauseth-saken (nr. 3/2010)

s. 527Sabotasje av filmen Max Manus (nr. 3/2010)

Rt. 2009 s. 1568 (HR-2009-2318-A) Erstatning for uhjemlet bruk av personbilde (nr. 1/2010)

Mauseth-saken til Høyesterett (NRKs bruk av nakenscenen i filmen Brent av frost) (nr. 1/2010)

Foran De olympiske leker i Vancouver 2010: OL-symbolenes vern mot uautorisert anvendelse i reklamen mv. (nr. 1/2010)

Kollektiv forvaltning av rettigheter til online-overføring mv. av musikk. EU-kommisjonens vedtak i CISAC-saken (nr. 4/2008)

Databasevern. EF-domstolens dom i sak C-304/07 (Direct Media) (nr. 4/2008)

Opphavsrett i kunnskapsøkonomien. Grønnbok fra EU-kommisjonen 16.7.2008 (COM (2008) 466 final) (nr. 4/2008)

Rt. 2007 s. 1329 Opphavsrettslig vern av sceneverk, verkshøydekravet (Huldra i Flåm) (nr. 1/2008)

Utskrifter fra Internettet - forholdet til åndsverkloven (nr. 3/2007)

Innføring av "følgerett" i åndsverkloven for omsetning av billedkunst. Endring i lov om avgift på omsetning av billedkunst mm. (nr. 1/2007)

Utplassering av TV-apparater på hotellrom. EF-domstolen, sak C-306/05 (Rafael Hoteles) (nr. 1/2007)

EF-domstolen, dom 1. juni 2006 - Tolkning av satelitt- og kabeldirektiv (nr. 3/2006)

Rt. 2006 s. 752 Jul i Blåfjell (nr. 3/2006)

To dommer fra Borgarting lagmannsrett - "Jul i Blåfjell" og "Kokkin-saken" (nr. 1/2006)

Linker og fildeling. Oslo tingretts dom av 30. mai 2005, Direct Connect (nr. 3/2005)

Linker og fildeling. US Supreme Court, dom av 27. juni 2005 i Grokster-saken (nr. 3/2005)

Linker og fildeling. Høyesteretts dom i Napster.no, Rt. 2005 s. 41 (nr. 3/2005)

Endring av ånsverkloven, lov 17. juni 2005 (nr. 3/2005)

Vilkår for databasevern og vernets innhold (nr. 2/2005)

Rg. 2004 s. 414 DVD-Jon-saken (nr. 1/2004)

Norsk og utenlandsk praksis om ansvar knyttet til bruk av hyperlinker («pekere») (nr.4/2003)

"Rimelig vederlag" ved fremføring av musikk i radio og fjernsyn (nr. 3/2003)

Kulturdepartementets høringsutkast om forslag til endringer i åndsverksloven m.m. (nr. 2/2003)

Dom av Oslo tingrett 7. januar 2003. DVD-Jon-saken (nr. 1/2003)

EF-domstolen om nasjonal behandling/ikke-diskriminering i sak C 360/00 (nr. 4/2002)

UfR 2002 s. 1715. Dom fra dansk Højesteret om etterlikning av Arne Jacobsen-stol (nr. 4/2002)

Aksessorisk konsumpsjon (nr. 4/2002)

Napster-saken, avgjørelse fra U.S. Court of Appeals (nr. 3/2001)

Direktiv om opphavsretten i informasjonssamfunnet vedtatt (nr. 2/2001)

Dansk dom om gjengivelse av kunstverk i utstillingskataloger m.v. (nr. 4/2000)

Svensk høyesterettsdom om pekeransvar (nr. 3/2000)

Hotell-TV, forhold til EF-direktiv (nr. 2/2000)

Pekeransvar (nr. 1/2000)

Dom mot Irland for å ikke ha overholdt frist for implementering av Direktiv 92/100/EØF. EF-domstolen i sak C-213/98 (nr. 4/1999)

Ot.prp. nr. 15 (1999–2000) om offentlig fremføring, avgift og vederlag (nr. 4/1999)

Vernetidsbestemmelsene – overgangsregler. EF-domstolen i sak C-60/98 (nr. 3/1999)

Forslag fra Europakommisjonen om opphavsretten i informasjonssamfunnet (nr. 3/1999)

Forslag til endringer i åndsverksloven og lov om fond for utøvende kunstnere (nr. 3/1999)

Konsumpsjon. Rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen i sak E-1/98 (nr. 2/1999)

Rettsbeskyttelse av databaser, nye regler i åndsverksloven (nr. 1/1999)


Patentrett

HR-2022-634-U Nektet anke i patentsak. Tvist mellom Neurim Pharmaceuticals Ltd. ("Neurim") og Orifarm Generics A/S (nr. 3/2022)

HR-2020-2017-A Arbeistakeroppfinnelser ved universiteter (nr. 4/2020)

Kan en datamaskin være oppfinner? (nr. 1/2020)

Endringer i patentloven, foretaksnavneloven, designloven og varemerkeloven. Forenklinger og klargjøringer (nr. 3/2019)

HR-2018-2191-A Rett verneting ved tvist om retten til patent og patentsøknad (nr. 1/2019)

Litteratur. Torger Kielland: Patentering av informasjonsteknologiske oppfinnelser. Universitetsforlaget, 2017. 375 sider (nr. 3/2017)

EU-domstolens dom av 16. juli 2016, sak C-567/14, TFEU artikkel 101 og beregning av royalty i patentlisensavtaler (nr. 3/2016)

Konkurranseretten setter grenser for retten til å håndheve patenter. EU-domstolens dom av 16. juli i sak C-170/13, Husawei Technologies Co. Ltd. mot ZTE Corp. og ZTE Deutschland GmbH (nr. 4/2015)

EU-domstolens sak C-577/13 om supplerende beskyttelsessertifikater og flere legemidler basert på samme aktive virkestoff (nr. 2/2015)

Sak E-16/14, EFTA-domstolen uttaler seg om supplerende beskyttelsessertifikater i sak om biologisk legemiddel (nr. 2/2015)

Patenter og menneskelige embryonale stamceller. EU-domstolens dom i sak C-364/13 (International Stem Cell Corporation), 18. desember 2014 (nr. 1/2015)

Styrking av håndhevingsreglene for det industrielle rettsvern (nr. 4/2013)

Unitary Patents og Unified Patent Court - et nytt patentsystem for Europa (nr. 4/2013)

Litteratur. Inger Berg Ørstavik: Innovasjonsspiralen. Patentrettslige, kontraktsrettslige og konkurranserettslige spørsmål ved forbedring av patenterte oppfinnelser. Gyldendal Akademisk, Oslo 2011. 403 sider (nr. 2/2011)

Rt. 2009 s. 1665 (HR-2009-02402-A) Patenthavers emerett og unntaket for eksperimenter (nr. 1/2010)

Rt. 2009 s. 1055 Patentbeskyttelsens omfang, jf. patentlovens § 39 - ekvivalenslæren -donepezil (nr. 3/2009)

Rt. 2008 s. 1555 Domstolprøving av kravet om oppfinnelseshøyde (nr. 1/2009)

Ekvivalenslæren - Borgarting lagmannsretts dommer LB-2006-186315 (sertralin) og LB-2007-9480 (lansoprasol) (nr. 3/2008)

Litteratur. Rudofl Krasser: Patensrecht - Ein Lehr- und Handbuch zum deutschen Patens- und Gebrauchsmusterrecht, Europäischen und internationalen Patensrecht, 5. utg., München 2004 (nr. 1/2005)

En dom fra den tyske høyesterett bidrar på viktige punkter til avklaring av patenthaverens vern mot såkalt middelbart patentinngrep (nr. 1/2005)

Den 21. oktober 2004 falt den første dommen fra House of lords om patenttolkning og ekvivalensbeskyttelse etter at den engelske patentloven i 1977 ble tilpasset Den europeiske patentkonvensjonen (EPC). (nr. 1/2005)

Prøving av ugyldighet i saker om midlertidige forføyninger (nr. 2/2004)

Litispendens og "italienske torpedoer" (nr. 2/2004)

Patentering av forretningsmetoder - mobiltelefonabonnement (nr. 3/2003)

Høringsnotat om endringer i patentloven - bioteknologiske oppfinnelser ( nr. 2/2003)

Ekvivalensbeskyttelse – avgjørelse fra Högsta domstolen (nr. 1/2003)

Krav om dokumentasjon av biologisk effekt for gensekvenser (nr. 4/2002)

Stansing av ugyldighetssak etter begjæring om administrativ patentbegrensning (nr. 4/2002)

Ny praksis om patentering av forretningsmetoder (nr. 3/2002)

Forslag om endringer i arbeidstakeroppfinnelsesloven (nr. 3/2002)

US Supreme Court klargjør rekkevidden av «prosecution history estoppel» (nr. 3/2002)

Forslag til direktiv om software-patentering (nr. 2/2002)

Avklaring fra EPO om vilkårene for prioritet (nr. 1/2002)

Biopatentdirektivet. EF-domstolen i sak C-377/98 (nr. 4/2001)

Supplerende beskyttelsessertifikater. Produktbegrepet (nr. 4/2001)

House of Lords om patenthavers enerett (nr. 3/2001)

Generaladvokaten støtter biopatentdirektivet (nr. 3/2001)

Prinsippspørsmål på vei til U.S. Supreme Court (nr. 3/2001)

Ny praksis om avdelte patentsøknader (nr. 3/2001)

Patentering av forretningsmetoder (nr. 2/2001)

Tolkning av patentkrav (nr. 2/2001)

Verneting i internasjonale saker (nr. 2/2001)

Forslag om EF-patenter (nr. 3/2000)

Midlertidig forføyning (Oslo namsrett/Oslo byrett) (nr. 3/2000)

Patent på planter (EPO-praksis) (nr. 3/2000)

Supplerende beskyttelsessertifikater (kjennelse fra Patentstyret, 2. avd.) (nr. 2/2000 og nr. 3/2000)

Datamaskinprogrammer (EPO-praksis) (nr. 1/2000)

Oslo byretts kjennelse av 17.9.99. Internasjonal jurisdiksjon (nr. 4/1999)

Oversettelse av europeiske patenter (EF-domstolen) (nr. 4/1999)

Cross-border injunctions – internasjonal jurisdiksjon i patentsaker (Ankedomstolen i Haag) (nr. 2/1999)

Patentering av bioteknologiske oppfinnelser (EF-direktiv) (nr. 1/1999)

EF-patenter (meddelelse fra Europakommisjonen) (nr. 1/1999)


Varemerkerett

HR-2022-2222-A Økonomisk kompensasjon for immaterialrettskrenkelser - utmåling av vederlag og erstatning (nr. 1/2023)

HR-2021-2480-A "Stortorvets Gjestgiveri" frifunnet for påstander om krenkelse av varemerkerett og brudd på markedsføringsloven (nr. 1/2022)

HR-2021-2479-A Bruk av konkurrenters kjennetegn som betalte søkeord ved søkemotorannonsering på internett (nr. 1/2022)

EU-domstolens avgjørelse i sak C-456/19. Spørsmålet om når kjennetgn brukt på buss kan få varemerkebeskyttelse (nr. 1/2021)

Endringer i varemerkeloven og tolloven - gjennomføring av varemerkedirektiv nr. 2015/2436 (nr. 3/2020)

HR-2020-1142-A Inngrep i varemerke. APPLE (nr. 3/2020)

EU-domstolens dom i sak C-240/18 P, om registrering av varemerket "Fack Ju Göthe" (nr. 2/2020)

EU-domstolens dom i sake C-567/18, Amazon Marketplace, "bruk" av et varemerke (nr. 2/2020)

HR-2019-2213-A Overføring av utenlandsk domenenavn, varemerkeloven § 59 (nr. 1/2020)

Unntaksanmerkninger i varemerkeregisteret. EU-domstolens dom 12. juni 2019, sak C-705/17 (nr. 3/2019)

Endringer i patentloven, foretaksnavneloven, designloven og varemerkeloven. Forenklinger og klargjøringer (nr. 3/2019)

EU-domstolens dom av 25. juli 2018, sak C-129/17, «de-branding» - fjerning av varemerke (nr. 4/2018)

Tredimensjonale varemerker, EU-domstolens dom i sak C-84/17 P m.fl., KIT KAT (nr. 4/2018)

HR-2018-110-A Krenkelse av varemerkerett, varemerkeloven § 4. ENSILOX (nr. 2/2018)

HR-2017-2356-A Fargen lilla som varemerke (nr. 1/2018)

Avgjørelse av Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) av 13. november 2017, sak 16/00148 m.fl., kunst som varemerker (Vigeland) (nr. 4/2017)

Varemerket POTETGULL - Borgarting lagmannsretts dom av 16. desember 2016 (LB-2015-195012) (nr. 2/2017)

EFTA-domstolens dom av 6.april 2017, sak E-5/16, kunst som varemerker (Vigeland) (nr. 2/2017)

HR-2016-2239-A Bruk av geografisk stedsbetegnelse som varemerke ROUTE 66 (nr. 1/2017)

HR-2016-1993-A Vernet for særpregete foretaksnavn – fare for forveksling. Pangea Property Partners AS (nr. 4/2016)

Avgjørelse fra Førsteinstansretten om avbilding av produkter, spill og spillebrett, som varemerke (nr. 2/2015)

Tripp-Trapp-stolen som tredimensjonalt varemerke. EU-domstolens dom i sak C-205/13 (Hauck mot Stokke m.fl), 18. september 2014 (nr. 1/2015)

Vilkåret "uten skjellig grunn" i varemerkedirektivet artikkel 5(2) - C-65/12 Leidseplein Beheer (nr. 2/2014)

Rt. 2012 s. 1062 Opphavsrett til brukskunst. Etterligning av TRIPP TRAPP-stolen (nr. 3/2012)

Litteratur. Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik: Kjennetegnsrett, 3. utgave. Universitetsforlaget, Oslo 2011. 532 sider (nr. 2/2011)

Søkemotorannonsering (nr. 2/2010)

Foran De olympiske leker i Vancouver 2010: OL-symbolenes vern mot uautorisert anvendelse i reklamen mv. (nr. 1/2010)

Forbudet mot registrering av varemerker i ond tro (nr. 3/2009)

Rt. 2008 s. 1268 EF-rett og norsk rett. Søtt + salt/pascal søtt & salt (nr. 1/2009)

Champagneria - første akt. Oslo tingretts dom 26. mai 2008 (saksnr: 08-016631TVI-OTIR/08). Spørsmål om geografisk opprinnelseskjennetegn Champagne er til hinder for at norsk restaurant kaller seg Champagneria (nr. 3/2008)

Konsumpsjonsregelen i varemerkedirektivet - EFTA-domstolens avgjørelse 8. juli 2008 i forente saker E-9/07 og E-10/07 (REDKEN) (nr. 3/2008)

Merkehavers enerett og betydningen av friholdelsesbehovet. EF-domstolens avgjørelse i sak C-102/07 (Adidas II) (nr. 2/2008)

Vernet for lokalt innarbeidede varemerker (nr. 1/2008)

Markedsundersøkelse som bevis for innarbeidelse av varemerke (nr. 4/2007)

Tegn som kan utgjøre varmemerke (nr. 4/2007)

Bruk av foretaksnavn som varemerke - EF-domstolens avgjørelse i sak C-17/06 (Céline) (nr. 4/2007)

Bruk av TELEFONKATALOGEN som varemerke hindret ikke registrering av Telefonkatelogen AS for en annen næringsdrivende. Kjennelse av Patentstyrets 2. avdeling 8. mai 2006 i sak nr. 7566 (nr. 4/2006)

HR-dom 29. november 2005. Etterligningsvernet i markedsføringsloven § 8 a (nr. 1/2006)

HR-dom 6. desember 2005. Registrering og bruk av GULE SIDER som varemerke (nr. 1/2006)

Retten til å bruke eget navn som varemerke (nr. 3/2005)

Patentstyret har som hovedregel ikke adgang til å omgjøre sine avgjørelser (nr. 3/2005)

Endring av registrert varemerke. Sak: Endring av varemerket til entreprenørselskapet NCC (nr. 2/2005)

God morgon II (GOD MORGON APPELSINJUICE MED FRUKTKÖTT). Patenstyret krevde unntaksanmerkning etter varemerkeloven § 15 annet ledd for uttrykket GOD MORGON (nr. 2/2005)

Bruk av en annens varemerke for å angi formålet med en vare eller tjeneste, Varemerkedirektivets art. 6, 1, c (nr. 2/2005)

Foretaksnavn som varemerke - TRIPS-avtalen, Pariskonvensjonen og EFs varemerkedirektiv. EF-domstolens avgjørelse 16. november 2004 (sak C-245/02) (nr. 1/2005)

Volvoimport - om bruken av domenenavnet "volvoimport.no" (4/2004)

Rt. 2004 s. 904 Paranova. Parallellimport av legemidler (4/2004)

Rt. 2004 s. 495 Forvekslingsfare med varemerket "Finn.no" (nr. 3/2004)

Degenerasjon av varemerke - hvilken kundekrets er den relevante? (nr. 3/2004)

Vareutstyrs særpreg - tredimensjonale tabletter til vaske- og oppvaskmaskiner (nr. 3/2004)

Domenenavn som varekjennetegn. Hva slags handlinger representerer inngrep? Dom for overføring av domenenavn (nr. 3/2004)

Farger som varemerker (nr. 3/2004)

Forbudet mot registrering av beskrivende varemerker (nr. 2/2004)

Kravet om særpreg - betydningen av at et varemerke er registrert eller nektet registrert i andre EØS-land (nr. 2/2004)

Varemerkebeskyttelse for emballasje - "Smarties"-røret (nr. 1/2004)

Registrering av lydmerker - kjenningsmelodier (nr. 1/2004)

Rg. 2004 s. 187- Bruksplikt - delvis slettelse av varemerkeregistreringer som følge av ikke-bruk (nr. 1/2004)

Forbudet mot registrering av beskrivende varemerker – DOUBLEMINT (nr. 4/2003)

Vernet for velkjente varemerker – Adidas-dommen (nr. 4/2003)

Danske høyesterettsdommer om parallellimport og ompakking/ommerking (nr. 4/2003)

Parallellimport – dom fra EF-domstolen om bevisbyrdespørsmål (nr. 4/2003)

Farger som varemerker (nr. 3/2003)

Bruk av varemerke i domenenavn (nr. 3/2003)

Parallellimport, ompakking, ”sammerking” (nr. 3/2003)

Tredimensjonale varemerker – friholdelsesbehovet (nr. 2/2003)

Bruksplikten (nr. 2/2003)

”Identiske varemerker” (nr. 2/2003)

”Kodakvernet” – vernet for velkjente varemerker (nr. 2/2003)

Varemerkebegrepet – registrering av duftmerker. EF-domstolen i sak C-273/00 (nr. 1/2003)

Enerettens innhold – Arsenal-saken. EF-domstolen i sak C-206/01 (nr. 1/2003)

Parallellimport – tilbakekallelse av markedsføringstillatelse for parallellimporterte legemidler (nr. 4/2002)

Parellellimport – fjerning av identifikasjonstegn (nr. 4/2002)

Farger som varemerker (nr. 4/2002)

Avgjørelser fra Førsteinstansretten om risikoen for forveksling (nr. 4/2002)

Distinktivitetskravet – EF-domstolens avgjørelse i COMPANYLINE, sak C-104/00P (nr. 4/2002)

Varens form som varemerke – EF-domstolens avgjørelse i Philips v. Remington, sak C-299/99 (nr. 3/2002)

Varemerkeinnehaverens enerett – EF-domstolens avgjørelse i Hölterhoff, sak C-2/00 (nr. 3/2002)

Parallellimport/ompakking (nr. 3/2002)

Rt. 2002 s. 391. GOD MORGON-dommen. Distinktivitetskravet nr. 2/2002)

Konsumpsjon. Kravet om samtykke. EF-domstolen i Davidoff-saken, C-414 – 416/99 (nr. 1/2002)

Distinktivitetskravet. Praksis fra EF-domstolen (nr. 4/2001)

Skjerpet distinktivitetskrav for vareutstyr (nr. 3/2001)

Konsumpsjon og ompakking – igjen (nr. 3/2001)

Domenenavn, dom av Nordhordaland herredsrett (nr. 3/2001)

Praksis fra Førsteinstansretten (nr. 2/2001)

Prinsippene for distinktivitetsvurderingen (nr. 2/2001)

NOU 2001: 8 utkast til ny varekjennetegnslov (nr. 2/2001)

Konsumpsjon. Kravet om samtykke (nr. 2/2001)

Parallellimport. Ompakking og sammerking (nr. 2/2001)

Varemerker med sterkt særpreg – forvekselsesvurderingen (EF-domstolen) (nr. 4/2000)

Erverv av særpreg gjennom bruk (OHIM-praksis) (nr. 4/2000)

WIPOs voldgiftssenter, praksis om domenenavn (nr. 3/2000)

Parallellimport, ompakking (nr. 3/2000)

Forvekslingsfare (kjennelse fra Patentstyret, 2. avd.) (nr. 3/2000)

Europeisk registreringspraksis (nr. 2/2000)

Rt. 1999 s. 1725 – Lundetangen. Bruksplikt (nr. 1/2000)

Sammerking (EF-domstolen) (nr. 1/2000)

Parallellimport – ompakking. EF-domstolen i sak C-379/97 (nr. 4/1999)

Velkjente varemerker – Kodakregelen. EF-domstolen i sak C-375/97 (nr. 4/1999)

Parallellimport – konsumpsjonsregelens omfang. EF-domstolen i sak C-173/98 (nr. 3/1999)

U 1999 s. 952, U 1999 s. 677. Parallellimport – ompakking (praksis fra EF-domstolen og dansk høyesterett) (nr. 3/1999)

Geografiske betegnelser som varemerker (EF-domstolen) (nr. 3/1999)

Forvekselbarhetsvurderingen (EF-domstolen) (nr. 3/1999)

Rt. 1999 s. 641 – Superlek. Spørsmål om forvekslingsfare (nr. 2/1999)

Avgjørelser fra EF-domstolen (nr. 2/1999)

Rt. 1998 s. 1315, Rt. 1998 s. 1809 og Rt. 1998 s. 1988. Dommer fra Høyesterett (nr. 1/1999)


Firmarett

Endringer i patentloven, foretaksnavneloven, designloven og varemerkeloven. Forenklinger og klargjøringer (nr. 3/2019)

Foretaksnavns identitet og forvekselbarhet (nr. 4/2007)

Bruk av TELEFONKATALOGEN som varemerke hindret ikke registrering av Telefonkatelogen AS for en annen næringsdrivende. Kjennelse av Patentstyrets 2. avdeling 8. mai 2006 i sak nr. 7566 (nr. 4/2006)

Endringer i firmaloven (nr. 3/2003)

Lov om foretaksnavn (nr. 2/2003)

Forholdet til etableringsretten. EF-domstolen i sak C-255/97 (nr. 3/1999)

Mønsterrett (nr. 3/1999)

Revisjon av mønsterloven (nr. 3/1999)


Designrett

Designlovens krav om "individuell karakter" (nr. 3/2005)

Slutt på designvern for "must-match-reservedeler"? (nr. 4/2004)

Utkast til lov om design – Ot.prp. nr. 2 (2002–2003) (nr. 4/2002)

Frie varebevegelser, transitt (nr. 2/2001)