Tidsskrifter

Tidsskrifter med åpen tilgang

ARCTIC REVIEW ON LAW AND POLITICS

Arctic Review on Law and Politics is a peer-reviewed, open access, multidisciplinary journal in the fields of jurisprudence and social sciences.

BARN – FORSKNING OM BARN OG BARNDOM I NORDEN

Barn – forskning om barn og barndom i Norden har en tverrfaglig profil og har publisert forskningsartikler om barn og barndom i en nordisk kontekst siden 1983.

FORSKNING OG FORANDRING

Research and Change publishes contributions with a critical and investigative approach to what the practice relevance of research is, should be and could be.

HÖGRE UTBILDNING

Högre utbildnings övergripande syfte är att stödja framväxten av kunskap som är av relevans för undervisning och utbildning vid universitet och högskolor.

INSPIRA

Inspira er et vitenskapelig tidsskrift som formidler fagartikler, forskningsartikler og kunnskapsoppsummeringer av spesiell relevans for anestesi-, operasjon- og/eller intensivsykepleiere.

INTERNASJONAL POLITIKK

Internasjonal Politikk er det ledende skandinaviskspråklige fagtidsskriftet innen internasjonale studier. Tidsskriftet legger til grunn en åpen og bred tilnærming til fagområdet.

JOURNAL FOR RESEACH IN ARTS AND SPORTS EDUCATION

Journal for Research in Arts and Sports Education (JASEd) er et nordisk og internasjonalt tidsskrift som publiserer originale vitenskapelige artikler innen utdanningsfeltene kunstfag, kroppsøving- og idrett.

MAGMA FORSKNING OG VITEN

Magma er Norges største fagtidsskrift for økonomi og ledelse. Fag- og forskningsartiklene publiseres her med åpen tilgang.

THE NORDIC JOURNAL OF LITERACY RESEARCH

Nordic Journal of Literacy Research will contribute to the creation of a critical and dynamic picture of literacy in a Nordic context.

THE NORDIC JOURNAL OF SYSTEMATIC REVIEWS IN EDUCATION

The Nordic Journal of Systematic Reviews in Education (NJSRE) is an international peer reviewed research journal focusing on systematic review studies in education globally.

NORDIC RESEARCH IN MUSIC EDUCATION

Nordic Research in Music Education is an international peer-reviewed open access journal established by the Nordic Network of Music Education Research.

NORDIC STUDIES IN EDUCATION

Nordic Studies in Education mediates articles, information and debate on topical subjects within education in the Nordic countries.

NORDISK BARNEHAGEFORSKNING

Nordisk barnehageforskning publiserer originale artikler av høy vitenskapelig kvalitet som utvikler og styrker samtalen om barnehager og barnehagelærerutdanningene i Norden.

NORDISK TIDSSKRIFT FOR PEDAGOGIKK OG KRITIKK

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk skal skape rom for reflekterte og kritiske analyser av utdannings- og danningsprosesser.

NORDISK TIDSSKRIFT FOR UTDANNING OG PRAKSIS

Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis er rettet mot utdanningsfeltet i grunnopplæringen og innenfor profesjonsutdanninger.

NORDISK ØSTFORUM

Nordisk Østforum (NØF) dekker politisk, økonomisk og kulturell utvikling i Russland, Balkan, Øst-Europa og det postsovjetiske området. Tidsskriftet inviterer forskere til å ta del i den nordiske debatten om utviklingen i et av våre viktigste nærområder.

Andre tidsskrifter

NYTT I PRIVATRETTEN

Nytt i privatretten inneholder artikler skrevet av fagfolk tilknyttet et av landets ledende miljø for privatrettslige fag, Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo.