Disko SF Realfag (Nettsted)

Disko SF Realfag

Disko; en strømmetjeneste for vgs (LK20)

Strømmetjeneste naturfag SF, matematikk 1P og 1T

2023, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Bestill til riktig antall elever. Lærere får automatisk tilgang.

For skoler/bedrifter168,– ekskl. mva
210,– inkl. mva

Omtale

Disko SF Realfag dekker kompetansemålene i fagene naturfag SF, matematikk 1P og 1T.

Riktig antall Disko elevlisenser gir også lærertilgang
Skolen må kjøpe riktig antall elevlisenser til elevene som skal bruke Disko i klassen/gruppen. Lærere får automatisk tilgang. All innlogging, klasse- og gruppetilhørighet i Disko styres gjennom Feide.

Disko for matematikk 1P og 1T har rikt og variert innhold som lar lærere og elever plukke, mikse og sette sammen faget slik de selv ønsker. Mange delferdigheter bygger på hverandre, og noen ferdigheter krever at elevene øver før de mestrer dem. Ved å følge vår anbefalte årsplan er man sikret en gjennomtenkt progresjon som dekker alle kompetansemålene i faget. Disko ivaretar matematikkfagets særegene behov for struktur og oversikt.

Med Disko skal elevene oppleve at matematikken er knyttet til erfaringer fra deres egen hverdag og de støter på problemstillinger de kommer til å møte senere i livet. Disko består av læringsstier som tar for seg reelle caser som er aktuelle og relevante, men også spennende historier og situasjoner som gir elevene en flukt fra virkeligheten. Ved å jobbe tett med elever i målgruppa finner vi fram til temaer som interesserer dem, og bruker aktualitet og tekster fra ulike fagdisipliner for å sette matematikken i kontekst. Slik håper vi å skape nysgjerrighet og lærelyst.

Disko matematikk 1P har oversiktlig fagstoff og regelsamlinger som sikrer elevene det matematiske grunnlaget. Øverommene inneholder varierte og differensierte oppgaver til innlæring, repetisjon og eksamenstrening. Oppgavemotoren i Disko er bygd på et CAS-verktøy som forstår matematikken elevene skriver, og de får automatisk tilpassede hint og tilbakemeldinger som hjelper dem på vei, om de står fast.

Læreplanene i 1P, LK20 legger stor vekt på at faget skal forberede elevene på et samfunns- og arbeidsliv i stadig utvikling gjennom praktisk bruk av matematikk. Det har vi tatt på alvor når vi har utviklet Disko 1P. Illustrasjoner og animasjoner i matematikk 1P leder tankene mot dataspill og gir faget en leken stil.

Læringsstiene i Disko 1P består av rikt illustrerte, multimodale og interaktive tekster, klassediskusjoner og oppgaver som gir varierte økter der alle grunnleggende ferdigheter kommer til nytte. Elevene veiledes i å bli gode utforskere og problemløsere, og vi synliggjør problemløsningsstrategier og metalæring slik at elevene blir rustet til å møte nye og ukjente situasjoner. Elevene skal lære å tenke kritisk, trekke ut informasjon og vurdere også lengre og kompliserte tekster med matematisk innhold.

For Disko matematikk 1T har vi tatt utfordringen med å forberede elevene på en utdanning og et arbeidsliv som stiller krav om matematisk forståelse på alvor. Disko er en omfattende læringsressurs som gjennom varierte metoder, samarbeid, utforsking og nye digitale løsninger skal gjøre elevene godt rustet for å bygge matematisk forståelse og legge grunnlaget for videre studier i matematikk.

I Disko 1T skal elevene erfare at matematikk er spennende i seg selv, og at man ikke alltid trenger praktiske anvendelser for at faget skal være verdt å jobbe med. Matematikk er et fag med stor egenverdi – det er et spennende, variert og givende fag der elevene skal oppleve utvikling og mestring – og frustrasjon.

Gjennom å lese tekster og jobbe med funksjoner, modeller og utforskende oppgaver skal elevene lære å oppdage hva vi kan bruke den teoretiske matematikken til. De lærer også å være kritiske og drøfte matematikkens muligheter og begrensninger. Problemløsing og samarbeid er viktig når elevene arbeider med faget, og i Disko gir vi elevene en verktøykasse av problemløsingsstrategier de kan bruke. I tillegg får de opplæring i bruk av GeoGebra, CAS og programmering, slik at de stiller sterkere når de møter åpne oppgaver som lar dem velge metode fritt.

Disko naturfag
I Disko kan elevene tilegne seg teoretisk kunnskap og oppleve og utforske faget ved hjelp av gjennom­arbeidede fagtekster, filmer, animasjoner og aktiviteter i et format som er interaktivt, visuelt og engasjerende. Disko gir også en unik mulighet til å gjøre faget relevant for eleven gjennom å belyse ulike temaer med aktuelle hendelser i samfunnet. Det kan være artikler om lovende forskning innenfor teknologi og helse, eller nyheter om plutselige endringer i naturmiljøer som kan få store konsekvenser for dyr, mennesker og økosystemer.

Kompetansemålene i læreplanen er dekket gjennom åtte ulike temaer. Under hvert tema finner du tilhørende læringsstier, det vil si didaktisk gjennomtenkte læringsløp satt sammen av blant annet utforskende aktiviteter, filmer, quizer, oppgaver og lesetekster.

Læreplanens kjerneelementer presiserer at elevene skal oppleve naturfag som et praktisk og utforskende fag. Vi har derfor valgt å lage korte forsøksvideoer og utforskende øvelser som skal gjøre elevene kjent med fagets metoder og den praktiske gjennomføringen av disse. Forslag til laboratorieøvelser og feltarbeid finner du under hvert tema. For å kunne forstå og bruke teknologi i naturfaget skal elevene også benytte arbeidsverktøy som programmering og modellering. Du vil finne tilrettelagte programmeringsoppgaver under temaer der oppgavene naturlig hører hjemme. Grunnkurset i programmering vil være et godt hjelpemiddel i undervisningen for både elever og lærere.

Ved å gi elevene kunnskap og kompetanse gjennom Disko naturfag gjør vi dem rustet til å møte fremtidens utfordringer og ta gode og bærekraftige valg både for seg selv og for samfunnet de skal leve i.

Disko er et godt sted å lære – og et godt sted å være lærer!
I Disko vekkes nysgjerrighet og lærelyst gjennom aktualitet, varierte innfallsvinkler og inkluderende elevaktiviteter. De visuelle virkemidlene gjør fagstoffet levende på helt nye måter og elevaktivitetene legger opp til gode læringsopplevelser i klasserommet.

Det er enkelt å tilpasse læringsstiene til den enkelte elev og elevgruppe. Som lærer kan du velge å følge de oppsatte læringsstiene til temaene eller sette sammen dine egne ved å plukke og mikse i et rikt utvalg av ulike innholdstyper.

Les mer om Diskocdu.no.