Siri Mohammad Roe og Monica Opøien Stensrud
CITIZENS YF for Helse- og oppvekstfag, Bygg- og anleggsfag og Teknologi- og industrifag

Lærebokforfatterne presenterer de nye CITIZENS YF verkene for Helse- og oppvekstfag, Bygg- og anleggsfag og Teknologi- og industrifag.

Citizens YF Bygg- og anleggsteknikk (LK20)

Lærebok engelsk vg1 yrkesfagKaja Granum Skarpaas, Monica Opøien Stensrud og Siri Mohammad-Roe

Citizens YF Bygg- og anleggsteknikk er et yrkesrettet læreverk i engelsk for Bygg- og anleggsteknikk LK20. Målet har vært å lage et læreverk der yrkesretting brukes som et middel til å stimulere elevenes engasjement i engelskfaget. Citizens YF Bygg- og anleggsteknikk har gratis fagrettet elevnettsted.

Læreboka sammen med nettressursene gir elever og lærere verktøyene de trenger for å lykkes med engelsk vg1. Citizens YF Bygg- og anleggsteknikk foreligger som både fysisk og digital lærebok.


• Lærebok Citizens YF Bygg- og anleggsteknikk (2023)

• Gratis digitale ressurser for elever: Citizens YF Bygg- og anleggsteknikk Elevnettsted (2023)

• Pluss-lisens for elever: Citizens YF Bygg- og anleggsteknikk Elevnettsted Pluss (2023)

• Digitale ressurser for lærere: Citizens YF Bygg- og anleggsteknikk Lærernettsted (2023)

• Digital lærebok: Citizens YF Bygg- og anleggsteknikk Unibok (2023) Epub-format


Elevene skal oppleve at innholdet i Citizens YF Bygg- og anleggsteknikk er relevant og nyttig for dem. Derfor er yrkesretting av stoffet et viktig virkemiddel for å skape engasjement og for å oppfylle målene i læreplanen for engelsk yrkesfag.


Yrkesrettingen begynner i kapittel 1, Connections, der elevene introduseres for engelsk som globalt arbeidsspråk og møter mennesker som bruker engelsk i sin yrkeshverdag. De får også begynt å jobbe med sentralt vokabular for yrker, utstyr og verktøy innenfor bygg og anlegg. Dette skjer ofte i oppgaver kalt «Practise: Workplace vocabulary», som også er gjennomgående i de to yrkesrettede kapitlene.


Temaet for kapittel 2, Careers, er yrker og yrkesutøvelse innenfor bygg og anlegg. Elevene får jobbe grundig med temaer som yrkesstolthet og -identitet, prosedyrer og yrkesetikk, og de får trening i å skrive bl.a. søknadsbrev og instruksjoner.


Kapittel 4, Caution! tar for seg noen av de mest sentrale områdene innenfor yrkesutøvelse i bygg- og anlegg. Helse-, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen er viet stor plass, og det samme gjelder kommunikasjon. Andre temaer elevene får jobbe med er bl.a. utfordringer knyttet til yrkesutøvere i bygg- og anleggsteknikk som opptrer uetisk («cutting corners»). Dessuten blir vi med når Andrea, en femtenåring fra England, skal lære om ulike yrker i bygg- og anleggsbransjen og finne ut hvilket hun liker best.


I arbeidet med kapitlene i Citizens YF Bygg- og anleggsteknikk og i annen kommunikasjon på engelsk vil elevene ha stor nytte av Vocational Glossary. Dette er yrkesrettede norsk-engelske ordlister med ordforklaringer på engelsk. I Citizens YF Bygg- og anleggsteknikk er det bl.a. lister for temaer som «The construction site», «Tools», «Occupations» og «On the job».


De tverrfaglige temaene Demokrati og medborgerskap og Livsmestring og folkehelse ligger til grunn for kapitlene Connections, Challenges og Citizens. Med utgangspunkt i elevenes eget liv og med den engelskspråklige verden som ramme, tar Citizens YF Bygg- og anleggsteknikk opp spørsmål som oppleves som aktuelle og relevante og som derfor appellerer. Eksempler på slike temaer er digitalisering og sosiale medier, immigrasjon, klima og miljø, identitet og demokrati.


Hvert av bokas fem kapitler avsluttes med et skrivekurs. I de generelle kapitlene er temaene for disse Paragraphs (kap. 1), Opinion piece (kap. 3) og Five-paragraph essay (kap. 5). I de yrkesrettede kapitlene er temaene Instructions (kap. 2) og Accident report (kap. 4).


«Resources» inneholder kurs om formell og uformell språkbruk og bruk av kilder. Ordlistene i Vocational Glossary og oppgaver til disse er også inkludert i ressursdelen.
Læreverket legger opp til en aktiv elevrolle.
Mange av oppgavene involverer samarbeid og utforsking. Elevene får også muligheter til å aktivt fordype seg i temaer de synes er interessante, og til å bruke kunnskap og ferdigheter de har tilegnet seg i nye sammenhenger. Etter mange av tekstene kan elevene gå videre og jobbe med læringsstier kalt EXPLORE på nettstedet citizens.cdu.no. Dette er strukturerte læringsløp med tekst/video/lyd og varierte oppgavesett.


Citizens YF Bygg- og anleggsteknikk skal være et godt læremiddel for alle elever og legger godt tilrette for nivådifferensiering. Dette vises innad i hvert kapittel gjennom variasjon i tekstenes lengde, sjanger og vanskelighetsgrad. Noen av tekstene har «Shortcuts», dvs. en forenklet versjon av teksten med egne oppgaver. Førlesingsoppgaver aktiviserer elevenes bakgrunnskunnskaper, og oppgavene til hver tekst har gjennomgående en progresjon fra forståelse av innhold og språk til refleksjon og egen produksjon. I tillegg finnes utfordrende oppgaver for dem som trenger det, og disse er merket med fargekode.


Språklæring skjer i møte med tekster som engasjerer. Kjerneelementene Språklæring og Kommunikasjon er basis for svært mye av innholdet og oppgavene i læreboka, men som det sies i læreplanens tredje kjerneelement, Møte med engelskspråklige tekster: «Språklæringen skjer i møte med engelskspråklige tekster». Ikke minst er elevenes motivasjon for faget og deres engasjement i lesing, lytting, diskusjoner og egen tekstproduksjon avhengig av at de møter tekster som appellerer. Derfor inneholder boka tekster i sjangere som intervju, leserinnlegg, dialog, artikkel, tegneserie, novelle, dikt og selvbiografi. På nettstedet er det læringsstier (EXPLORE) med utstrakt bruk av film og video, det er pedagogiske opplegg til bruk av filmer, og til spill i GAMES.


Citizens YF Bygg- og anleggsteknikk som digital bok gir et læremiddel med en helhetlig og pedagogisk gjennomarbeidet framstilling av faget – som den fysiske boka. Citizens YF Bygg og anleggsteknikk finnes i to digitale formater: Unibok og Brettbok. Unibok-utgaven har innlest læreboktekst, ordbok og en rekke nyttige studieverktøy som øker leseforståelsen.


Citizens YF Bygg- og anleggsteknikk har en innholdsrik nettressurs for elever og lærere. Elevnettstedet er strukturert som læreboka, og hver tekst i boka har selvrettende oppgaver. I tillegg har mange tekster i boka en ekstra læringssti om et tema tilknyttet teksten (EXPLORE). Disse læringsstiene består av tekst, video, interaktive oppgaver og skriveoppgaver.


På elevnettstedet kan elevene jobbe med de viktigste problemområdene i engelsk grammatikk i læringsstier med teori, selvrettende oppgaver og skriveoppgaver (GRAMMAR). Til sammen utgjør dette en komplett arbeidsgrammatikk i engelsk. I tillegg kommer flere kurs i skriving (COURSES). Elevnettstedet har også en interaktiv utgave av Cappelen Damms Engelsk-norsk/norsk-engelsk ordbok. Innleste tekster fra boka er tilgjengelig på Citizens Elevnettsted Pluss.


Med lisens til Citizens SF og YF Lærernettsted, kan læreren tilpasse undervisningen til enkeltelever og grupper ved å tildele passende oppgaver ut fra rapporter over progresjon og resultater. Hen kan kommentere skriftlige besvarelser, lage egne oppgaver og opprette diskusjoner i nettstedets chat.

Les mer
Citizens YF Bygg- og anleggsteknikk (LK20)
Citizens YF Bygg- og anleggsteknikk (LK20)Lærebok engelsk vg1 yrkesfagKaja Granum Skarpaas, Monica Opøien Stensrud og Siri Mohammad-Roe
939,–

Citizens YF Teknologi- og industrifag (LK20)

Lærebok engelsk vg1 yrkesfagKaja Granum Skarpaas, Monica Opøien Stensrud og Siri Mohammad-Roe

Citizens YF Teknologi- og industrifag er et yrkesrettet læreverk i engelsk for Teknologi- og industrifag, LK20. Målet har vært å lage et læreverk der yrkesretting brukes som et middel til å stimulere elevenes engasjement i engelskfaget. Citizens YF Teknologi- og industrifag har gratis fagrettede elevnettsteder.

Læreboka sammen med nettressursene gir elever og lærere verktøyene de trenger for å lykkes med engelsk vg1 på yrkesfag. Citizens YF Teknologi- og industrifag foreligger som både fysisk og digital lærebok.


• Lærebok Citizens YF Teknologi- og industrifag (2023)

• Gratis digitale ressurser: Citizens YF Teknologi- og industrifag Elevnettsted (2023)

• Pluss-innhold for elever: Citizens YF Teknologi- og industrifag Elevnettsted Pluss (2023)

• Digitale ressurser for lærere: Citizens YF Teknologi- og industrifag Lærernettsted (2023)

• Digital lærebok: Citizens YF Teknologi- og industrifag Unibok (2023) Epub-format (kommer)

• Digital lærebok: Citizens YF Teknologi- og industrifag Brettbok (2023) Pdf-format (kommer)


Elevene skal oppleve at innholdet i Citizens YF Teknologi- og industrifag er relevant og nyttig for dem. Derfor er yrkesretting av stoffet et viktig virkemiddel for å skape engasjement og for å oppfylle målene i læreplanen for engelsk vg1 yrkesfag.


Yrkesrettingen begynner i kapittel 1, Connections, der elevene introduseres for engelsk som globalt arbeidsspråk og møter mennesker som bruker engelsk i sin yrkeshverdag. De får også begynt å jobbe med sentralt vokabular for yrker, utstyr og verktøy innenfor teknologi- og industrifag. Dette skjer ofte i oppgaver kalt «Practise: Workplace vocabulary», som også er gjennomgående i de to yrkesrettede kapitlene.


Temaet for kapittel 2, Careers, er yrker og yrkesutøvelse innenfor helse- og oppvekstfag. Elevene får jobbe grundig med temaer som yrkesstolthet og -identitet, prosedyrer og yrkesetikk, og de får trening i å skrive bl.a. søknadsbrev og instruksjoner.


Kapittel 4, Caution! tar for seg noen av de mest sentrale områdene innenfor yrkesutøvelse i teknologi- og industrifag. Helse-, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen er viet stor plass, og det samme gjelder kommunikasjon. Andre temaer elevene får jobbe med er bl.a. utfordringer knyttet til yrkesutøvere i teknologi- og industrifag som opptrer uetisk («cutting corners»). Dessuten blir vi med når Andrea, en femtenåring fra England, skal lære om ulike yrker i teknologi- og industrifag og finne ut hvilket hun liker best.


I arbeidet med kapitlene i Citizens YF Teknologi- og industrifag og i annen kommunikasjon på engelsk vil elevene ha stor nytte av Vocational Glossary. Dette er yrkesrettede norsk-engelske ordlister med ordforklaringer på engelsk. I Citizens YF Teknologi- og industrifag er det bl.a. lister for temaer som «Machinery, tools and equipment», «Methods and processes», «Occupations» og «On the job».


De tverrfaglige temaene Demokrati og medborgerskap og Livsmestring og folkehelse ligger til grunn for kapitlene Connections, Challenges og Citizens. Med utgangspunkt i elevenes eget liv og med den engelskspråklige verden som ramme, tar Citizens YF Teknologi- og industrifag opp spørsmål som oppleves som aktuelle og relevante og som derfor appellerer. Eksempler på slike temaer er digitalisering og sosiale medier, immigrasjon, klima og miljø, identitet og demokrati.


Hvert av bokas fem kapitler avsluttes med et skrivekurs. I de generelle kapitlene er temaene for disse Paragraphs (kap. 1), Opinion piece (kap. 3) og Five-paragraph essay (kap. 5). I de yrkesrettede kapitlene er temaene Instructions (kap. 2) og Accident report (kap. 4).


«Resources» inneholder kurs om formell og uformell språkbruk og bruk av kilder. Ordlistene i Vocational Glossary og oppgaver til disse er også inkludert i ressursdelen.
Læreverket legger opp til en aktiv elevrolle.
Mange av oppgavene involverer samarbeid og utforsking. Elevene får også muligheter til å aktivt fordype seg i temaer de synes er interessante, og til å bruke kunnskap og ferdigheter de har tilegnet seg i nye sammenhenger. Etter mange av tekstene kan elevene gå videre og jobbe med læringsstier kalt EXPLORE på nettstedet citizens.cdu.no. Dette er strukturerte læringsløp med tekst/video/lyd og varierte oppgavesett.Citizens YF Teknologi- og industrifag skal være et godt læremiddel for alle elever og legger godt tilrette for nivådifferensiering. Dette vises innad i hvert kapittel gjennom variasjon i tekstenes lengde, sjanger og vanskelighetsgrad. Noen av tekstene har «Shortcuts», dvs. en forenklet versjon av teksten med egne oppgaver. Førlesingsoppgaver aktiviserer elevenes bakgrunnskunnskaper, og oppgavene til hver tekst har gjennomgående en progresjon fra forståelse av innhold og språk til refleksjon og egen produksjon. I tillegg finnes utfordrende oppgaver for dem som trenger det, og disse er merket med fargekode.Språklæring skjer i møte med tekster som engasjerer. Kjerneelementene Språklæring og Kommunikasjon er basis for svært mye av innholdet og oppgavene i læreboka, men som det sies i læreplanens tredje kjerneelement, Møte med engelskspråklige tekster: «Språklæringen skjer i møte med engelskspråklige tekster». Ikke minst er elevenes motivasjon for faget og deres engasjement i lesing, lytting, diskusjoner og egen tekstproduksjon avhengig av at de møter tekster som appellerer. Derfor inneholder boka tekster i sjangere som intervju, leserinnlegg, dialog, artikkel, tegneserie, novelle, dikt og selvbiografi. På nettstedet er det læringsstier (EXPLORE) med utstrakt bruk av film og video, det er pedagogiske opplegg til bruk av filmer, og til spill i GAMES.Citizens YF Teknologi- og industrifag som digital bok gir et læremiddel med en helhetlig og pedagogisk gjennomarbeidet framstilling av faget. Læreboka finnes i to digitale formater: Citizens YF Teknologi- og industrifag Unibok og Citizens YF Teknologi- og industrifag Brettbok. Unibok-utgaven har innlest læreboktekst, ordbok og en rekke nyttige studieverktøy som øker leseforståelsen.Citizens YF Teknologi- og industrifag har en innholdsrik nettressurs for elever og lærere. Elevnettstedet er strukturert som læreboka, og hver tekst i boka har selvrettende oppgaver. I tillegg har mange tekster i boka en ekstra læringssti om et tema tilknyttet teksten (EXPLORE). Disse læringsstiene består av tekst, video, interaktive oppgaver og skriveoppgaver.


På elevnettstedet kan elevene jobbe med de viktigste problemområdene i engelsk grammatikk i læringsstier med teori, selvrettende oppgaver og skriveoppgaver (GRAMMAR). Til sammen utgjør dette en komplett arbeidsgrammatikk i engelsk. I tillegg kommer flere kurs i skriving (COURSES). Elevnettstedet har også en interaktiv utgave av Cappelen Damms Engelsk-norsk/norsk-engelsk ordbok. Innleste tekster fra boka er tilgjengelig på Citizens Elevnettsted Pluss.


Med lisens til Citizens SF og YF Lærernettsted, kan læreren tilpasse undervisningen til enkeltelever og grupper ved å tildele passende oppgaver ut fra rapporter over progresjon og resultater. Hen kan kommentere skriftlige besvarelser, lage egne oppgaver og opprette diskusjoner i nettstedets chat.

Les mer
Citizens YF Teknologi- og industrifag (LK20)
Citizens YF Teknologi- og industrifag (LK20)Lærebok engelsk vg1 yrkesfagKaja Granum Skarpaas, Monica Opøien Stensrud og Siri Mohammad-Roe
939,–

Citizens YF Helse- og oppvekstfag (LK20)

Lærebok engelsk vg1 yrkesfagMonica Opøien Stensrud, Kaja Granum Skarpaas og Siri Mohammad-Roe

Citizens YF Helse- og oppvekstfag er et yrkesrettet læreverk i engelsk for Helse- og oppvekstfag LK20. Målet har vært å lage et læreverk der yrkesretting brukes som et middel til å stimulere elevenes engasjement i engelskfaget. Citizens YF Helse- og oppvekstfag har gratis fagrettede elevnettsteder.

Læreboka sammen med nettressursene gir elever og lærere verktøyene de trenger for å lykkes med engelsk vg1. Citizens YF Helse- og oppvekstfag foreligger som både fysisk og digital lærebok.


• Lærebok Citizens YF Helse- og oppvekstfag (2023)

• Gratis digitale ressurser: Citizens YF Helse- og oppvekstfag Elevnettsted (2023)

• Pluss-lisens for elever: Citizens YF Helse- og oppvekstfag Elevnettsted Pluss (2023)

• Digitale ressurser for lærere: Citizens YF Helse- og oppvekstfag Lærernettsted (2023)

• Digital lærebok: Citizens YF Helse- og oppvekstfag Unibok (2023) Epub-format


Elevene skal oppleve at innholdet i Citizens YF Helse- og oppvekstfag er relevant og nyttig for dem. Derfor er yrkesretting av stoffet et viktig virkemiddel for å skape engasjement og for å oppfylle målene i læreplanen for engelsk yrkesfag.


Yrkesrettingen begynner i kapittel 1, Connections, der elevene introduseres for engelsk som globalt arbeidsspråk og møter mennesker som bruker engelsk i sin yrkeshverdag. De får også begynt å jobbe med sentralt vokabular for yrker, utstyr og verktøy innenfor helse- og oppvekstfag. Dette skjer ofte i oppgaver kalt «Practise: Workplace vocabulary», som også er gjennomgående i de to yrkesrettede kapitlene.


Temaet for kapittel 2, Careers, er yrker og yrkesutøvelse innenfor helse- og oppvekstfag. Elevene får jobbe grundig med temaer som yrkesstolthet og -identitet, prosedyrer og yrkesetikk, og de får trening i å skrive bl.a. søknadsbrev og instruksjoner.


Kapittel 4, Caution! tar for seg noen av de mest sentrale områdene innenfor yrkesutøvelse i helse- og oppvekstfag. Helse-, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen er viet stor plass, og det samme gjelder kommunikasjon. Andre temaer elevene får jobbe med er bl.a. utfordringer knyttet til yrkesutøvere i helse- og oppvekstfag som opptrer uetisk («cutting corners»). Dessuten blir vi med når Andrea, en femtenåring fra England, skal lære om ulike yrker i helse- og oppvekstfag og finne ut hvilket hun liker best.


I arbeidet med kapitlene i Citizens YF Helse- og oppvekstfag og i annen kommunikasjon på engelsk vil elevene ha stor nytte av Vocational Glossary. Dette er yrkesrettede norsk-engelske ordlister med ordforklaringer på engelsk. I Citizens YF Helse- og oppvekstfag er det bl.a. lister for temaer som «At the nursing home», «At the kindergarten», «Occupations» og «On the job».


De tverrfaglige temaene Demokrati og medborgerskap og Livsmestring og folkehelse ligger til grunn for kapitlene Connections, Challenges og Citizens. Med utgangspunkt i elevenes eget liv og med den engelskspråklige verden som ramme, tar Citizens YF Helse- og oppvekstfag opp spørsmål som oppleves som aktuelle og relevante og som derfor appellerer. Eksempler på slike temaer er digitalisering og sosiale medier, immigrasjon, klima og miljø, identitet og demokrati.


Hvert av bokas fem kapitler avsluttes med et skrivekurs. I de generelle kapitlene er temaene for disse Paragraphs (kap. 1), Opinion piece (kap. 3) og Five-paragraph essay (kap. 5). I de yrkesrettede kapitlene er temaene Instructions (kap. 2) og Accident report (kap. 4).


«Resources» inneholder kurs om formell og uformell språkbruk og bruk av kilder. Ordlistene i Vocational Glossary og oppgaver til disse er også inkludert i ressursdelen.
Læreverket legger opp til en aktiv elevrolle.
Mange av oppgavene involverer samarbeid og utforsking. Elevene får også muligheter til å aktivt fordype seg i temaer de synes er interessante, og til å bruke kunnskap og ferdigheter de har tilegnet seg i nye sammenhenger. Etter mange av tekstene kan elevene gå videre og jobbe med læringsstier kalt EXPLORE på nettstedet citizens.cdu.no. Dette er strukturerte læringsløp med tekst/video/lyd og varierte oppgavesett.


Citizens YF Helse- og oppvekstfag skal være et godt læremiddel for alle elever og legger godt tilrette for nivådifferensiering. Dette vises innad i hvert kapittel gjennom variasjon i tekstenes lengde, sjanger og vanskelighetsgrad. Noen av tekstene har «Shortcuts», dvs. en forenklet versjon av teksten med egne oppgaver. Førlesingsoppgaver aktiviserer elevenes bakgrunnskunnskaper, og oppgavene til hver tekst har gjennomgående en progresjon fra forståelse av innhold og språk til refleksjon og egen produksjon. I tillegg finnes utfordrende oppgaver for dem som trenger det, og disse er merket med fargekode.


Språklæring skjer i møte med tekster som engasjerer. Kjerneelementene Språklæring og Kommunikasjon er basis for svært mye av innholdet og oppgavene i læreboka, men som det sies i læreplanens tredje kjerneelement, Møte med engelskspråklige tekster: «Språklæringen skjer i møte med engelskspråklige tekster». Ikke minst er elevenes motivasjon for faget og deres engasjement i lesing, lytting, diskusjoner og egen tekstproduksjon avhengig av at de møter tekster som appellerer. Derfor inneholder boka tekster i sjangere som intervju, leserinnlegg, dialog, artikkel, tegneserie, novelle, dikt og selvbiografi. På nettstedet er det læringsstier (EXPLORE) med utstrakt bruk av film og video, det er pedagogiske opplegg til bruk av filmer, og til spill i GAMES.


Citizens YF Helse- og oppvekstfag som unibok gir et læremiddel med en helhetlig og pedagogisk gjennomarbeidet framstilling av faget. Citizens YF Helse- og oppvekstfag Unibok har innlest læreboktekst, ordbok og en rekke nyttige studieverktøy som øker leseforståelsen.


Citizens YF Helse- og oppvekstfag har en innholdsrik nettressurs for elever og lærere. Elevnettstedet er strukturert som læreboka, og hver tekst i boka har selvrettende oppgaver. I tillegg har mange tekster i boka en ekstra læringssti om et tema tilknyttet teksten (EXPLORE). Disse læringsstiene består av tekst, video, interaktive oppgaver og skriveoppgaver.


På elevnettstedet kan elevene jobbe med de viktigste problemområdene i engelsk grammatikk i læringsstier med teori, selvrettende oppgaver og skriveoppgaver (GRAMMAR). Til sammen utgjør dette en komplett arbeidsgrammatikk i engelsk. I tillegg kommer flere kurs i skriving (COURSES). Elevnettstedet har også en interaktiv utgave av Cappelen Damms Engelsk-norsk/norsk-engelsk ordbok. Innleste tekster fra boka er tilgjengelig på Citizens Elevnettsted Pluss.


Med lisens til Citizens SF og YF Lærernettsted, kan læreren tilpasse undervisningen til enkeltelever og grupper ved å tildele passende oppgaver ut fra rapporter over progresjon og resultater. Hen kan kommentere skriftlige besvarelser, lage egne oppgaver og opprette diskusjoner i nettstedets chat.

Les mer
Citizens YF Helse- og oppvekstfag (LK20)
Citizens YF Helse- og oppvekstfag (LK20)Lærebok engelsk vg1 yrkesfagMonica Opøien Stensrud, Kaja Granum Skarpaas og Siri Mohammad-Roe
939,–