Statistikk og dataanalyse

En moderne innføring

Njål Foldnes, Steffen Grønneberg, Gudmund Horn Hermansen og Einar Wellén, 2024, Fleksibind, Bokmål

Omtale

Statistikk og dataanalyse. En moderne innføring er en grundig og pedagogisk innføringsbok skrevet for bachelorstudenter i økonomi og samfunnsfag. Den passer også for masterstudenter som vil skaffe seg en dypere forståelse av begreper som konfidensintervall, hypotesetesting og p-verdier.

Forfatterne tar først for seg statistiske metoder for én variabel, mens analyse av mer enn én variabel behandles i siste del av boken. Dette er et pedagogisk grep som gjør det lettere å bli kjent med de grunnleggende begrepene og prinsippene i en statistisk analyse.

Stoffet er organisert i fire deler:

1. Introduksjon til statistikk

 • hva er statistikk og hvorfor bør man studere dette fagområdet?
 • hvordan utføre statistiske undersøkelser?
 • grunnbegreper som populasjon, utvalg, tilfeldighet og tilfeldig utvalg
 • hvordan kan utvalg samles inn?
 • hvordan kan dataene i utvalget oppsummeres ved hjelp av tall og grafer (begrenset til én variabel)?
2. Sannsynlighetsteori

 • introduksjon til sannsynlighetsteori
 • nødvendige matematiske forkunnskaper
 • tilfeldige variabler i én dimensjon
 • introduksjon av utvalgsfordelinger
 • de store talls lov og sentralgrenseteoremet i et simuleringsperspektiv
3. Inferens – konfidensintervaller og hypotesetester

 • grundig forklaring av teoretisk rammeverk for estimering, konfidensintervaller og hypotesetesting
 • nytt hypotesetest-kapittel: grundigere innføring i hva som skjer både under nullhypotesen og den alternative hypotesen
 • kapitler om inferens i praktisk viktige situasjoner for én variabel – uten tung teori
 • inferensprosedyrer for gjennomsnitt i mindre utvalg, andeler, sammenlikning av gjennomsnitt for to grupper, samt hypotesetester om fordelingen til en kategorisk variabel
4. Samvariasjon og lineær regresjon

 • de viktigste verktøyene for beskrivende tovariabel-statistikk
 • gjennomgang av sannsynlighetsteori for arbeid med to variabler – for enkelhets skyld begrenset til tilfeldige variabler med et endelig antall utfall
 • regresjon og inferens for regresjon – hovedsakelig for to variabler
 • avslutning – tester for uavhengighet for to kategoriske variabler
Forfatterne underviser i statistikk og vet at mange studenter har et anstrengt forhold til tall og matematikk. Boken krever ikke spesielle forkunnskaper i matematikk, og det legges vekt på tenkning og forståelse. Alle kapitlene er utstyrt med praktiske eksempler og uthevede definisjoner av begreper underveis, og avsluttes med oppsummeringer og oppgaver med løsninger.