Psykologi 2 (LK20)

Psykologi 1 og 2 (LK20)

Lærebok psykologi 2 programfag

Åge Røssing Diseth og Susanna Sørheim, 2022, Heftet, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Læreverket Psykologi (LK20) gir elevene en oppdatert og grundig innføring i ulike emner og retninger i psykologifaget. Psykologiske problemstillinger blir drøftet og forklart på en engasjerende og elevnær måte med mange eksempler underveis. Lærestoffet fokuserer på nyere forskning og metoder, mens eldre teorier og metoder danner bakteppet for framstillingen.

Psykologi 1 gir elevene en god oversikt over sentrale tema i psykologifaget og legger godt til rette for dybdelæring. Boka er delt inn i fire hoveddeler; psykologiske perspektiver, utvikling og personlighet, læring og kognisjon, og mennesket og psykisk helse. Dette gjør det både enklere å få oversikt over de store temaene, og det legger til rette for dybdelæring.

I Psykologi 2 er hovedtemaene sosialt samspill og psykisk helse. Temaene blir belyst fra flere perspektiver ved hjelp av nyere forskning. Vi viser elevene hvordan de kan drøfte, forklare og reflektere omkring fagstoffet slik det forventes at de skal gjøre selv. Boka er delt inn i fire hoveddeler; psykologi som fag og vitenskap, sosiale prosesser, kommunikasjon og psykisk helse.

Felles for både Psykologi 1 og Psykologi 2 er at elevene får se ulike tema og problemstillinger fra flere perspektiver og blir trent i å se sammenhenger i faget. Fagbegreper introduseres gradvis, de gjentas flere steder i teksten og tas opp i oppgaver, slik at elevene blir trygge på dem. De tverrfaglige temaene i faget blir behandlet flere steder i de ulike delene, også med formålet om å lære elevene å se sammenhenger og tilrettelegge for dybdelæring.

Psykologi 1 og 2 Elevnettsted inneholder varierte oppgaver og ressurser som gir muligheter for å jobbe utforskende med faget. Her kan elevene øve seg på å være kildekritiske og vurdere hvordan forskning blir framstilt. Oppgaver i leksjoner gir gode muligheter for å jobbe med et emne fra flere vinkler og over tid. Elevene kan lagre svarene sine på nettstedet.

Psykologi 1 og 2 Lærernettsted er det forslag til varierte og inspirerende undervisningsopplegg som vil engasjere elevene. Forslag til årsplaner og lenker til artikler som omtaler ny forskning. Læreren kan følge med på elevenes arbeid og progresjon på elevnettstedet, og gi tilbakemeldinger på lengre besvarelser.

Psykologi 2 er et komplett læreverk til programfagskurset med samme navn til læreplanen LK20 i fagfornyelsen. Læreboka finnes også i digital utgave som Brettbok og Unibok.