Inkluderende praksiser i skolen

– intensjoner og sentrale aktører

Jorun Buli-Holmberg og Sven Nilsen (red.), 2023, Heftet, Bokmål

Omtale

Inkluderende praksiser i skolen handler både om intensjoner med og gjennomføring av inkluderende praksiser.

Forfatterne viser hvordan man kan forstå begrepet inkludering, hva som er hensikten med inkludering, hvilke verdier inkludering bygger på, og ulike dimensjoner av inkludering. De belyser også hvordan sentrale aktører på ulike arenaer i skolesystemet medvirker til å gjennomføre inkluderende praksiser. De ulike aktørene er pedagogisk-psykologisk tjeneste, skoleledere, lærere og elever i skolen og foreldre.

Selv om inkludering skal omfatte alle elever, har denne boka sitt primære søkelys på opplæringen for elever med behov for spesialundervisning. Disse elevene er ekstra sårbare, og det er viktig å belyse hvordan både intensjoner og praksiser ivaretar disse elevenes behov for tilpasning og fellesskap.

I boka presenteres ny forskningsbasert kunnskap om ulike sider ved inkluderende praksiser, basert på nye data fra prosjekter og undersøkelser forskerne har deltatt i.

Boka henvender seg til studenter innen lærerutdanning, pedagogikk og spesialpedagogikk, og den er også relevant for skoleledere, lærere, ansatte i PPT og forskere.