Her på berget Tekstbok (2024)

Her på berget (2024)

Norsk som andrespråk nivå B2

Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald, 2024, Heftet, Bokmål, Læreplan: Norsk og samf.kunnskap for voksne innvandrere

Omtale

Her på berget Tekstbok (2024) er skrevet for voksne innvandrere som vil lære norsk på B2-nivå. Deltakerne får nyttig informasjon om det norske samfunnet og flere perspektiver på aktuelle temaer. Her på berget dekker alle mål i læreplanen i norsk for voksne innvandrere, nivå B2 fra 2021.

Her på berget er grundig revidert i tråd med den siste læreplanen og har nytt og aktuelt innhold. En tydelig struktur og jevn progresjon er vektlagt. Verket gir god øvelse til norskprøven og passer for kursdeltakere og studenter som skal ta norskprøven på nivå B2 eller trinn 3 på universiteter og høyskoler.

I tillegg til Her på berget Tekstbok består læreverket av

  • Her på berget Arbeidsbok
  • Her på berget Digital Elev- og lærernettsted
  • Her på berget Tekstbok Unibok (epub-format)
Her på berget Tekstbok tar opp aktuelle emner innenfor norsk samfunnsliv. Temaene er i samsvar med læreplanens mål for B2. I begynnelsen av hvert kapittel er det en oversikt over temaer, tekster og grammatikk i kapittelet.

Boka har en jevn progresjon og inneholder forskjellige sjangre, som fortellende tekster, dialoger, avis- og nettinnlegg, debattartikler, litterære tekster og faktainformasjon. Målet med tekstene er at de skal øve opp språkferdigheter, inspirere til samtaler og diskusjoner i klassen og samtidig gi nyttig informasjon. På den måten kan tekstboka gi både leseferdigheter og samtaletrening, og også bidra til større forståelse av samfunnet i dag.

I tekstene er det lagt vekt på å presentere ulike sider ved aktuelle temaer slik at det blir enklere for deltakerne å være med i diskusjoner og uttrykke egne meninger. I hvert kapittel er det mange forslag til samtaler og diskusjoner, og oppgaver der de skal samarbeide og forberede presentasjoner om et emne, gjerne ved hjelp av digitale verktøy.

Relevante ord og begreper blir presentert i hvert kapittel. De er markert i teksten slik at man kan se dem i en kontekst. Det gjør det lettere å forstå og huske dem. Alle kapitlene inneholder en ordliste der nye ord og uttrykk blir forklart.

Kursdeltakere på dette nivået har vanligvis vært gjennom en del grammatikk i tidligere undervisning, men har ofte likevel behov for repetisjon og presiseringer. I hvert kapittel tas det derfor opp et sentralt tema i grammatikken som det arbeides videre med i arbeidsboka.

Foran i tekstboka er det gode råd om studieteknikk, og under overskriften Hvordan kan jeg si det? har vi samlet fraser og uttrykk som kan være til nytte når man skal formulere seg, skriftlig og muntlig: Hvordan argumenterer vi for og imot ulike alternativer? Hvordan uttrykker vi enighet og uenighet? Bak i tekstboka er det en minigrammatikk med oversikt over de viktigste bøyningsmønstrene og en alfabetisk ordliste.

I nettressursen Her på berget Digital finner deltakerne innleste tekter og lydspor til tekstbok og arbeidsbok, slik at de kan lytte og øve så mye de vil. Her finnes også nyttige tilleggsaktiviteter, blant annet podkaster til lytting og diskusjon. Elever og lærere får raskt oversikt over utførte oppgaver, resultat og tidsbruk, og læreren kan ved hjelp av gode funksjoner og verktøy tilpasse undervisningen til enkeltelever eller grupper.

Her på berget Digital Lærernettsted inneholder veiledninger, mye tilleggsstoff, prøver og ekstraoppgaver, også på C1-nivå. Her finnes også tavlebøker.