Encuentros 2 (LK20)

Encuentros Spansk 2 (LK20)

Lærebok spansk 2, vg2

Elisa Bernáldez, Gabriele Leguina-Morel, Maritza Del Carmen Vargas og Eli-Marie Drange, 2021, Fleksibind, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Encuentros 2 inneholder nye temaer og spennende tekster som videreutvikler elevens interkulturelle kompetanse. Eleven tar språket i bruk fra begynnelsen, og alle skal oppleve mestring. Encuentros er et læreverk for spansk 2, skrevet for LK20 og læreplanen i fremmedspråk nivå II.

Encuentros 2 bygger på grammatikk og temaer som ble gjennomgått i Encuentros 1, og legger dermed godt til rette for dybdelæring. I Encuentros 2 er flerspråklighet fortsatt et gjennomgående element, med enda flere aktiviteter knyttet til å aktivisere elevens språkkunnskaper. Eleven oppfordres til å bruke egne kulturelle og språklige erfaringer – også for å se sin egen kultur i et nytt perspektiv. Gjennom ulike vinklinger oppnås dybdelæring.

Encuentros 2 videreutvikler elevenes interkulturelle kompetanse gjennom temaene som tas opp. Demokrati og medborgerskap bearbeides grundig, og gjennom tekstene og aktivitetene får eleven et autentisk bilde av møter mellom folk og av møter med kultur, historie, levesett og tenkemåte i en verden som er i stadig utvikling. Alle leksjoner har fordypningsoppgaver knyttet til det tverrfaglige temaet.

Kjerneelementet kommunikasjon er bærende i Encuentros, og tekstene i Encuentros 2 har et autentisk og variert språk som er naturlig å bruke i møte med den spanskspråklige verden. Tekstene er av ulik vanskelighetsgrad, men utformet slik at alle elever kan få utbytte av dem. Det er lagt vekt på utvikling av elevens ordforråd i tekster og oppgaver. Muntlige aktiviteter, som samarbeids- og lytteoppgaver er et fast element i alle leksjoner, og bidrar til at elevene kan ta i bruk et stadig rikere språk.

Grammatikken i Encuentros 2 bidrar også til dybdelæring, siden elevene i stor grad vil møte grammatiske temaer de allerede har blitt kjent med i Encuentros 1, men i nye kontekster. Gjennom ulik tilnærming til ett og samme tema vil elevene oppleve en dypere forståelse av språket og større grad av mestring. Noe som er nytt for elevene er bruk av imperativ og preteritum perfektum. I tillegg vil de elevene som er klare for det, bli presentert for futuro simple, condicional og subjuntivo. Grammatikken er allikevel ikke avgjørende for å kunne jobbe med alle leksjoner og alle, uavhengig av nivå, skal kunne oppleve progresjon. For at læreren skal kunne differensiere og tilpasse undervisningen til enkeltelevens behov, inneholder både bok og nettsted oppgaver tilpasset alle nivåer.

Encuentros Elev- og lærernettsted gir gode pedagogiske muligheter.Encuentros Elevnettsted finnes et stort antall lytteoppgaver, aktiviteter og grammatikkoppgaver for å gi tilstrekkelig øving for alle. Nettstedet inkluderer også en tospråklig digital ordbok – Cappelen Damms Spansk ordbok og grammatikk- og øvingsnettstedet Språkporten spansk. Innleste tekster fra leksjonene er tilgjengelig på Encuentros Elevnettsted Pluss. Encuentros Lærernettsted inneholder veiledning, årsplaner og ekstra materiell.

Encuentros
Elev- og lærernettsted gir muligheter for kommunikasjon mellom lærer og elev, prosessorientert skriving der eleven kan levere skriveoppgaver til læreren, som kan rette og returnere til eleven. Læreren får god oversikt over elevens og gruppas aktivitet og progresjon, og kan tildele oppgaver til den enkelte etter behov. Du finner Encuentros Elev- og lærernettsted på encuentros.cdu.no

Encuentros 2 i digital utgave – Unibok, er et læremiddel med en helhetlig og pedagogisk gjennomarbeidet framstilling av faget. Unibok-utgaven har innlest læreboktekst, ordbok og en rekke nyttige studieverktøy som øker leseforståelsen.

Encuentros fremstår som et gjennomført, oppdatert og moderne læreverk som møter kravene i fagfornyelsen.

Forfatterteamet utfyller hverandre både faglig, erfaringsmessig og med sine forskjellige bakgrunner. Alle er erfarne spansklærere og er engasjerte formidlere av språket og kunnskap om den spansktalende verden.