Barn og unges læringsmiljø 1

Grunnleggende prosesser i læring og utvikling

Richard Haugen, 2021, Heftet, Bokmål

Omtale

Barn og unges læringsmiljø 1 omhandler sentrale faktorer som kan innvirke på barns læring og læringsmiljø. Boka inneholder både klassiske og nyskapende tanker om grunnleggende prosesser som inngår i all læring og utvikling, belyst fra ulike teoretiske perspektiver. Kapitlene omhandler blant annet læring, tenkning, motivasjon, emosjoner, selvoppfatning, språk og kommunikasjon.

Forfatteren belyser ulike forhold ved det enkelte barn som kan fremme eller hemme en naturlig læringsprosess, og drøfter og problematiserer dynamikken som oppstår med barnet i samspill med familie, skole og nærmiljø.

Barn og unges læringsmiljø 1 inneholder sentrale pedagogisk-psykologiske teorier som det er viktig å kjenne til for studenter i lærerutdanning og for studenter som utdanner seg for yrker som har med barn og ungdom å gjøre.