Visjon 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Markedsføring og ledelse 1 og 2 programfag
/sek-asset/external-resources/65c5467f-f299-4881-971b-1b38d482d002/sek-asset/external-resources/ab5ab59a-ca91-4c74-97c7-cc7fb282e4aa

Om læreverket

Visjon er et rikt og helhetlig læreverk til programfaget markedsføring og ledelse i videregående skole og er revidert til ny læreplan i faget for fagfornyelsen (LK20). Læreverket Visjon presenterer sentral teori fra markedsføringsfaget i en virkelighetsnær kontekst.

BRONSEVINNER AV BELMA-prisen 2022: "Best European Learning Material Award". Les juryens begrunnelse her.

Fagfornyelsen og læreplanen i markedsføring og ledelse

I læreplanen for fagfornyelsen heter det at «Markedsføring og ledelse handler om å forstå forbrukermarkeder som stadig er i endring». Videre at «Faget skal bidra til at elevene tilegner seg oppdaterte kunnskaper og ferdigheter til å utarbeide markedsføringsstrategier og iverksette tiltak for å nå konkrete mål».

Selv om veldig mye av markedsføringsarbeidet i dag foregår på nett og ved bruk av relativt nye metoder, bygger faget på et solid teoretisk fundament som er like aktuelt i dag som for noen år siden. Læreverket Visjon er dermed sentrert rundt sentrale teorier fra markedsføringsfaget, som kontekstualiseres gjennom oppdaterte eksempler fra inn- og utland.

Faget markedsføring og ledelse skal også «bidra til å utvikle skaperglede, engasjement, kreativitet og utforskertrang ved å la elvene få innsikt i faget ved hjelp av virkelighetsnære og praktiske problemstillinger i faget» (Utdanningsdirektoratet, 2020). I læreboka og de digitale ressursene finnes derfor både eksempler og læringsstier som lar elevene arbeide på en praktisk og utforskende måte med sentrale problemstillinger. Denne kombinasjonen gir elevene et godt faglig fundament og et godt utgangspunkt for å forstå for hvordan teori fra markedsføringsfaget kan benyttes i praksis.

Sammenliknet med tidligere utgaver av Visjon, er det i Visjon til LK20 enda flere oppgaver der elevene må sette sammen ulike biter av kunnskap og kompetanse for å besvare komplekse problemer. Nytt til LK20 og fagfornyelsen er mange diskusjonsoppgaver, som krever at elevene reflekterer over problemstillinger og foreslår løsninger selv.

De tverrfaglige temaene i fagfornyelsen
Læreplanen i markedsføring og ledelse dekker det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling. (Utdanningsdirektoratet, 2020).

Bærekraftig utvikling
Fra UDIR: «I markedsføring og ledelse handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om å vurdere etiske og ansvarlige valg for virksomheter med tanke på sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Dette innebærer at bærekraftig utvikling skal ligge til grunn i alle prosesser i markedsføringen og tar beslutninger om tiltak og strategier.»

I Visjon får elevene en grundig innføring i hvordan faget er sentralt på ulike måter for dette tverrfaglige temaet. Bærekraftig utvikling går igjen som perspektiv i en rekke av kapitlene, for eksempel gjennom at elevene får reflektere over ansvarlig og etisk bruk av konkurransemidlene, i tillegg til et helt eget kapittel om samfunnsansvar i markedsføring og ledelse.

Kjerneelementene i Markedsføring og ledelse 1 og 2
Kjerneelementene er byggeklossene i faget, og beskriver også godt mange av prinsippene som danner fundamentet i Visjon. Kjerneelementene er i likhet med det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling gjennomgående i lærebøkene. Alle sitater nedenfor er fra Utdanningsdirektoratet, 2020.

Markedsanalyse og innsikt
Kjerneelementet markedsanalyse og innsikt handler om perspektiver på markeder, målgrupper og deres behov gjennom innhenting og vurdering av aktuell kunnskap. Dette skal bidra til refleksjon over markeds- og samfunnsutvikling av betydning for markedsføring, for å ta framtidsrettede beslutninger.

Markedsstrategiske vurderinger
Kjerneelementet markedsstrategiske vurderinger handler om å vurdere tiltak og virkemidler for å nå virksomheters mål. Dette innebærer å kunne ta etiske, bærekraftige og markedsstrategiske vurderinger og beslutninger i et ledelsesperspektiv. Det innebærer forståelse for hvordan markedsføring, ledelse og beslutninger henger sammen.

Kreativitet og problemløsninger
Kjerneelementet kreativitet og problemløsninger handler om å vurdere nye og gode løsninger på forhold eller problemstillinger. Det innebærer å kombinere etisk bevissthet og refleksjon med faglig innsikt og bruke relevante virkemidler.

Dybdelæring i markedsføring og ledelse og Visjon
Markedsføring og ledelse er et fag som krever at elevene angriper en problemstilling fra ulike perspektiver og tar i bruk ulike verktøy for å finne svar, ofte ved bruk av både statistikk, analyse av forbrukeradferd og regelverk. Oppgavene i læreboka Visjon og på fagnettstedet gir elevene en dypere forståelse for problemstillingene som reises i faget.

Visjon og digitale ressurser for elevene
Visjon har supplerende digitale ressurser for elevene i faget. På nettstedet finner elevene læringsstier og supplerende oppgaver som lar dem fordype seg i utvalgte temaer fra kapitlene. Dette fremmer dybdelæring. Elevnettstedet krever innlogging slik at arbeid og svar lagres. Alle ressurser er gratis i bruk skoleåret 2021/22.

Visjon og digitale ressurser for lærerne
På lærernettstedet til Visjon er det nyttige ressurser for læreren. Her finnes forslag til årsplaner, presentasjoner til bruk i timene, leksjoner som kan tildeles elevene, forslag til kapittelprøver og forslag til terminprøver. Funksjonalitet på nettstedet muliggjør at lærer at lærer kan følge med på elevenes fremdrift og arbeid på nettstedet. Læringsstiene er også innleveringsoppgaver og legger til rette for prosessorientert arbeid og underveisvurdering.

Forfatterne er fagpersoner med pedagogisk erfaring fra videregående skole
Bengt E. Olsen og Per E. Nørgaard er begge utdannet handelsøkonomer. De har begge omfattende erfaring fra næringslivet, i tillegg til at de har undervist i faget og skrevet flere lærebøker.

Læreverket Visjon består av følgende komponenter til hvert kurs, Visjon 1 (2021) og Visjon 2 (2022):
- Visjon lærebok
- Visjon digital lærebokutgave (Unibok og Brettbok)
- Visjon lærernettsted
- Visjon elevnettsted