Om læreverket

Et kunnskapsbasert læreverk for fremtidens sykepleiere

Verket består av tre bøker som sammen dekker pensum i klinisk sykepleie for bachelorutdanningen i sykepleie. Det er lagt vekt på å beskrive sykepleie i hele pasientforløpet og på å vise hvordan sykepleie, med kliniske undersøkelser og vurderinger, utøves i dagens avanserte praksis.

Bøkene som inngår i verket:
Sykepleieboken 1 – Sykepleiens fundament Boken gir en bred innføring i sykepleiens grunnlag. Boken synliggjør sykepleierens arbeidsoppgaver og særegne bidrag i det helsefaglige teamet. Den vektlegger observasjoner, vurderinger, tiltak og arbeidsmetoder som sykepleieren benytter for å ivareta de grunnleggende behovene til pasienter i ulike situasjoner.
Sykepleieboken 2 – Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie. Bokens overordnede tema er pasientens reaksjoner og de fenomener som ofte fremtrer ved sykdom.
Sykepleieboken 3 – Utøvelse av klinisk sykepleie. Boken er organisert etter organsystemene. Her belyses de mest sentrale sykdomstilstandene, og den prinsipielle sykepleien til ulike pasientgrupper blir beskrevet.

Bøkene kan leses uavhengig av hverandre. Samlet gir de en bred innføring i sykepleiefagets kjerneverdier, kjennetegn, arbeidsprosesser, kunnskaper og ferdigheter. I sentrum står sykepleierens kompetanse, ansvar og arbeidsoppgaver, først og fremst i den sykepleiefaglige helsehjelpen til pasienter, men også i ivaretakelsen av pasientens pårørende. Mange av kapitlene har virkelighetsnære pasientcase.

Studenter som leser hele verket, får god innsikt i
• de grunnleggende behovene og hvordan sykepleieren observerer, vurderer og setter inn tiltak for å hjelpe pasienten med å ivareta behovene
• reaksjoner og fenomener som ofte gjør seg gjeldende hos mennesker som er syke eller skadet, enten det er smerter og kvalme eller håp og mestring
• hvordan sykepleieren kan hjelpe, lindre og støtte opp om pasientens egne ressurser
• prinsipielle observasjoner, vurderinger og tiltak i sykepleien til pasienter med ulike sykdomstilstander

Videre får de
• innsikt i lovverk, retningslinjer og yrkesetikk som setter rammer for yrkesutøvelsen
• innblikk i tverrfaglig samarbeid
• henvisninger til aktuelle prosedyrer i det digitale prosedyreverket VAR Healthcare. Prosedyrene i VAR er til enhver tid oppdatert i tråd med gjeldende forskrifter og ny forskning og kunnskap

Andre aktuelle læreverk