Moment vg1-vg3 norsk sf (Fagfornyelsen LK20)

Norsk studieforberedende Vg1, Vg2 og Vg3
/sek-asset/external-resources/bea0913f-0f81-4632-8889-cd0800554fbc/sek-asset/external-resources/bc8183b6-4ad1-411c-990b-d2deb46fb5a5/sek-asset/external-resources/7e55b361-bd68-4b98-b856-6a63bb36364c

Om læreverket

Moment er et komplett læreverk til alle tre årene og dekker kompetansemålene i norsk studieforberedende til fagfornyelsen (LK20).

I Moment er dybdelæring en grunnleggende del av den pedagogiske metoden. Moment legger vekt på at elevene skal forstå og oppleve at norskfaget handler om kommunikasjon; om å uttrykke seg skriftlig og muntlig, og å være en aktiv leser som er kritisk, men også åpen for andres ideer og perspektiver.

Komponenter i læreverket
Læreverket har rike digitale ressurser, og man kan velge mellom analog og digital lærebok på hvert trinn.

  • Lærebok Moment vg1 (2020) papir- og digitale utgaver
  • Lærebok Moment vg2 (2021) papir- og digitale utgaver
  • Lærebok Moment vg3 (2022) papir- og digitale utgaver
  • Gratis elevnettsted med digitale ressurser Moment vg1-3 Elevnettsted
  • Elevnettsted Pluss med innlest læreboktekst og tekstsamlingene Moment vg1-3 Elevnettsted Pluss
  • Lærernettsted med støtte til undervisningen Moment vg1-3 Lærernettsted

Klart språk og konkrete eksempler
Elevene blir tatt med på tankerekker og drøftinger før de får konklusjoner og oppskrifter. I tråd med forskning om elevers lesing, er forklaringene konkrete og grundige framfor korte. Fagtekstene skal gi mening for elevene og de skal fungere godt også når eleven leser på egenhånd. God formidling av fagstoffet gjør Moment til et læreverk for alle elever.

Læreboka er god å lese
Moment er estetisk og illustrasjonene både utfyller og utfordrer tekstene. Det rene og ryddige uttrykket letter lesingen, samtidig som det legger til rette for at elevene kan følge lengre resonnementer og tekster. Dette er nødvendig kompetanse for å beherske norskfaget på videregående skole og viktig forberedelse til videre studier.

Dybdelæring og tverrfaglighet
De overordnede målene i læreplanen er tydelige i Moment. I læreverket legger vi til rette for dybdelæring på flere måter: Sentrale norskfaglige begreper, metoder og perspektiver brukes gjennomgående og konsekvent i hele verket. Grundige forklaringer knytter den teoretiske og praktiske kunnskapen sammen.
De tre tverrfaglige temaene er godt integrert i læreverket. Vinklinger i fagstoffet, oppgaver og tekstutvalg bidrar til at temaene får en naturlig plass. Slik får elevene en dypere forståelse og kunnskapen får overføringsverdi.

Kritisk tenkning og tilnærming til tekst
Kritisk tenkning er eksemplifisert på mange måter. Forfatterne viser i praksis at kritisk tenkning innebærer å forholde seg aktivt og utforskende. På hvert trinn er det egne kurs om kritisk lesing, dette kjerneelementet er også til stede i oppgaver, tekstutvalg og vinklinger av annet fagstoff. En innføring i retorikk og saklig argumentasjon gir elevene nyttige verktøy for kritisk analyse allerede fra vg1.

Aktiv og tilstedeværende lesing
Å være en god leser er å være en aktiv og tilstedeværende leser. Leseeksemplene er modelleringer som viser hvordan en trent leser tenker, resonnerer og stiller spørsmål underveis. Elevene blir på denne måten involvert i en tankeprosess og metode som er åpen og utforskende.

Gode skrivekurs
Akademisk skriving og fagartikler løftes fram som viktig i den nye læreplanen. Moment inneholder en grundig innføring i fagskriving som leder eleven gjennom alle sider av prosessen, fra tekstbinding og struktur, setningsnivå, kildebruk og kildekritikk. Fagskriving følges opp i lærebøkene til vg2 og vg3. Kilder oppgis gjennomgående i læreverket og viser elevene hvordan elevene selv skal bruke og referere til kilder.

Digitale ressurser for elever og lærer
Moment Elevnettsted er gratis. Elevene kan lagre alle svar og tekster de jobber med på nettstedet, og læreren kan følge med på elevenes arbeid og progresjon. På nettstedet finner elevene verktøy som hjelper dem med å forstå, skrive og bygge opp tekster i alle sjangre. Moment Elevnettsted Pluss gir tilgang til lydbok med innlest læreboktekst og litterære tekster til alle tre årene. Tilgang til Moment Lærernettsted har en årlig lisens. Læreren får nyttige ressurser som forslag til årsplaner, undervisningsopplegg og tverrfaglig arbeid.

Digital lærebok
Den digitale utgaven av læreboka gir en helhetlig og sammenhengende framstilling av faget. Unibok-utgaven har innlest læreboktekst og skjønnlitterære tekster. Lisensen til den digitale læreboka for vg1 er gyldig i 3 år slik at elevene har tilgang til lærestoffet fram til avsluttende eksamen. Tilsvarende 2 år for læreboka til vg2. Læreboka finnes i to digitale formater, Moment vg1 Unibok og Moment vg1 Brettbok.

Forfattergruppen har solid faglig og pedagogisk kompetanse

Lars August Fodstad, Martin Minken, Audhild Norendal, May Lånke, Camilla Gudmundsdatter Magnusson, Marte Blikstad-Balas, Tor Ivar Østmoe, Ole Hjortland og Pål Antonsen.