Echt! Tysk 2 (Fagfornyelsen LK20)

Tysk 2, vg1–vg2
/sek-asset/external-resources/aee72b95-75d5-4c42-b4ca-fd8d057dff29/sek-asset/external-resources/4bf93afc-fa89-4936-9398-f7f5331015df

Om læreverket

Echt! er et nytt og engasjerende læreverk for tysk nivå 2, som i tråd med fagfornyelsen har kommunikasjon i fokus. Læreverket utfordrer tyskeleven til å se verden på nye måter, og får inn mye tverrfaglighet. Echt! har en innovativ tilnærming til grammatikk og språklæring, og nettressursene vil gjøre språklæringen motiverende for både svakere og sterkere elever. Echt! dekker kravene i læreplanen for fremmedspråk nivå II til fagfornyelsen.
Echt! har både fysisk og digital lærebok for hvert trinn, og fyldige digitale ressurser for elever og lærere.

• Lærebok Echt! 1 Tysk 2 vg1 (2020)
• Lærebok Echt! 2 Tysk 2 vg2 (2021)
• Digitale ressurser for elever Echt! Elevnettsted (2020)
• Innleste tekster fra bøkene: Echt! Elevnettsted Pluss (2021)
• Digitale ressurser for lærere Echt! Lærernettsted (2020)
• Digital lærebok Echt! 1 Tysk 2 vg1 Unibok (2020) Epub-format
• Digital lærebok Echt! 2 Tysk 2 vg2 Unibok (2021) Epub-format
• Digital lærebok Echt! 1 Tysk 2 vg1 Brettbok (2020) Pdf-format
• Digital lærebok Echt! 2 Tysk 2 vg2 Brettbok (2021) Pdf-format

Lav-terskel kommunikasjon på tysk
I tråd med fagfornyelsen har Echt! kommunikasjon i fokus, og verket vil derfor inneholde gode modelltekster og oppgaver som legger opp til å ta i bruk og utvikle språkferdighetene gradvis. Læreverket aktiviserer og motiverer elevene til å ta i bruk tysk fra første skoletime.

Brukervennlig struktur
Forfatterne kjenner til lærerens og elevenes behov og har derfor vektlagt en ryddig og brukervennlig struktur i bøkene. De enkelte elementene i leksjonene er gjenkjennelige og gjør det lett å orientere seg i stoffet og hvordan det er tenkt brukt. Bildene vil alltid stå i en sammenheng med tekstene og temaene i leksjonene og ofte ikke bare illustrere, men supplere innhold til temaene.

Progresjon, differensiering, variasjon
Tekstene og oppgavene bygger på en gjennomtenkt progresjon innad i hver leksjon, og i løpet av leksjonene gjennom hele boka.
Boka gir gode muligheter for differensiering, både i utvalg og vanskelighetsgrad av tekstene og i oppgavetypene, slik at hver elev skal kunne oppleve både mestring og læring av nytt stoff og nye språkferdigheter.
Modellering, repetisjon, delvis modellering, utforsking og selvstendig refleksjon utgjør bredden i oppgavenivåene. Samme prinsipp gjelder for oppgavene som for tekstene: en økende vanskelighetsgrad. På den måten kan enhver lærer tilpasse oppgavetypene etter hva som passer best for elevgruppen og enkelteleven.

Nye vinklinger, tverrfaglighet og dybdelæring
Hvilke utfordringer står demokratiet både i det tyskspråklige og det norske samfunnet ovenfor, og hva kan vi lære av historien og dagsaktuelle temaer ved å løfte blikket? Nye tilnærminger til kjente og viktige temaer, samt helt nye temaer, vil gi elevene et aktuelt bilde av målspråksområdene og øke elevenes interkulturelle kompetanse.

Temaene står i en tydelig kontekst som skal gjøre faget relevant for elevene. De skal både kjenne igjen personlige og hverdagslige temaer og de samfunnsutfordringene og -spørsmålene vi møter i dag. Ved å belyse temaer fra nye og forskjellige vinkler, samt ved å løfte frem sammenhenger mellom de enkelte temaene man lærer om i tyskfaget, er det tilrettelagt for dybdelæring.

Innovativ grammatikklæring
Echt! har en innovativ tilnærming til grammatikk og språklæring, som vil oppleves engasjerende og spennende. Elevene vil aktivt bruke forkunnskapene sine og kompetansen sin fra andre språk.
Hver leksjon inneholder en grammatikksti som inviterer til samarbeid og refleksjon rundt nye grammatikktemaer og språklige fenomener i klasserommet. Alle stiene inneholder oppgaver som må løses på veien, samt et fyldig utvalg av drilloppgaver på nett. Vi tror elevene på den måten oppnår en språkkompetanse som varer.

Echt! som digital bok
Echt! lærebøker i digitalt format er et læremiddel med en helhetlig og pedagogisk gjennomarbeidet framstilling av faget. Echt! 1 og 2 finnes i to digitale formater: Unibok og Brettbok. Unibøkene har innlest læreboktekst, direkte oppslag i Tysk ordbok og en rekke nyttige studieverktøy som øker leseforståelsen. Lisensen til den digitale læreboka for vg1 er gyldig i 2 år slik at elevene har tilgang fram til eksamen.

Digitale ressurser med nyttige funksjoner
Echt! 1 og 2 Elevnettsted er en fyldig nettressurs som vil gjøre språklæringen motiverende for både svakere og sterkere elever. Det er mange språkøvinger til hver leksjon i bøkene, også her med en gjennomtenkt progresjon og god variasjon. Lisens til elevnettstedet er gratis og gir også tilgang til grammatikk- og øvingsnettstedet Språkporten tysk. Med lisens til Echt! Elevnettsted Pluss får eleven også tilgang til innleste tekster fra bøkene.

Echt! Lærernettsted inneholder nyttig materiell og lenker til stoff som kan bidra til å gjøre undervisningen enda mer variert og spennende. Lisens til lærernettstedet må kjøpes.
Lærernettstedet gir læreren oversikt over elevens og gruppens arbeid og resultater, og mulighet til å lage og tildele oppgaver til enkeltelever eller grupper. Echt! nettressurser er tilrettelagt for prosessorientert skriving der eleven kan levere skriftlige besvarelser til læreren, som kan rette og kommentere og sende tilbake for videre arbeid. Elev og lærer kan kommunisere gjennom nettstedet.

Echt! har et sterkt og engasjert forfatterteam der alle brenner for det tyske språk og kulturen i tyskspråklige land. De har bred kompetanse på ulike felt og har lang erfaring som tysklærere.
Mona Gundersen-Røvik, Birgit Woelfert, Simen Braaten, Jo Helge Ansnes Schei

Andre aktuelle læreverk