Lærebokforfattere og foredragsholder
Presentasjon av Kraft Fysikk 2 (LK20)

 I dette foredraget presenteres Kraft Fysikk 2 av forfattere Hege Reiling Dellnes og Henning Vinjusveen Myhrehagen. Videre kan du se foredrag fra Anders Kvellestad (UiO) om kvantefysikk.

Kraft 2 Fysikk 2 (LK20)

Lærebok i Fysikk 2 programfag studiespesialiseringFossum, Sandstad, Bergli, Dellnes og Myhrehagen

KRAFT Fysikk 2 (2022) er ei alt-i-ett-lærebok med teori, oppgåver og forsøk som dekker læreplanen til fagfornyinga i fysikk 2. Eleven blir leidd inn i fysikkverda gjennom utforskande aktivitetar, undring, eksperiment, programmering og modellering. Læreboka hjelper eleven med å sjå samanhengar i fysikkfaget og førebur eleven til både skriftleg og munnleg eksamen i fysikk.

SØLVVINNER AV BELMA-prisen 2022: "Best European Learning Material Award". Les juryens begrunnelse her.


KRAFT 2 legg vekt på den eksperimentelle og utforskande naturen til fysikkfaget. Teoristoffet blir forklart enkelt og praktisk, og fagstoffet blir knytt til aktivitetar og tenkjepausar eleven kan gjere sjølv. På den måten utviklar eleven eigarskap til teoristoffet og blir ein aktiv, nysgjerrig og kritisk lesar.


Læreboka er tydeleg og oversiktleg, med markerte lover og definisjonar, innramma reknedøme, stikkord i margen og samandrag. Kvart kapittel har ein eigen farge, som gjer boka innbydande og enkel å navigere i. Til kvart kapittel følgjer det fleire varierte forsøk og no enda fleire og rikare oppgåver enn tidlegare.


Den tematiske oppbygningen i KRAFT 2 sikrar god progresjon, djupnelæring og heilskap. Læreverket gir tips og idear til sjølvvalde prosjekt som elevane kan utforske vidare.


Varierte og eksamensrelevante oppgåver til utforsking og fordjuping

Innlæringsoppgåvene gir ein gradvis progresjon og hjelper eleven med å tileigne seg stoffet. Dei munnlege oppgåvene passar godt for diskusjonar i grupper eller framlegg for klassen, og dei er òg god trening før munnleg eksamen. Dei blanda oppgåvene til kvart kapittel krev at eleven ser samanhengar i faget og utforskar og fordjupar seg i nye problemstillingar, og dei førebur godt til skrifltig eksamen.


Digitale ressursar som supplerer læreboka

KRAFT Elevnettstad finst løysingsforslag til mange av oppgåvene. Der ligg det òg kapitteltestar, interaktive oppgåver, tilleggsstoff, videoar, eksamenstrening og andre supplerande ressursar. Både elevar og lærarar har gratis tilgang til elevinnhaldet på fagnettstaden.


Med lisens til KRAFT Lærarnettstad får læraren forslag til årsplan, ferdige undervisnigsopplegg, prøver og anna støttemateriell.


Digitale verktøy gir betre fysikkforståing

KRAFT 2 bruker aktivt digitale verktøy som GeoGebra, Tracker og Python, når desse er formålstenlege for å løyse og forstå fysikkproblem. Programmeringskompetanse blir gradvis bygd opp gjennom læreboka på fysikkfagets premissar. Med kodedøme i Python lærer elevane å bruke programmering til å handtere reelle data, gjere numeriske utrekningar og simulere nye og realistiske situasjonar.


I arbeidet med nye KRAFT har vi lytta til erfaringar og innspel frå lærarar og elevar. Heile boka er revidert med nytt og forbetra innhald tilpassa fagfornyinga.

Les mer
Kraft 2 Fysikk 2 (LK20)
Kraft 2 Fysikk 2 (LK20)Lærebok i Fysikk 2 programfag studiespesialiseringFossum, Sandstad, Bergli, Dellnes og Myhrehagen
1 119,–

Kraft Fysikk 1 og 2 Elevnettsted (LK20)

Digital elevressurs Fysikk 1 og 2

Kraft Elevnettsted er digitale ressurser i fysikk for elevene som supplerer læreboka.


På nettsidene finnes fordypningsstoff, hint og løsningsforslag til oppgavene i boka, kapitteltester og repetisjonsoppgaver, interaktive oppgaver, rapport-maler, video-leksjoner, animasjoner og simuleringer som innbyr til en variert undervisning. All programmeringskode fra læreboka kan også kjøres direkte i nettleseren. Nettsidene oppdateres kontinuerlig med relevant tilleggsstoff som gir flere muligheter for dybdelæring og tverrfaglig arbeid.


Nettsidene er gratis, men krever pålogging. Lærere og elever koples automatisk sammen gjennom feide-brukeren. Det gir mange nye muligheter for samhandling og interaksjon. Skrivestøtteverktøyet er en nyttig hjelp for å komme i gang med rapportskriving, som kan sendes inn til læreren for tilbakemeldinger. Diskusjons-funksjonen lar elevene diskutere fysikkoppgaver sammen i klassen.

Les mer