Strafferett – håndbok

Finn Haugen og Jon Sverdrup Efjestad, 2020, Ebok, Bokmål, PDF

Omtale

Strafferett – håndbok er en oversiktlig, ajourført oppslagsbok som inneholder straffe- og prosessbestemmelsene, nøkkelkommentarer til disse, straffutmålingsmomenter og sammendrag av utvalgte dommer.

Boken imøtekommer behovet for et tidsbesparende hjelpemiddel for praktikeren – enten man er forsvarer, aktor, etterforsker eller dommer – og enten det er på etterforskingsstadiet, under saksforberedelsen, under hovedforhandlingen, i arbeid med dommen eller ved etterarbeidet.

Også studenter, rettsreportere og ansatte i offentlige instanser vil ha nytte av boken som oppslagsverk i strafferett.

Boken har et omfattende lovspeil for å binde sammen straffeloven 2005 og straffeloven 1902. I denne utgaven er det også inntatt merknader til noen av de mest sentrale bestemmelsene i domstolloven.

Strafferett – håndbok inneholder: Straffeloven 2005 - Straffeprosessloven - Bestemmelser i domstolloven - Bestemmelser i Grunnloven - Bestemmelser i EMK - Bestemmelser i utlendingsloven - Bestemmelser i vegtrafikkloven - Enkelte sentrale forskrifter