Omtale

Seksuell vold – En samfunnsvitenskapelig innføring gir en bred introduksjon til temaet seksuell vold med særlig vekt på voldtekt. Boka presenterer forskningsfunn fra norske og internasjonale fagmiljøer, og betydningen av begrepsfesting, perspektiver og tilnærmingsmåter går som en rød tråd gjennom framstillingen. Seksuell vold avgrenses og rammes av straffeloven. Forfatterne viser hvordan lovverk og forebyggingstiltak har endret seg over tid.

Seksuell vold vekker mye oppmerksomhet i offentlig debatt, og for studenter og fagpersoner er det viktig å kjenne fagfeltet. Boka gir en grundig beskrivelse av samfunnets respons på seksuell vold gjennom lovgivning og hjelpetilbud, og den er derfor også relevant for fagfolk som arbeider både med utsatte og utøvere i dette feltet.

Boka er aktuell for alle som trenger kunnskap om seksuell vold i yrket de skal utøve, og henvender seg særlig til studenter ved helse- og sosialfaglige utdanninger, politiutdanningen og i fag som kriminologi og sosiologi.

Seksuell vold – En samfunnsvitenskapelig innføring

  • presenterer kunnskap om seksuell vold fra samfunnsvitenskapelige fag og juss
  • bruker tenkte og reelle eksempler som studenter og fagfolk kan kjenne seg igjen i
  • har et eget kapittel om hjelpeinstanser for utsatte for seksuell vold og ulike modeller for tverrfaglig samarbeid
  • legger vekt på at både de utsatte og utøvernes erfaringer og definisjoner er viktige om vi vil forstå den seksuelle volden
  • viser hvordan forskere kommer fram til gyldig kunnskap om seksuell vold og hvordan lesere kan vurdere forskningens kvalitet