Nabokonflikter

Reglene for naboeiendommer og boligselskaper

Elisabeth Njøsen, 2021, Innbundet, Bokmål

Fagsnakk: Hvordan håndterer du nabokonflikter?

Omtale

Nabokonflikter er en oversiktlig og praktisk rettet bok om de vanligste konfliktområder mellom naboer. Den inneholder informasjon om lovreguleringen, muligheter og sanksjoner ved tvister og konkrete råd om hvordan du forebygger og løser konflikter.

Boken er delt i tre hoveddeler. Del 1 handler om problemstillinger for alle boligtyper. Del 2 tar for seg spesielle problemstillinger internt i sameier og borettslag. Del 3 dreier seg om konflikthåndtering.

Kapitlene er delt inn i ulike problemtyper for å gjøre det lettere å navigere i boken. For eksempel behandles dyrehold, byggearbeider, bråk, gjerder, vegetasjon og forsøpling. Mulighetene for tvangssalg, utkastelse og en rask, midlertidig rettsavgjørelse har også fått egne kapitler. I tillegg finner du en beskrivelse av de ulike boformene og det sentrale regelverket.

Sentrale lover som behandles er naboloven, nabogjerdeloven, borettslagsloven, dyrevelferdsloven og hundeloven, eierseksjonsloven, plan- og bygningsloven og tvangsfullbyrdelsesloven.