Miljøarbeid i skolen av Eva Hærem og Britt Ingunn Misund (Heftet)

Miljøarbeid i skolen

Organisasjonens betydning

Britt Ingunn Misund og Eva Hærem, 2005, Heftet, Bokmål

Omtale

Opplæringslovens mål er vidt formulert og gir rom for mange tolkninger av skolens oppgaver. Ut ifra mål i opplæringsloven og læreplanen skal skolen arbeide for å nå faglige mål samt mål knyttet til utvikling av elevenes sosiale kompetanse. Boken belyser hvilke utfordringer skolen står overfor når den skal konkretisere politiske mål slik at de blir retningsgivende for skolens oppgaver og praksis. De faglige målene er mer konkret utformet enn mål knyttet til utvikling av elevenes sosiale kompetanse. De sistnevnte oppfattes å være mer generelt utformet og derfor mer diffuse. Politiske mål som er diffust utformet, gir skolen ekstra utfordringer når disse målene skal omformes i praksis. Oppgaver knyttet til utvikling av elevenes faglige og sosiale kompetanse ses på som gjensidig avhengig av hverandre.

Søkelyset blir rettet mot hvilken betydning skolen som organisasjon kan ha for lærernes og miljøarbeidernes rolle i skolen og for forholdet mellom disse aktørene.

Miljøarbeid i skolen forsøker å belyse ut ifra ulike organisasjonsteoretiske perspektiv hvilken betydning skolens rammer kan ha for forståelsen av mål, oppgaver og ansvarsfordeling mellom de ulike aktører. En kommer også inn på hvilken betydning tverrfaglig samarbeid kan ha og hvilke utfordringer en kan stå overfor her.