Menneskerettigheter

Erik Møse, 2002, Innbundet, Bokmål

Omtale

Formålet med denne boken er å fylle behovet for en norsk fremstilling av det internasjonale menneskerettighetsvernet, med særlig vekt på Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK).

Første del av boken gir en oversikt over det internasjonale tilsynet. Hovedvekten er lagt på de konvensjonene som har betydning for Norge, særlig de tre som ble inkorporert ved menneskerettsloven av 21. mai 1999: EMK og de to FN-konvensjonene om sivile og politiske og om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (henholdsvis SP og ØSK).

Hoveddelen av boken omhandler de enkelte rettighetene og tilsynsorganenes praksis, særlig dommene om EMK.

Boken vil være av uvurderlig betydning for studenter og praktiserende jurister på menneskerettighetsområdet, og vil være til nytte for alle som interesserer seg for disse viktige spørsmålene.