Læreprosesser i pedagogisk entreprenørskap

Å lære i dilemma og kaos

Inger Karin Røe Ødegård, 2003, Heftet, Bokmål

Omtale

Læreprosesser i pedagogisk entreprenørskap er en oppfølging av Røe Ødegårds bok Framtiden på timeplanen – Pedagogisk Entreprenørskap, som kom ut i 2000. Her ble pedagogisk entreprenørskap vektlagt som måter å tenke og handle på i skolen som fremmer evne til å takle omstillinger og finne seg til rette i en uforutsigbar verden.

I Læreprosesser i pedagogisk entreprenørskap fokuserer forfatteren på didaktikken som preger pedagogisk entreprenørskap. Læreprosessene er det sentrale temaet, her beskrives hvilke faktorer som særpreger en entreprenøriell tilnærming til læring.

For å legge grunnlag for læring og relevant kvalifisering av en generasjon som må takle flere og stadig hyppigere omstillinger i arbeidsliv ogprivatliv, må læreprosessene romme mange aspekt – det handler om et utvidet læringsbegrep.

Lærerens egne læreprosesser vil i dette perspektivet være svært sentrale. Læreren har mange ulike roller – forfatteren beskriver dette i en begrepsramme hun kaller «dilemmapedagogen».

Det må utvikles en mer aktuell ungdomsdidaktikk for å skape grunnlag for lysten til å lære mer, ellers vil begrepet «livslang læring» kun forbli et honnørord.

Refleksjon knyttet til de utvidete læreprosessene som preger filosofien i pedagogisk entreprenørskap, kan for lærere i hele skoleverket være et konstruktivt bidrag til forståelse og motivasjon i arbeidet med å utvikle en mer aktuell ungdomsdidaktikk.