Krise, risiko og uvisshet

Sosiologiske refleksjoner

Tore Bakken og Johannes Brinkmann, 2022, Ebok, Bokmål, EPUB3

Omtale

"Krise, risiko og uvisshet. Sosiologiske refleksjoner" anvender en sosiologisk referanseramme for å forstå kriser i samfunnet. Boken ser særlig på covid-19-pandemien, som på mange måter har gjort oss oppmerksom på hva en krise er, hvordan den rammer og hva den betyr for samfunnet som en helhet, og for den enkelte.

I boken dekkes blant annet følgende tema: sosiologiske grunnbegreper som brukes for å forstå kriser og uvisshet, forståelse av samfunnet som en sammenhengende helhet, sosiologisk risikoteori, krise som sosiologisk fenomen, og sosiologi som krisevitenskap, sosiologiske perspektiver på koronakrisen, krisekommunikasjon og krisehåndtering og et sosiologisk perspektiv på resiliens.

Boken veksler mellom teori og empiri, med et rikt innslag av caser knyttet til kriser og krisehåndtering.

"Krise, risiko og uvisshet. Sosiologiske refleksjoner" er rettet mot sosiologistudenter og studenter innen krise- og krisehåndtering på både bachelor- og masternivå. Boken kan også være interessant for alle som arbeider innenfor sektorer der krise- og risikoproblemer står på dagsordenen.