Kommunalrett

Oppgaver, organisering og kontroll

Gerd Engelsrud, Gunnar Jahren og Ingun Sletnes, 2020, Heftet, Bokmål

Omtale

Kommunalrett. Oppgaver, organisering og kontroll er delt opp i fire deler:

  • Del 1 inneholder en oversikt over hva en kommune er, hvilke oppgaver kommunen har, hvordan kommunen får inntekter og hvordan kommunen styres av folket.
  • Del 2 omhandler først og fremst de grunnleggende reglene om organiseringen av kommuner med egen folkevalgt ledelse og kompetansefordelingen mellom de ulike organene. Forfatterne behandler også krav til beslutningsprosessen, regler om de folkevalgtes rettigheter og plikter og til slutt regler om den interne økonomiforvaltningen.
  • I del 3 går forfatterne grundig inn i organiseringsformer en kommune har til rådighet utover de «forfatningsreglene» alle kommuner må følge. De behandler reglene om kommunalt foretak, ulike former for interkommunalt samarbeid, aksjeselskap og stiftelser.
  • Del 4 innledes med et eget kapittel om etikk før forfatterne behandler reglene om kommunenes egenkontroll, nasjonale myndigheters tilsynsordninger og klagereglene. De avslutter med å oppsummere og vektlegge spenningsfeltet mellom statlig styring og kontroll og kommunalt selvstyre.
Målgruppen for boken er studenter som studerer kommunalrett ved høgskoler og universiteter. Boken vil også kunne være nyttig for ansatte og folkevalgte i kommunene, og for ansatte blant annet i direktorater, statlige tilsyn og hos fylkesmannen. Forfatterne har søkt å gi fremstillingen en praktisk vinkling ved å vise konkret hvordan reglene kan brukes og faktisk brukes.

Boken er à jour per 1.1.2020.