Innganger til språkvitenskap

Teori, metode og faghistorie

Stian Hårstad, Terje Lohndal og Brit Mæhlum, 2017, Heftet, Bokmål

Omtale

Språkvitenskapen er preget av motsetninger: Er språket primært et naturfenomen med iboende strukturer og lovmessigheter, eller er det snarere et kulturprodukt som ikke kan løsrives fra sosial samhandling? De fleste lingvistiske studier forholder seg til teori og metode innenfor ett begrenset felt – enten en formallingvistisk tradisjon eller en mer sosiokulturell tilnærming.

Forfatterne av denne boka velger en tredje vei ved å se på språk som både natur og kultur. De drøfter teoretiske og metodiske aspekter ved formell lingvistikk og sosiolingvistikk i sammenheng, og betrakter de to forskningstradisjonene i lys av allmenn vitenskapshistorie. Slik får de fram de historiske rammene for de to tradisjonene og beskriver inngående hvordan teoretiske og metodiske forhold springer ut av ulike forutsetninger.

Denne vitenskapelige monografien er relevant for språkforskere og for studenter på master- og doktorgradsnivå.