Helselover (samleutgave: 13 lover og 4 forskrifter)

2023, Spiral, Bokmål
For skoler/bedrifter239,– ekskl. mva
299,– inkl. mva

Omtale

Helselover - med endringer, sist ved forskrift av 29. juni 2023 nr. 1170 (i kraft 1. juli 2023)

Innhold: Helsepersonellov, Helse– og omsorgstjenestelov, Pasient- og brukerrettighetslov, Psykisk helsevernlov, Spesialisthelsetjenestelov, Pasientjournallov, Smittervernlov, Legemiddellov, Folketrygdlov (kun kapittel 5 og 8), Folkehelselov, Abortlov, Tannhelsetjenestelov, Straffeloven (kun § 284 og § 285), Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, Forskrift om pasientjournal, Forskrift om legemiddelhåndtering og Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m.