Helse- og omsorgsrett

Anne Kjersti Befring, 2017, Heftet, Bokmål

Omtale

Boken gir en samlet oversikt over de viktigste lovene innen helse- og omsorgsretten, og en inngående presentasjon av det nye lovverket. Spesielt belyser den konsekvenser som de siste årenes helsereformer har medført. Blant annet er flere yrkesgrupper definert som helsepersonell, ansvarsfordeling er endret, tverrprofesjonelt arbeid og samhandling er i større grad vektlagt og dokumentasjon digitalisert.

Boken gir også en innføring i rettskilder, juridisk metode, rettsanvendelse og hvordan yrkesutøvelsen innen helse- og omsorgstjenestene er regulert.

Den behandler de grunnleggende rettighetene og pliktene som pasienter og pårørende, helsepersonell og ledere har. Den gjør også rede for etikken som grunnlag for lovene og forklarer sammenhengen mellom jus og etikk.

Noen sentrale spørsmål som blir tydeliggjort i boken er:

  • Hva er helse- og omsorgsrett?
  • Hvordan innvirker lovverket på profesjonsutøvelsen?
  • Hvilke rettigheter og plikter har helse- og omsorgspersonell, pasienter og pårørende?
  • Hvordan påvirker nye arbeidsformer, ny kompetanse og teknologi profesjonsetikken og lovgivningen?
Boken er skrevet for studenter innen helse- og omsorgsfagene. Den er også nyttig for helsepersonell, ledere og alle som arbeider innen helse- og omsorgssektoren.