Frivillighet og ledelse av frivillige

Stephen Sirris, 2023, Heftet, Bokmål

Omtale

Frivillig arbeid har lang tradisjon i Norge og står sentralt i lokalsamfunnene gjennom lag, foreninger og frivilligsentraler. Frivillighet er i endring og har fått fornyet oppmerksomhet i forbindelse med koronapandemien og satsningen gjennom Frivillighetens år 2022.

Denne fagboken drøfter spørsmål som:

  • Hva er særegent og verdifullt ved norsk organisert frivillighet, og hvordan kan den best ledes?
  • Hva er frivillighetens betydning for samfunnet, organisasjoner og enkeltmennesker?
  • Hvilke rolle spiller motivasjon og mening?
  • Hvordan kan frivillige rekrutteres og følges opp?
Boken er forskningsbasert og bidrar til bedre kunnskap om frivillighet og ledelse av frivillige, og dermed økt forståelse og bedre ledelsespraksis i feltet. Forfatteren belyser temaet fra et tverrfaglig perspektiv og gir innsikt i allmenne og kontekstuelle forhold ved norsk frivillighetsarbeid. Teksten inneholder en rekke eksempler fra ulike organisasjoner.

En ny modell for frivillighetsledelse som legger vekt på det verdsettende og tilretteleggende aspektet, strukturerer bokens innhold. Kapitlene vies modellens ledelsesfaglige temaer med konkrete ledelsesimplikasjoner.

Målgruppen er studenter og forskere innenfor organisasjons- og ledelsesfag, helse- og sosialfag, kirkelige utdanninger og andre studieløp som kvalifiserer til arbeid hvor man vil møte og samarbeide med frivillige. For forskere gir boken innsikt i ledelse i frivillige organisasjoner. Både ansatte og frivillige i Frivillighets-Norge vil ha utbytte av boken.

Frivillighet og ledelse av frivillige er en fagfellevurdert monografi.