Forskningsmetode for helse- og sosialfag

En innføring i samfunnsvitenskapelig metode

Knut Halvorsen, 2002, Heftet, Bokmål

Omtale

Revidert, oppdatert og utvidet utgave! Forskningsmetode for helse- og sosialfag gir en første innføring i forskningsmetode til høgskolestudenter innenfor helse- og sosialfagene. Den er også en praktisk håndbok for alle som skal skrive prosjekt- eller hovedoppgave innenfor disse fagområdene.

Forfatteren gjennomgår alle fasene i en forskningsprosess - fra arbeidet med problemformulering til konkrete tips om rapportskriving og hvordan resultatene kan presenteres på en best mulig måte.
Sentrale emner er blant annet:
- datakilder, bruk av Internett, litteratursøking
- kvalitative og kvantitative metoder
- utvalg, registrering og bearbeiding av data
- analyse og tolking av data
- juridiske og etiske sider ved samfunnsforskningen

Boken har oversikter over anbefalt litteratur til videre fordypning, et fyldig stikkordregister og en egen ordliste som forklarer sentrale ord og begreper.