Europa 1350–1789

Sverre Bagge, 2024, Heftet, Bokmål

Omtale

Europa 1350–1789 dekker vel 400 år av europeisk historie, fra svartedauden til den franske revolusjon. Boken er en fortsettelse av forfatterens standardverk om europeisk middelalder, Europa tar form, og er i første rekke beregnet på historiestudenter. Men den vil også ha stor interesse for andre historieinteresserte.

Tiden 1350–1500 betraktes ofte som en nedgangstid. Dette skyldes særlig pesten som kom til Europa i 1348 og siden hadde utbrudd med 20–30 års mellomrom frem til begynnelsen av 1700-tallet. I denne boken nyanseres dette synet betraktelig. Forfatteren viser hvordan perioden ga grobunn for en rekke nye utviklingstrekk som kom til full utfoldelse omkring 1500: ny skipsteknologi, oppdagelsene av «den nye verden», ny våpenteknologi, boktrykkerkunsten og reformasjonen.

Disse endringene fikk store konsekvenser for statsutvikling og politikk i århundrene som fulgte, der man blant annet opplevde vekst i både byråkrati og økonomi, og større evne til å føre krig. Forfatteren viser også hvordan statssystemene ble stadig sterkere og mer komplekse utover på 1600- og 1700-tallet.

I sum gir boken et velskrevet og innsiktsfullt bilde av Europa i overgangen fra middelalder til opplysningstid og tilbyr historiestudenter og andre historieinteresserte nødvendige grunnkunnskaper om perioden.