Bot og betring?

Fengselsundervisninga si historie i Noreg

Torfinn Langelid, 2019, Ebok, Nynorsk, PDF

Omtale

Innsette i norske fengsel har same rett til opplæring som andre borgarar. Likevel har det gått lang tid før dei har fått oppfylt rettane sine.

Dette er den første boka som gir ei samla framstilling av fengselsundervisninga i Noreg. Torfinn Langelid tek i denne boka for seg korleis opplæring i tukthus og fengsel opphavleg var knytt til det religiøse perspektivet gjennom bot- og betringstankegangen. Forfattaren gjer greie for korleis fengselsundervisninga etter kvart har blitt del av det ordinære skulesystemet. Boka får fram spenningar mellom fengsels- og skulesystemet og tek opp tema som desse: *Opplæring som spydspiss i dei importerte tenestene i kriminalomsorga *Norske og utanlandske innsette sine rettar til opplæring *Oppfølging etter avslutta soning som vilkår for eit kriminalitetsfritt liv *Samarbeid over landegrensene til beste for utdanning og arbeid for dei innsette.

"Bot og betring?" er aktuell for studentar der kunnskap om opplæring for utsette grupper står sentralt, Kriminalomsorgens utdanningssenter, Politihøgskulen og samfunnsvitskaplege utdanningar. Boka vil også vera nyttig for lærarar som underviser i kriminalomsorga, fengselspersonale og andre som er interesserte i dette feltet.

E-boka tilsvarer 1. trykte utgave 2015.