Årsaksforklaringer i kvalitativ analyse

Øivind Bratberg, 2024, Ebok, Bokmål, EPUB3

Omtale

Samfunnsforskning retter seg ofte mot å granske årsakssammenhenger, men sjelden i den rene, skarpe og ofte kvantitativt inspirerte formen som begrepet forbindes med. Spranget mellom liv og lære blir særlig tydelig for studenter som benytter kvalitative data og en fortolkende innfallsvinkel. Kausale argumenter holdes frem som ideal, men kriteriene for å granske årsakssammenhenger står dårlig i stil med hva kvalitative analyser setter seg fore.

Årsaksforklaringer i kvalitativ analyse etablerer et begrepssett og retningslinjer for kvalitativ analyse med fortolkende forklaring som siktemål. Boken tar for seg tre forskningsstrategier tilpasset kvalitative data:

prosessporing

kongruensanalyse

komparativ analyse

Deretter følger egne kapitler rettet mot årsaksforklaring med henholdsvis tekstanalyse og forskningsintervjuer som metode.

Du må leve med at forklaringen blir sammensatt og kompleks, for sosiale fenomener lar seg ikke uten videre skubbe inn i bokser med klare rammer omkring. Men skal du våge å vite, må du forsøke å forklare – i erkjennelse av det komplekse, men med vilje til å brøyte vei.

Årsaksforklaringer i kvalitativ analyse er skrevet for studenter i samfunnsvitenskapelige fag som jobber med kvalitative data.