Aksjonærenes myndighetsmisbruk

- en studie av asl./asal. § 5-21 og uskrevne misbruksprinsipper

Filip Truyen, 2005, Innbundet, Bokmål
1 399,–

Omtale

Aksjonærenes myndighetsmisbruk gir en fremstilling av aksjeselskapslovgivningens generalklausuler. Det sentrale spørsmålet er hvilke beslutninger generalforsamlingen kan treffe uten samtykke fra samtlige aksjonærer. Dette berører både selskapets ordinære forretningsvirksomhet og beslutninger som omfordeler rettigheter mellom aksjonærene. Fremstillingen trekker opp retningslinjer for når en beslutning er «urimelig» og derfor ugyldig.

Boken behandler prinsipielle spørsmål som likhetsprinsippet, vinningsformålet og betydningen av selskapets vedtektsfestede virksomhet. Videre drøftes konkrete rettsspørsmål som vurderingstidspunkt, årsakskrav, verdsettelsesprinsipper, motivets betydning og hvem som kan påberope seg misbruksreglene. Dertil kommer en gjennomgang av praktiske situasjoner som rettede emisjoner, utsulting og minoritetsmisbruk.

Filip Truyen er dr.juris. Han er ansatt som førsteamanuensis ved Det juridiske fakultetet, Universitetet i Bergen. Tidligere har han arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling, hos Regjeringsadvokaten og som lagdommer i Gulating lagmannsrett. Aksjonærenes myndighetsmisbruk bygger på forfatterens doktoravhandling med samme tittel.