Stein på stein

Norsk for voksne innvandrere, nivå B1
(bestilling)
/sek-asset/external-resources/578b3395-0081-433f-8da2-41906687651d

Om læreverket

Stein på stein er et læreverk for voksne som vil lære mer norsk eller som vil ta norskprøven på nivå B1. Læreverket er tilpasset undervisningen fram mot et B1-nivå i alle ferdigheter. Læreverket er oppdatert om det norske samfunnet i dag og dekker alle tverrfaglige emner og kjerneelementer i Læreplan i norsk for voksne innvandrere fra 2021. Stein på stein legger stor vekt på jevn progresjon i ordforråd, setningsstruktur og kunnskap om norsk grammatikk. Læreverket bygger på prinsippene i Læreplan i norsk for voksne innvandrere fra 2021.
Stein på stein (2021) har både fysisk og digital tekstbok og arbeidbok, og fyldige digitale ressurser for elever og lærere.

  • Stein på stein tekstbok
  • Stein på stein arbeidsbok
  • Stein på stein Digital Elevnettsted
  • Stein på stein Digital Lærernettsted
  • Stein på stein tekstbok Unibok (Epub-format)
  • Stein på stein tekstbok Brettbok (Pdf-format)
  • Stein på stein arbeidsbok Brettbok (Pdf-format)


Grundig revisjon
Stein på stein (2021) er oppdatert med samfunnsaktuelle temaer og revidert i tråd med den siste læreplanen. Ønsker og kommentarer fra lærere over hele landet har bidratt til endringene, og innholdet er grundig kvalitetssikret av dyktige fagkonsulenter. Stein på stein gir svært gode muligheter for differensiering. Den gode strukturen er ivaretatt.

Læreverket er tilpasset undervisningen fram mot et B1-nivå i alle ferdigheter: lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig framstilling og muntlig kommunikasjon. Målet er at deltakerne skal ta språket aktivt i bruk og få utvidet kjennskap til norske samfunnsforhold gjennom engasjerende møter med personer i deres jobb og dagligliv.

Læreplan i norsk for voksne innvandrere fra 2021
Læreverket dekker alle tverrfaglige emner og kjerneelementer i Læreplan i norsk for voksne innvandrere fra 2021. Tekstene er samfunnsaktuelle og engasjerende. Temaer som fysisk og psykisk helse, selvrealisering og jobbmuligheter, likestilling og menneskerettigheter, samfunn, demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og miljøvern er tatt med.


Muntlig aktivitet
Innholdet inviterer til muntlig aktivitet og engasjement, og oppgaver for refleksjon, diskusjon, og videreformidling (mediering) er gjennomgående med i læreverket. Digitale ferdigheter er naturlig innarbeidet.

Ved hjelp av ulike tekster og oppgaver får deltakerne muligheter til å jobbe med språket på mange forskjellige måter. De får trening i å uttrykke seg i ulike sammenhenger, kommunisere med hverandre og også videreformidle og forklare innhold for hverandre.

Jevn progresjon og kvalitetssikring
Stein på stein har en oversiktlig oppbygning og jevn progresjon, slik at det skal være lett å bruke både for kursdeltakere og lærere.
Lydfiler til bøkene ligger på nettstedet, og her er det også tavlebøker av både tekstbok og arbeidsbok tilgjengelig for lærere.


Stein på stein Tekstbok
Hvert kapittel åpner med å fortelle hva som er viktige temaer i kapittelet. Dette er temaer som den nye læreplanen setter opp som mål for nivå B1.

Vi blir kjent med et lite utvalg personer som er med på å gi et bilde av det norske samfunnet, av familierelasjoner, jobbsituasjon, skole og fritid. Kjerneelementene i læreplanen innen individ og felleskap er på denne måten innarbeidet naturlig.

Tekstboka inneholder ulike sjangre: dialoger, fortellende tekster, avisartikler, litterære tekster, sakprosa, informasjonstekster, formelle brev, innlegg og diskusjoner på internett. Tekstutvalget brukes bevisst for å beskrive det norske samfunnet, før og nå, som utvandring og innvandring til landet, og dagens og framtidas arbeidsliv. Deltakelse i det norske samfunnet og hvordan man kan delta i samfunnsdebatten er også tatt med, i tråd med kjerneelementet demokratiforståelse og deltakelse.

Grammatikk og språklæring med jevn progresjon
I alle kapitlene presenteres sentrale grammatiske emner med stigende vanskelighetsgraden utover i boka. Progresjonen er jevn, med gode muligheter for differensiering.

Relevante ord og uttrykk blir også presentert i hvert kapittel. Hva kan du si? foran i tekstboka er en samling av vanlige fraser og uttrykk som kan være til hjelp når man skal snakke sammen. Alle kapitlene inneholder også en ordliste til kapittelet.

Bak i boka er det en minigrammatikk og en alfabetisk ordliste.

Stein på stein Ordlister
Til tekstboka er det utviklet ordlister på mange ulike språk. De er enkle å bruke sammen med tekstboka.


Stein på stein Arbeidsbok
Arbeidsboka følger tekstboka og inneholder varierte oppgavetyper for videre arbeid med vokabular og grammatikk. Alle kapitlene i arbeidsboka har samme struktur: Ord og uttrykk – Les og forstå – Grammatikk – Uttale – Muntlig – Skriftlig – Lytteoppgaver – Test. Inndelingen gjør elevene bevisst på hvilke ferdigheter de øver på. Arbeidsboka inneholder mange oppgaver, og det er lett å velge i innholdet og differensiere.

Testen oppsummerer innholdet i kapittelet. Her kan kursdeltakerne og læreren sjekke om deltakerne har fått med seg de nye momentene i kapittelet.
Arbeidsboka inneholder også to samtalespill og foran i arbeidsboka er det en kort veiledning og informasjon om hvordan arbeidsboka kan brukes.


Stein på stein Digital
Stein på stein (2021) har et stort elev- og lærernettsted med gode differensieringsmuligheter. Her finnes et rikholdig sett med ekstraoppgaver på to ulike nivåer, for øving av alle ferdigheter. Nettstedet har eget opplegg for uttaletrening, engasjerende podkaster og innlest tekst. Mange av oppgavene er av samme type som elevene vil møte på norskprøvene, og Øv til prøven gir god øvelse. Oppgavene på nettstedet er et supplement til arbeidsboka.

Stein på stein Digital inneholder alle lydspor til tekstbok og arbeidsbok, slik at elevene kan lytte og øve selv så mye de vil. Nettstedet inneholder også ulike tilleggsaktiviteter som elevene og læreren kan bruke når det passer. Nettstedet inkluderer en ordliste på norsk.

Det er enkelt å finne fram på nettstedet. Det er individuell innlogging, og elever og lærere får raskt oversikt over utførte oppgaver, resultat og tidsbruk. Dermed kan læreren følge opp resultatene til hver enkelt og klassen. Læreren kan sende oppgaver til elevene, lage nye oppgaver, kommunisere med elevene og rette/kommentere skriftlige oppgaver. Et retteprogram i ulike farger gjør rettingen enkel.

Lærere har også tilgang til en rikholdig lærerressurs som kan brukes på ulike måter. Her ligger tavlebøker til tekstbok og arbeidsbok, ekstra lytteøvelser med lydspor, eksempler på ulike dialekter og samisk, mange og varierte ekstraoppgaver, veiledning, verblister, bildesamlinger og fasit. Prøver etter hvert tredje kapittel oppsummerer hovedtrekkene i lærestoffet.

Andre aktuelle læreverk