¿Sabes? Spansk 1 (Fagfornyelsen LK20)

Spansk 1 vg1–vg2
/sek-asset/external-resources/78ee7022-e6df-469f-a761-26195c430c5b

Om læreverket

¿Sabes? for spansk 1 holder et realistisk nivå der kommunikasjon og praktisk språklæring er det sentrale. Med tydelig struktur, god språkhjelp, visuelle grep som støtter språklæring og avgrensede temaer der man går i dybden, gir ¿Sabes? et godt grunnlag for videre språklæring på spansk. ¿Sabes? dekker læreplanen i fremmedspråk (LK20) og består av en alt-i-ett-bok for vg1 og vg2 og et elev- og lærernettsted.
Kommunikasjon og en praktisk språklæring er hovedelementene i ¿Sabes?. Elevene får språkhjelp som gjør at de med en gang kan anvende språket og kommunisere med sine medelever. Kapitlene er korte og går i dybden på avgrensede temaer. Elevene lærer grammatikk i kontekst og må anvende den for å løse oppgaver og forstå tekstene. Verket har en tydelig struktur og veksler mellom muntlige og skriftlige aktiviteter. Elevene får samhandle gjennom individuelle oppgaver og anvende ny kunnskap gjennom samhandling. Det visuelle har en sentral plass i språklæringen, og elevene lærer å bruke ulike visuelle komponenter i tilegnelsen av språket. Ved å følge læreboka jobber elvene kontinuerlig med kompetansemålene og forberedes på muntlige og skriftlige vurderingssituasjoner.

Kommunikasjon og interkulturell kompetanse
Kommunikasjon er kjernen i verket, og oppbyggingen av kapitlene utfordrer elevene til å bruke spansk skriftlig og muntlig fra start. For at elevene skal kunne kommunisere må de ikke bare kunne besvare spørsmål, men også kunne stille spørsmål. Vi har derfor gjennomgående vektlagt at elevene skal lære å formulere og besvare spørsmål rundt temaene som blir gjennomgått. Gjennom aktiviteter og tekster som omhandler dagligdagse situasjoner og samfunnsforhold som er relevant for eleven, presenteres det tverrfaglige temaet «demokrati og medborgerskap».

I et autentisk møte med den spansktalende verden må elevene også kunne snakke om seg selv, sin egen identitet, holdninger og hvor de kommer ifra. De dagligdagse temaene er gjenkjennelige for alle elever og motiverer til et godt utgangspunkt for språklæringen. De åpner etter hvert dørene for å utvikle kunnskap om den spansktalende verden, der elevene lærer å bruke sine egne erfaringer i møtet med det spanske språket. Ved å reflektere over egen kultur og identitet, utvikler elevene nye perspektiver og evnen til å lære om kulturer i spansktalende land.

Språklæring og dybdelæring
¿Sabes? har et realistisk nivå og en naturlig progresjon. Dybdelæring opplever eleven gjennom repetisjon, ulik tilnærming til ett og samme tema, og gjennom å samarbeide og å utforske. I et nytt kapittel, skal elevene bli bevisste hva de tar med seg fra det forrige. Dette legger også til rette for at lærer enkelt kan nivådifferensiere.

God støtte gjennom bilder og illustrasjoner
Bilder og illustrasjoner tilknyttes aktiviteter som er forankret i kompetansemålene og gir elevene støtte til å forstå språket. I ¿Sabes? blir elevene godt kjent med de fem illustrerte hovedpersonene i boka, som elevene kan kjenne seg igjen i og som gjør møtet med nye temaer enklere. Et annet visuelt element er bruken av terninger som lærer eleven å visualisere ulike bøyningsformer. I tillegg brukes terningene i muntlige aktiviteter der elever må samhandle.

Flerspråklighet og språklæring
Elevene motiveres til å bruke sine forkunnskaper og flerspråklighet når de skal lære ord og uttrykk, så vel som grammatikk. Eksempler fra både norsk og engelsk brukes for å sammenligne likheter med det spanske språket, i tillegg til å påpeke ulikheter. Ved å bli bevisst sin flerspråklighet, sees tilegnelsen av det nye språket i kontekst og man får knagger å henge ny kunnskap på. Elevene lærer å tenke over sin måte å tilegne seg kunnskap på og får dermed et bevisst og personlig forhold til ulike studieteknikker.

Læringsmål inngår som et fast element i innledningen til hvert kapittel. Målene er formulert på en måte som er forståelig for elever på nybegynnernivå. De har til hensikt å forberede og gi lærere, så vel som elever, oversikt over innholdet i kapitlet. Teorien presenteres gjennom praktisk bruk. I stedet for en tradisjonell gjennomgang av grammatikk og nye språkstrukturer, må elevene ta i bruk språket for å tilegne seg ny kunnskap. Oppgaver og aktiviteter er grundig forklart, med eksempler og språkhjelp. Oppgaver som aktiviserer forkunnskaper og gir elevene verktøy for å bedre kunne ha nytte av tekstene introduseres før tekstene, og etter tekstdeler møter elevene oppgaver som går på tekstforståelse, gjenkjennelse av grammatikk og uttrykk fra tekstene. De lærer å skrive egne tekster med utgangspunkt i teksten de har lest og på den måten anvende språkstrukturer i en ny kontekst. Videre knyttes oppgaver der elevene må samhandle og utforske til temaene i hvert kapittel.

Nye ord på spansk er oversatt i magen og understreket i teksten. Elevene læres opp i strategier for å lære nye ord og uttrykk, og får veiledning i oppbygging av en ordbank som blir viktig i videre læring og ved vurderingssituasjoner. Elevene lærer også teori gjennom å løse oppgaver for deretter å skrive regler med utgangspunkt i disse.

Omvendt undervisning med ¿Sabes?
Den helhetlige strukturen med oversikt over læringsmål, praktisk bruk av teori, grundig forklarte aktiviteter, oversetting av nye ord, opplæring i læringsstrategier og quiz som oppsummerer målene med kapittelet, legger godt til rette for omvendt undervisning.

Språk og teknologi
Elever lærer i ulikt tempo og har ulik progresjon. ¿Sabes? Elev- og lærernettsted er en viktig del av verket, og gjør det enkelt for lærer nivåtilpasse undervisningen. Dersom elevene trenger mer trening i et gitt tema finner de ulike aktiviteter her, og dersom de trenger mer utfordring, finner de også det. Elevnettstedet inneholder lytteoppgaver, varierte aktiviteter og grammatikkoppgaver med forklaringer. Elever trenger også avbrekk fra skjermen og fysiske aktivitet som konkurranser, spill, sang og dans finnes også her. Innleste tekster er tilgjengelig i Elevnettsted Pluss.

Språkporten spansk, som er tilgjengelig gjennom elevnettstedet, har ulike grammatikkoppgaver med direkte henvisning til teori. Cappelen Damms Spansk ordbok er alltid tilgjengelig når elevene jobber digitalt.

¿Sabes? Lærernettsted inneholder undervisningsopplegg, tips til hver leksjon, fasit til oppgaver, transkripsjon av lytteoppgaver, prøver og årsplaner. Læreren kan blant annet følge elevenes progresjon og resultater, lage og tildele oppgaver til grupper og enkeltelever, rette og kommentere skriftlige besvarelser og kommunisere med elevene.

Andre aktuelle læreverk