Religion og etikk (Fagfornyelsen LK20)

Læreverk i religion og etikk Vg3
/sek-asset/external-resources/5bcfccbf-037c-4610-99da-21f605762ad8

Om læreverket

Religion og etikk er et engasjerende og heldekkende læreverk til faget i videregående skole som er nyutviklet til læreplanen i LK20. Boka gir elevene en metodisk og systematisk innføring i religioner, livssyn, filosofi og etiske problemstillinger. Nettstedet gir forslag og muligheter for tematisk og tverrfaglig arbeid.
Religion og etikk i fagfornyelsen (LK20)
Refleksjon, utforsking og forståelse er sentrale begreper i religion og etikk. I læreverket Religion og etikk får elevene møte mennesker og religioner gjennom både et innenfra- og et utenfraperspektiv. Gjennom kunnskap og refleksjon får elevene et godt grunnlag for å kunne ta andres perspektiv.

Identitet og mangfold
Læreverket vektlegger å gi elevene innsikt i hva identitet betyr for den enkelte, og forståelse for hva som skaper en persons identitet. Mangfoldskompetanse er sentralt i denne sammenhengen. I læreverket møter elevene unge mennesker fra ulike livssynstradisjoner.

Religion i populærkulturen
Et av de nye temaene i læreplanen er religion i populærkulturen. Læreverket setter dette inn i en historisk og kulturell kontekst, og gir også gode eksempler og innfallsvinkler for å jobbe med temaet. I tillegg får nye religiøse retninger god plass, noe som gir spennende muligheter for tematisk arbeid.

Ulike kilder til religion
Læreverket har et eget kapittel om metode som blant annet viser hvordan elevene kan jobbe undersøkende med temaer i faget. En metodisk tilnærming til faget er et godt utgangspunkt for refleksjon rundt hvordan vi møter og framstiller hverandre.
Kilder til religion er et viktig tema som læreverket både problematiserer og forklarer.

Faglig solid om alle religioner og livssyn
Alle religioner og livssyn tas opp på en likeverdig og systematisk måte. Gjennom inndeling og oppgaver legges det til rette for sammenligning og samtenkning – både mellom religionene og mellom religion og filosofi. Filosofi og etikk har egne kapitler som gir et godt teoretisk grunnlag kombinert med refleksjon og eksempler.

Metode- og valgfrihet med bok og nettsted
Boka er tradisjonelt inndelt med et kapittel for hver av de store religionene, og egne kapitler for humanisme, identitet, filosofi og etikk. Alle tekstene har refleksjonsspørsmål som gjør at elevene stopper opp og tenker eller diskuterer. På fagnettstedet kan man velge en tematisk inngang, basert på kompetansemål, kjerneelementer og tverrfaglige temaer. Dette gir metode- og valgfrihet for lærer og elev. I tillegg dekker oppgavene i boka begge tilnærmingsmåter.

Læreverket består av følgende komponenter:
  • Lærebok i papir
  • Digital lærebok som Unibok og Brettbok
  • Digitale ressurser på elev- og lærernettsted
  • Lydbok med innlest læreboktekst på elevnettsted pluss
Forfatterne har solid fag- og undervisningskompetanse
Forfattergruppa består av fagpersoner med ulik fordypningskompetanse. De fleste har lang undervisningserfaring fra videregående skole, noe som gir tekst og oppgaver et riktig nivå for målgruppa. Oppgavene, tekstene, undervisningsoppleggene og prosjektoppgavene er prøvd ut på elever i flere ulike klasserom.

Redaktørene har også hatt tett kontakt med et bredt nettverk av konsulenter, både pedagoger, representanter for tros- og livssynssamfunnene, fageksperter og elever for å sikre et faglig og pedagogisk godt læreverk.