Interactions (LK20)

Engelsk 1 og 2 programfag
/sek-asset/external-resources/e29731c4-8531-489f-b783-a7a560244613/sek-asset/external-resources/e4f0c997-2d7e-4da3-bf3a-308480180887

Om læreverket

Interactions gir elevene mulighet til å jobbe i dybden med programfagene Engelsk 1 og Engelsk 2 og er utviklet til LK20. Læreverket lar elevene jobbe systematisk med begreper, perspektiver og språklige utfordringer for å utvikle deres samlede kompetanse i engelskfaget.

Interactions lærebok i kombinasjon med læreverkets digitale ressurser gir elever og lærere verktøyene de trenger for å lykkes med Engelsk 1 og 2. Interactions har både fysisk og digital lærebok:


Toveis digital ordbok i engelsk følger med i elevnettstedet, lærernettstedet og den digitale læreboka i Unibok.

INTERACTIONS 1: for programfaget Engelsk 1

Kapitlene: struktur og tematikk i samspill

Læreverket innledes med et kapittel som gir elevene mulighet til å hente opp egne kunnskaper og erfaringer om engelsk som verdensspråk og deretter jobbe med problemstillinger knyttet til utbredelsen og bruken av språket i verden i dag. Språklige varianter i engelskspråklige land er et sentralt kompetansemål, og elevene får bl.a. innsikt i hvordan engelsk brukes i Nigeria, Sør-Afrika, India og New Zealand. De får også lære om og lytte til varianter av engelsk innad i Storbritannia og USA.

De tre påfølgende kapitlene har en struktur som tilrettelegger for en gradvis oppbygging av kunnskaper og kompetanse, i tråd med det nye kompetansebegrepet i fagfornyelsen:
• Del A: Foundations: Her forklares nøkkelbegreper for tematikken i kapittelet.
• Del B: Perspectives: Her møter elevene personlige perspektiver og synspunkter på kapitlets tematikk.
• Del C: Societies: Her belyses samfunnsmessige perspektiver og vinklinger på tematikken.

De tre kapitlenes tematikk er hentet fra læreplanen («Om faget» og kompetansemål):
• kommunikasjon, kritisk tenkning og interkulturell kompetanse (kap. 2)
• innflytelsen til og bruken av det engelske språket i informasjons- og meningsutveksling globalt (kap. 3)
• aktuelle samfunnsdebatter i engelskspråklige land (kap. 4)

Det tverrfaglige temaet «Demokrati og medborgerskap» ligger til grunn for utvelgelsen av temaer og tekster i disse kapitlene. Kapittel 4 har spesielt søkelys på «citizenship».

Kapittel 5 gir elevene et litterært begrepsapparat og et bredt utvalg litterære tekster å jobbe med og analysere. Filmanalyse behandles også i kapitlet.
Kompetansemålet «bruke ulike fagspesifikke tekster på engelsk med tema fra andre fag, som utgangspunkt for egen språklæring og faglig refleksjon» dekkes på læreverkets elevnettsted interactions.cdu.no.

Språklæring i Interactions 1

Exploring English er en egen sekvens som kommer etter kapittel 1 og 5 og etter hvert del-kapittel i kap. 2–4. Her jobber elevene med tekster og oppgaver knyttet til språklæring, med utgangspunkt i kompetansemål i læreplanen.
I tillegg inneholder læreboka EXPLORE: GRAMMAR – korte introduksjoner til teori og oppgaver på elevnettstedet interactions.cdu.no for de elevene som har behov for å jobbe grundig med emner fra engelsk grammatikk.

Dybdelæring i Interactions 1

Begrepslæring er sentralt i Interactions 1, og hvert delkapittel i kap. 2–4 innledes med en introduksjonstekst der de mest sentrale begrepene forklares. I det øvrige tekstutvalget i delkapitlet og i påfølgende kapitler får elevene bruke disse begrepene aktivt i bl.a. refleksjons- og skriveoppgaver.

Elevene får også muligheter til å fordype seg aktivt i temaer de synes er interessante, og til å bruke begreper, kunnskap og ferdigheter de har tilegnet seg i nye sammenhenger. Etter mange av tekstene kan elevene gå videre og jobbe med læringsstier (EXPLORE) – strukturerte læringsløp med tekst/video/lyd og varierte oppgavesett – på nettstedet interactions.cdu.no.

«Revise, Review & Research»: for hvert kapittel kan elevene jobbe med oppsummerings- og refleksjonsoppgaver på nettstedet. De kan også evaluere sitt eget arbeid og vurdere om de har oppnådd målsettingene for kapitlet. På elevnettstedet er det mange forslag til fordypningstemaer for kapitlene – både i form av problemstillinger elevene kan undersøke og i form av temaer de selv skal lage problemstillinger til.

«The choice of content is excellent with a cleverly chosen mix of modern and classical texts that I'm sure will engage my students, but I am especially impressed with the various tasks. They really reflect the spirit of the new syllabus.»
Engelsklektor ved vgs.

INTERACTIONS 2: for programfaget Engelsk 2

Kjernen i programfaget Engelsk 2 kan sies å ligge i kompetansemålet om at elevene skal «vise selvstendig refleksjon og kritisk tenking i lesing og drøfting av ulike typer tekster». Dette målet kan knyttets direkte opp mot det som sies om det tverrfaglige temaet Demokrati og medborgerskap, nemlig at engelskfaget skal «åpne for flere måter å tolke verden på og være med på å skape nysgjerrighet og engasjement, og medvirke til å forebygge fordommer». Interactions 2 er skrevet og strukturert for å gi elevene gode verktøy i arbeidet med å utvikle seg til å bli bevisste, kritiske og deltakende samfunnsborgere, og for å forberede dem på videre studier. Skal elevene lykkes med dette, må de utfordres til å strekke seg i engelskfaget, og i Interactions 2 vil de møte tekster og problemstillinger som gir dem muligheter til dette.


Språklige ferdigheter

I kapittel 1, «Exploring Your English», skal elevene nettopp utforske og evaluere egne engelskferdigheter. Kapitlet gir dem grundige innføringer i lese-, lytte, tale- og skrivestrategier.

Kapittel 1 avsluttes med bokas første «Exploring English»-tekst, som fokuserer på språklæringsmålene i læreplanen. Å forstå og produsere engelsk på et høyt nivå er viktig for elevene. Hvert av de øvrige kapitlene i boka inneholder derfor to «Exploring English»-tekster som vil gjøre elevene tryggere og mer kompetente i sin forståelse og produksjon av engelsk på et høyere nivå.


Dybdelæring i Interactions 2

Elevenes evne til å tenke selvstendig og kritisk utfordres og utvikles i kapittel 2, «Changing the World». Her skal de utforske og drøfte Storbritannias (2A) og USAs (2B) innflytelse i verden, ved hjelp av autentiske tekster som går i dybden på utvalgte temaer. Som i Interactions 1 kan elevene også jobbe i dybden med EXPLORE-temaer og fordype seg i RESEARCH-oppgaver på elevnettstedet interactions.cdu.no – med tanke på kompetansemålet om at elevene skal utforske og presentere minst ett selvvalgt emne fra Engelsk 2. EXPLORE og RESEARCH foreligger til alle kapitlene.

Skjønnlitteratur i historisk perspektiv

Læreplanen sier at elevene skal tolke og drøfte skjønnlitteratur «i lys av deres historiske og kulturelle sammenhenger». Kapittel 3, «Texts in Context» er todelt, der 3A handler om samfunn og litteratur, mens 3B henter tematikk og litteratur fra vårt eget og forrige århundre. Fokuset er mer på å se på tekstene i lys av sin samtid enn på litterært analysearbeid.

Samfunnsmessige og politiske forhold

Samfunnsmessige og politiske forhold er basisen for kapittel 4, «Comparing Societies» og kapittel 5 «Pacific Perspectives». Kapitlene gir elevene grunnlag for å kunne sammenligne slike forhold gjennom kritisk lesing og refleksjon, og å kunne videreformidle det de har lært. Introduksjonstekstene gir en bred innføring i de historiske sammenhengene bak dagens forhold i Storbritannia (4A), USA (4B) og Australia og New Zealand (5A/B), mens utvalget av autentiske tekster gir et bredt spekter av perspektiver og meningsytringer.

Interactions som digitale bøker

Lærebøkene finnes i to digitale formater: Unibok og Brettbok. Unibok-utgavene har innlest læreboktekst og integrert ordbok. Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og har flere gode studietekniske verktøy som gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet. Man kan også lytte til tekstene i boka.

Når du har lisens og tilgang til en unibok, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.

Interactions digitale ressurser gir muligheter

Interactions Elevnettsted er gratis for elever. De kan logge direkte inn på interactions.cdu.no med Feide eller cdu-bruker. Inne på nettstedet velger eleven enten Interactions 1 eller Interactions 2. Nettstedet er strukturert som læreboka, og hver tekst i boka har interaktive oppgaver. Mange tekster i boka har en ekstra læringssti (EXPLORE) – et strukturert læringsforløp med tekst, video og oppgaver – om et tema tilknyttet teksten. I tillegg får elevene ressurser til fordypningsarbeid på nettstedet.

Kompetansemålet om fagspesifikke tekster på engelsk dekkes også gjennom strukturerte læringsforløp, f. eks med tema fra psykologi eller biologi som elevene leser og/eller ser video om på engelsk, for deretter å løse oppgaver og skrive tekster.

Elevene kan også jobbe med noen viktige problemområder i engelsk grammatikk i læringsstier med teori, interaktive oppgaver og skriveoppgaver. De har tilgang til en integrert interaktiv utgave av Cappelen Damms Engelsk ordbok.

Alt arbeid gjort på Interactions Elevnettsted lagres, og elev og lærer får oversikt over aktivitet og resultater. Eleven kan sende skriftlige besvarelser til lærer og lærer kan gi detaljert tilbakemelding på teksten.

Alle lytteøvelsene i boka er gratis tilgjengelig på Interactions Elevnettsted. Innleste tekster fra boka er tilgjengelig på Interactions Elevnettsted Pluss.


Interactions
Lærernettsted på interactions.cdu.no har ressurser til hvert kapittel og til verket som helhet, bl.a. løsningsforslag, forslag til årsplaner, kapittelprøver, lyttemanus og undervisningsopplegg. Lærerinnholdet er kun tilgjengelig for lærere.

Rapporter over elevenes arbeid er tilgjengelig for lærer. Til bruk i omvendt undervisning kan lærer se hva elevene har jobbet med i forkant av timen, hvor lang tid de har brukt, om de har skrevet tekst i skriveoppgaver og resultater på oppgaver. For bruk i timen er det mulig for lærer å følge med på om elevene har kommet i gang på nettstedet, om de gjør det de skal og om de står fast på noe. Og til vurderinger kan lærer liste opp elevens aktivitet på de ulike temaene.

Innlevering av skriftlige besvarelser: Elev kan sende skriftlige besvarelser til lærer, som kan gi detaljert tilbakemelding på teksten ved bruk av kommentarer og merknader i elevens tekst. Elev kan jobbe videre med besvarelsen sin utfra lærers innspill, og lage ny versjon som kan sendes til lærer.

Lærer kan også lage og tildele oppgaver til elevene.

Full FEIDE-støtte. Innlogging, tilgangsstyring og gruppehåndtering støtter FEIDE, som gjør at lærer ikke trenger å administrere lisenser eller brukerinformasjon dersom gruppene er vedlikeholdt i FEIDE.
Andre aktuelle læreverk