Encuentros Spansk 2 (Fagfornyelsen LK20)

Spansk 2 vg1–vg2
/sek-asset/external-resources/d3960a38-90a1-4d03-8d65-2b4ea30b5839/sek-asset/external-resources/b6592673-6dd2-4d4e-bb63-137d63ab3101

Om læreverket

Encuentros er et moderne og faglig solid læreverk for spansk nivå 2, LK20. Lærebok og digitale ressurser er skrevet og utviklet til fagfornyelsen 2020 og dekker målene i læreplan for fremmedspråk nivå II. Gjennom en praktisk tilnærming ønsker vi å formidle kunnskap som gjør at elevene opplever språklæring som noe personlig og nyttig.
Encuentros har gode digitale ressurser og man kan velge mellom fysisk og digital lærebok.

Spennende tekster som gir interkulturell kompetanse
Encuentros er fundert på en tidløs fagkunnskap og gir et balansert bilde av den spanskspråklige verden, som består av dynamiske samfunn i stadig utvikling. Elevene motiveres til å bygge på sine forkunnskaper for å skape en bredere forståelse og refleksjon rundt de ulike temaene. På denne måten lærer de å tolke den spansktalende kulturen og forstå sine egne holdninger og identitet gjennom den.

Det tverrfaglige temaet Demokrati og medborgerskap er behandlet grundig i læreverket. Elevene vil opparbeide en større interkulturell kompetanse og forståelse for demokratiets rolle. Tekstene er enkle og gir et autentisk syn på den spansktalende verden.

Ulike innfallsvinkler gir god dybdelæring
Encuentros gir elever språkkompetanse og metoder som gjør at de kan ta i bruk språket fra første stund. Gjennom ulike innfallsvinkler, både i tematikk og språklæring, gis alle elever muligheten til å oppleve mestring. Læreverket har en kommunikativ og motiverende tilnærming til språklæring, og elevene oppmuntres til å ta i bruk sine forkunnskaper og flerspråklige kompetanse.

Læreverket åpner for differensiering og individuell tilpasning. Et gjennomgående element i alle leksjonene er enkle tekster som gjør eleven i stand til å forstå språklige strukturer og bruke dem aktivt. Dette gjør at de kan jobbes med avhengig av hvor i læringsprosessen elevene er og hvilket nivå de er på.

Kommunikasjon og språklæring
Kjerneelementene er behandlet grundig gjennom læreverket. Refleksjon og bevisstgjøring rundt egen læringsprosess er viktig og Encuentros har gjennomgående oppgaver som gjør at elevene må bruke forskjellige strategier for å knytte allerede tilegnet kunnskap til ny. Progresjonen i grammatikken og de språklige strukturene er nøye gjennomtenkt, og eleven vil møte stoff fra Encuentros 1 i Enuentros 2 i nye kontekster, noe som birar til dybdelæring og større språklig sikkerhet.

Encuentros har som mål at spanskelevene skal kunne kommunisere på en mest mulig naturlig måte og det er derfor et stort antall autentiske tekster slik at de kan erfare hvordan språket brukes i sitt autentiske uttrykk. Muntlige aktiviteter, som samarbeids- og lytteoppgaver er et fast element i alle leksjoner, og bidrar til naturlig kommunikasjon, og til at elevene kan ta i bruk et stadig mer komplekst språk.

Les mer om Encuentros 1 her
Les mer om Encuentros 2 her

Encuentros fremstår som et gjennomført, oppdatert og moderne læreverk som møter kravene i fagfornyelsen.


Forfattere
Forfatterteamet utfyller hverandre både faglig, erfaringsmessig og med sine forskjellige bakgrunner. Alle er erfarne spansklærere og er engasjerte formidlere av språket og kunnskap om den spansktalende verden.

Encuentros som digitale bøker
En digital utgave av læreboka gir et digitalt læremiddel med en helhetlig og pedagogisk gjennomarbeidet framstilling av faget. Lærebøkene finnes i to digitale formater: Unibok og Brettbok. Unibok-utgaven har innlest læreboktekst, ordbok og en rekke nyttige studieverktøy som øker leseforståelsen. Lisensen til den digitale læreboka for vg1 er gyldig i 2 år slik at elevene har tilgang fram til eksamen. Les om de digitale utgavene:
Encuentros 1 (2020) Unibok
Encuentros 1 (2020) Brettbok
Encuentros 2 (2021) Unibok
Encuentros 2 (2021) Brettbok


Digitale ressurser som gir muligheter
Encuentros har digitale ressurser for elever og lærere. Encuentros Elevnettsted inneholder oppgaver for øving og fordypning og gir eleven god oversikt over eget arbeid gjennom rapporter. Lisens til elevnettstedet gir også tilgang til grammatikk- og øvingsnettstedet Språkporten spansk og Cappelen Damms tospråklige Spansk ordbok. Innleste tekster er tilgjengelig i Encuentros Elevnettsted Pluss. Encuentros Lærernettsted inneholder veiledning, årsplaner og ekstra materiell, og gir læreren oversikt over elevens og gruppens arbeid og resultater, og mulighet for å tildele oppgaver til enkeltelever og grupper etter behov. Encuentros nettressurser er tilrettelagt for prosessorientert skriving og eleven kan kommunisere med læreren og andre elever gjennom nettstedet.

Andre aktuelle læreverk