Delta! Samfunnskunnskap (Fagfornyelsen LK20)

Samfunnskunnskap vg1/vg2
/sek-asset/external-resources/a5bd8739-2fbe-4d66-9a3c-b38bf552e8b4

Om læreverket

Delta! har som mål å gjøre elevene rustet og motiverte til å delta aktivt i samfunnet og demokratiet. Delta! (2020) er skrevet til fagfornyelsen og den nye læreplanen i samfunnskunnskap for studieforberedende og yrkesfag vg1/vg2.

Kunnskap om demokrati og samfunn trenger eleven like mye uansett om planen er å bli lege eller advokat, murer eller kokk. Demokratiet kan bare fungere når alle, uavhengig av yrke og utdanning, er i stand til å delta aktivt og bevisst i demokratiet. Demokrati handler om at alle skal kunne delta i de beslutningene som berører oss og våre medmennesker. For å kunne delta aktivt i samfunnet, trenger vi lover som gir oss rett til å delta fritt. Men vi trenger også kunnskap om hvordan samfunnet fungerer, slik at vi kjenner hvilke muligheter vi har til å påvirke beslutningene. Vi må også forstå hvilke konsekvenser beslutningene kan få.

Å forstå andres perspektiver
I Delta! finner ikke elevene alle fasitsvarene, men de finner fakta og ordforklaringer som kan hjelpe dem til å forstå hva uenigheter handler om. I et samfunn finns det aldri ett svar, men mange ulike meninger. Delta! viser at det finnes ulike perspektiver, ulike verdigrunnlag og motsetninger.

Kritisk tenkning er å forstå
Kritisk tenkning er ikke bare kildekritikk, men også å bruke vitenskapelig metode og å forstå hvor egne og andres meninger kommer fra, og hvordan disse preger eget og andres syn. I Delta! møter elevene ulike synspunkt på mange spørsmål, slik at de kan bli kjent med viktige argumenter og selv kan sammenligne og vurdere argumentene opp mot hverandre.

Utforske og tenke selv
Elevene skal utvikles til å tenke selv og selv tilegne seg kunnskap – de skal ikke bare passivt ta imot lærestoffet. Delta! hjelper eleven til å søke kunnskap om samfunnet fra kilder utenfor boka, og de får hjelp til å vurdere kritisk hva slags informasjon ulike kilder kan gi. Å løse gode og tilrettelagte oppgaver vil aktivere elevene og sette dem i stand til å operasjonalisere kunnskap og utforske på egenhånd. Samtidig har læreboka og nettstedet tekst og oppgaver som setter elevene i stand til å få dybde i egen refleksjon.

Dybdelæring og sammenheng
Kompetansemålene er ikke en sjekkliste for punkter man skal komme seg gjennom, men temaer som skal bearbeides og videreutvikles gjennom hele året. I Delta! betyr det at vi jobber aktivt med temaene i flere kapitler for å viser ulike aspekter av kompetansemålene. De tverrfaglige temaene som bærekraft, folkehelse, livsmestring og medborgerskap dukker naturlig opp i sammenheng med flere av kompetansemålene og i flere kapitler. Slik vil vi kunne utnytte spiralprinsippet ved at elevene blir kjent med samme tema fra ulike vinkler. I Delta! får elevene også jobbe med digital kompetanse, kildekritikk og tekstforståelse i alle kapitler.

Digitale ressurser for elev
Elevnettstedet har et rikt utvalg oppgaver, ekstra fordypnings, utforskende og fordypende læringsstier, filmoppgaver og oppgaver knyttet til saker i nyhetsbildet. Tilgang til nettsiden er gratis for eleven, men brukere må logge inn slik at besvarelser kan lagres.

Digitale ressurser for lærer
Lærernettstedet inneholder forslag til årsplaner, undervisningsopplegg og tverrfaglig jobbing, og forslag til eksamensoppgaver og vurderingssituasjoner med vurderingskriterier gjennom hele skoleåret. Lærer kan følge elevenes arbeid og kommentere og arbeide prosessorientert med utvalgte oppgaver.

Digital utgave av læreboka
Lærebøkene finnes også i digitale utgaver, som Delta! Brettbok og Delta! Unibok. Gode verktøy støtter opp om elevenes leseforståelse i disse digitale formatene. I Unibok er lærebokteksten lest inn. Les mer om verktøyene og funksjonalitet på www.unibok.no.

Delta! Basis er en forkortet utgave av læreboka.

Forfatterne er alle lærere i videregående skole
Forfatterne har lang undervisningserfaring, med engasjement for samfunn, skole og didaktikk. Eva Kosberg, Morten Alexander Iversen og Torgeir Holgersen.