Alle tiders historie Vg2-3 (Fagfornyelsen LK20)

Historie Vg2 og Vg3
/sek-asset/external-resources/ee880117-5397-4be5-8025-9a1e7f38183a

Om læreverket

Alle tiders historie er et pedagogisk gjennomarbeidet læreverk i historie for videregående skole som framhever fagets relevans og egenart. Lærebok og digitale ressurser er skrevet og utviklet til fagfornyelsen 2020 og dekker alle målene i læreplanen for historie i vg2 og vg3.

Elevene utvikler sin historiebevissthet
Alle tiders historie gir elevene verktøyene de trenger for å utvikle sin historiebevissthet og selv utforske historiske spørsmål. Alle generasjoner har møtt og møter historien med nye blikk og spørsmål, historien må alltid tolkes og ulike historiesyn lever side om side. Ved å fremheve historiebruk, blir historien levende og evig aktuell.

Undring og utforsking i historiefaget
I Alle tiders historie utfordres eleven til å utforske historiens store spørsmål: Hvorfor har menneskene organisert seg på ulike måter? Hvordan har mennesker blitt inspirert til å endre historiens gang? Hvor kom tanker som at alle mennesker er grunnleggende like fra? Hvordan oppstod totalitære ideologier, og hvordan kunne de ende med folkemord som Holocaust? Hvorfor stakk Vesten av fra resten, og hvor ligger spirene til vår moderne vekstøkonomi?

Lange linjer og store spørsmål
Eldre og nyere historie knyttes tettere sammen i det nye historiefaget. Vi går derfor i dybden på de virkelig store historiske prosessene som skapte verden av i dag. Alle tiders historie gir blant annet eleven innblikk i hvordan de politiske og industrielle revolusjonene som begynte på 1700-tallet, har fortsatt å prege verden siden. Læreverket egner seg derfor også godt til å jobbe tematisk med historiens store spørsmål.

Historieskapt og historieskapende
Alle tiders historie gir eleven en forståelse av at vi mennesker er produkter av historiske prosesser, men samtidig ikke bundet av dem. Elevene skal bevisstgjøres på hva som ligger i at mennesket er både historieskapt og historieskapende. Læreverket kobler de historiske prosessene til store spørsmål med relevans for vår egen tid og utfordrer dermed eleven til aktivt å ta stilling til samfunnsaktuelle spørsmål.

Strukturen gjør det lett å forstå sammenhengene
Alle tiders historie er bygd rundt en engasjerende kronologisk grunnfortelling, supplert av rammer med fordypningstekster knyttet til fagets kjerneelementer. Alle fordypningstekstene har oppgaver som knytter de to delene sammen. Dermed blir det enkelt å arbeide med kilder, teori og metode. Dette gjør det lettere for elevene å se sammenhenger og fremmer dybdelæring.

Fordypningstekster
Fordypningstekstene er delt inn i fem kategorier: Nærbilder, perspektiver, fortid og forklaring, kilder og kildekritikk og historiebevissthet.

Nærbildene tar for seg historiske personer eller grupper, perspektiver og fortid og forklaring handler om ulike historiesyn og måter å forklare og forstå historien på. Kilder og kildekritikk gir eleven anledning til å jobbe med tilpassede kilder. Historiebevissthet handler om ulike måter å bruke og minnes historien på.

De tverrfaglige temaene aktualiseres i egne tematekster
Temaene demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling skal gi elevene både bredde- og dybdekompetanse. Temaene behandles gjennomgående i de ordinære kapitlene og i egne tematekster for vg2 og vg3 (del 1 og del 2). Med utgangspunkt i læreplanen på hvert trinn, trekker tematekstene linjer mellom historien og vår tids utfordringer. Det er også lagt stor vekt på globalhistoriske spørsmål, og en egen tematekst handler om verdenshandelen og utviklingen utenfor Europa fram til 1500.

Digitale ressurser for elev
Alle tiders historie Elevnettsted har rikelig med innhold for mer fordypning og utforskning. Oppgavetypene variere fra enkle repetisjonsoppgaver til større kildeopplegg i læringsstier som fokuserer på å utvikle elevenes kildekritiske sans og dybdeforståelse. Elevene kan lagre besvarelsene sine på nettstedet og er gratis å bruke. På Elevnettsted Pluss kan eleven lytte til innlest læreboktekst.

Digitale ressurser for lærer
Alle tiders historie Lærernettsted inneholder ressurser til planlegging, undervisning, tverrfaglig arbeid og vurdering. Lærer kan legge inn egne oppgaver, følge elevenes progresjon på nettstedet og kommentere besvarelsene i læringsstiene.

Digitale utgaver av læreboka
Læreboka finnes i to digitale utgaver som Alle tiders historie Unibok og Brettbok. Med Unibok følger innlest læreboktekst, digital ordbok og gode leseverktøy. Lisensen til den digitale læreboka er gyldig i 2 år slik at elevene har tilgang til lærestoffet fram til avsluttende eksamen i faget.

Solid fagkompetanse og bred pedagogisk erfaring
Forfatterne har solid undervisningserfaring fra videregående skole og høyere utdanningsnivå, og de er aktive innen forskning, skoleutvikling og læreplanarbeid. Tommy Moum og Trond Heum er begge lektorer i videregående skole og Ola Teige og Kåre Dahl Martinsen arbeider med forskning og høyere utdanning.

Læreverket består av lærebok og digitale ressurser. Læreboka finnes både i analog og digitale utgaver: