Inkluderende skolemiljø

Inkluderende skolemiljø er en bokserie som består av fagfellevurderte vitenskapelige antologier. Serien skal ta del i den pågående utviklingen av ny innsikt som kan ha betydning for å fremme et godt inkluderende skolemiljø.

/sek-asset/products/9788202763015.jpg/sek-asset/products/9788202772277.jpg/sek-asset/products/9788202819545.jpg/sek-asset/products/9788202620745.jpg

Om serien

Inkluderende skolemiljø er en serie vitenskapelige antologier som bidrar til ny forskningsbasert kunnskap innenfor skole og utdanning. Bøkene går i dybden på sentrale begreper knyttet til inkluderende skolemiljø, og hvert tema belyses ut fra ulike teoretiske og metodologiske perspektiver. Artiklene er skrevet av ulike forskere fra felt som er relevante for det aktuelle temaet.

I boken Læringspotensial drøfter forfatterne ulike sider ved læring og potensial for læring. Hva er læringspotensial, og hvordan kan vi forstå dette begrepet med utgangspunkt i tilgrensende begreper som inkludering og en skole for alle? Hvilke faktorer utenfor skolen påvirker elevens potensial for læring? 

I Psykososialt læringsmiljø kretser kapitlene rundt opplæringslovens kapittel 9A, som sier at skolen aktivt og systematisk skal jobbe for å fremme et godt psykososialt skolemiljø, der den enkelte elev kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet.

Som profesjonell yrkesutøver har læreren et ansvar for å skape gode relasjoner, både mellom seg og elevene og elevene imellom. Boken Relasjonsledelse handler om hvordan læreren kan ivareta dette ansvaret på en måte som tar vare på elevenes behov for trivsel, læring og utvikling.

I Læringsledelse diskuterer forfatterne ulike former for ledelse. Ledelse av læring er helt sentralt for å oppnå et godt og inkluderende skolemiljø, og dette er et ansvar lærere erkjenner, men ikke alltid opplever at de fullt ut kan ivareta. 

Tilpasset opplæring tar for seg ulike sider ved prinsippet tilpasset opplæring. Forfatterne ser blant annet på hvordan prinsippet kan forstås og tas i bruk i skolen og hvordan man kan fremme en tilpasset opplæring for flerspråklige elever.

I Tidlig innsats klargjør forfatterne betydningen av begrepet og tar for seg tidlig innsats i et skoleperspektiv. De belyser hvordan ansvaret for tidlig innsats kan forstås og viser hvordan det er erfart i en praktisk sammenheng.

Bøkene passer for studenter innenfor pedagogiske og spesialpedagogiske studieretninger. De er også aktuelle for forskere med interesse for spørsmål knyttet til skolemiljø og for lærere og lærerutdannere som arbeider med å utvikle gode og inkluderende skolemiljøer.