Inkluderende leke- og læringsmiljø

De fem bøkene i serien Inkluderende leke- og læringsmiljø tar utgangspunkt i føringene i nasjonal rammeplan for SFO og setter søkelyset på begrepene inkludering, lek og læringsmiljø.

Hva er vel skolen uten SFO?

/sek-asset/products/9788202687366.jpg/sek-asset/products/9788202687380.jpg/sek-asset/products/9788202687403.jpg/sek-asset/products/9788202687427.jpg

Om serien

SFO er et viktig bidrag i alle barns hverdag. SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna og gi barna omsorg og tilsyn. Rammeplan for SFO gjelder fra 1. august 2021 og skal bidra til et mer likeverdig tilbud til barna over hele landet.

Bokserien Inkluderende leke- og læringsmiljø tar utgangspunkt i føringene i nasjonal rammeplan for SFO og setter søkelyset på begrepene inkludering, lek og læringsmiljø. De fem bøkene har et felles verdi- og kunnskapsgrunnlag, og ved hjelp av teori, eksempler og sitater beskriver og drøfter forfatterne arbeidet med å skape et inkluderende leke- og læringsmiljø.

Helhet og sammenheng på SFO handler om hvordan de ansatte på SFO kan utvikle et tilbud med høy kvalitet. Forfatteren presenterer sentrale temaer for kompetanseutvikling på SFO, som læreplanteori, systemteori, utvikling av lærende organisasjoner og ulike dimensjoner ved kvalitet. 

Trygt og godt på SFO handler om hvordan de ansatte på SFO kan bidra til å sikre barn et trygt oppvekstmiljø i nært samarbeid med andre sentrale aktører, og forfatterne beskriver hvordan ansatte på SFO kan bidra til å utvikle praksis som er i tråd med lovverket.

I Relasjoner, lek og læring på SFO diskuterer forfatterne de ulike aktivitetsområdene som fremheves i rammeplanen, opp mot lek som en sentral aktivitet for barns utvikling og læring. De viser med eksempler hvordan lek og lekpregede aktiviteter kan bidra til tilhørighet og trivsel, mestringsopplevelser og læring på SFO.

Språkhverdagen på SFO handler om hvordan de voksne på SFO kan legge til rette for språklige aktiviteter som aktivt støtter og inkluderer barna. Forfatteren presenterer forskningsbasert kunnskap om hva som kjennetegner et godt språkmiljø, og ser dette i sammenheng med rammeplanen for SFO og eksempler fra praksis.

I Fysisk miljø på SFO viser forfatterne hvordan utformingen av det fysiske miljøet skaper betingelser for lek, og hvordan man kan arbeide med å bruke det fysiske miljøet aktivt for å støtte og tilrettelegge for barns lek og læring på SFO. 

Bøkene er skrevet for fagarbeidere, assistenter og ledere på SFO. Det faglige innholdet er også relevant for assistenter, lærere og ledere i skolen. Studenter på barnehage- og lærerutdanningene, PPT og øvrige aktører i barns oppvekstmiljø kan også ha stor nytte av å lese boka.