De yngste i barnehagen – fra forskning til praksis

Bøkene i serien De yngste i barnehagen – fra forskning til praksis formidler oppdatert kunnskap og god praksis knyttet til de yngste barnehagebarna.

/sek-asset/products/9788202827786.jpg/sek-asset/products/9788202584627.jpg/sek-asset/products/9788202588304.jpg/sek-asset/products/9788202638924.jpg

Om serien

Det foreligger mye litteratur og forskning om barnehagen, men det kan være krevende å få tid til å lese denne og til å omsette kunnskapen i praksis. Med bøkene i serien De yngste i barnehagen – fra forskning til praksis ønsker forfatterne å bidra til å formidle forskningsbasert kunnskap på en måte som inspirerer til refleksjon og god praksis for de yngste barnehagebarna. I bøkene presenteres teori, forskning, eksempler, praktiske tips og refleksjonsoppgaver. 

Sårbare småbarn handler om små barn som har et særlig behov for å inngå i nære og omsorgsfulle relasjoner til de ansatte i barnehagen. Forfatterne er først og fremst opptatt av barn som trenger ekstra støtte når det gjelder den tidlige sosio-emosjonelle utviklingen og viser hva ansatte i barnehagen kan gjøre for disse barna i barnehagehverdagen. Det pekes på barnehagens muligheter til å oppdage barn i risikosonen og til å gi god støtte gjennom de ansattes direkte arbeid med barna.

Tilvenning og foreldresamarbeid omhandler den viktige overgangen fra hjem til barnehage. Forfatterne har som målsetting å bidra til å gi de yngste barna en «sømløs» tilvenning til barnehagen, noe som krever gode rutiner som passer for små barn og et godt samarbeid mellom foreldre og ansatte.

Hvordan kan barnehagen bidra til bedre og sunnere matvaner hos barn, og dermed til god fysisk og psykisk helse, utvikling og trivsel? Kosthold og fysisk helse gir basiskunnskap om kosthold, hvordan kosthold påvirker helsen, og hvordan barnehagen i praksis kan jobbe med mat og måltid.

Små barns læring handler bl.a om hvordan rammeplanen vektlegger læring og progresjon, effekter av tidlig barnehagestart og teorier om små barns læring i sosialt samspill. Forfatterne presenterer forslag til hvordan det kan jobbes med å fremme små barns læring i det naturlige samspillet i barnehagehverdagen, samt hvordan man kan forholde seg til manglende progresjon hos enkeltbarn.

Begrepet “livsmestring” står sentralt i den nye Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. I Livsmestring og psykisk helse presenterer forfatterne teorier og forskningsbasert 
kunnskap om små barns positive utvikling og gir forslag til hvordan livsmestring og psykisk helse kan fremmes i barnehagehverdagen.

Seriens målgruppe er først og fremst ansatte i barnehagene og studenter på barnehagelærerutdanningen, samt alle andre som er opptatt av gode barnehager for de yngste barna.