Helhetlig matematisk forståelse med Matematikk 1-4 fra Cappelen Damm

Matematikk 1-4 fra Cappelen Damm er skrevet med utgangspunkt i kjerneelementene i læreplanen og legger til rette for at elevene skal utvikle en helhetlig matematisk kompetanse.

Matematikk 1-4 fra Cappelen Damm lar elevene utforske matematikken. De skal bli gode problemløsere, utvikle dybdeforståelse og opparbeide seg gode grunnleggende ferdigheter i matematikkfaget.

Herkan du lese om kjerneelementene i matematikk

Målet er at elevene

  • utvikler hensiktsmessige og fleksible regnestrategier
  • oppdager og nyttiggjør seg viktige matematiske sammenhenger
  • løser utforskende og sammensatte oppgaver
  • samarbeider og kommuniserer om oppgaver og reflekterer over metoder og løsninger

I Matematikk 1-4 fra Cappelen Damm ønsker vi derfor å stimulere elevene til tenking og refleksjon. Lærerens rolle blir å legge til rette for diskusjon og refleksjon. Læreren skal stille de gode spørsmålene, tydeliggjøre matematikken i det elevene sier, holde fokus i de matematiske samtalene og ha oversikt over og innsikt i elevenes matematikkforståelse.

Hvert kapittel i grunnbøkene starter med et samtalebilde med en historie til (historiene er lest inn og ligger i tavleboka). Kapittelstartene gir et godt utgangspunkt for å undre seg over gode matematiske problemstillinger.

Samtalebilde fra Matematikk 3A Grunnbok
Samtalebilde fra Matematikk 3A Grunnbok. Illustratør: Fredrik Rättzén

Vi tenker er en utvalgt startoppgave som kan brukes til å utforske og samtale om innholdet i delkapittelet.

Vi lærer viser en eller flere løsninger som elevene kan studere og reflektere over sammen. På den måten kan de utvikle en god forståelse av temaet de skal jobbe med.

?-oppgavene kan løses i gruppe eller par. Her er det flere måter å løse oppgavene på, og elevene kan diskutere seg fram til ulike løsninger. Her det viktig å lytte til hverandres tenkemåter og prøve å forstå hvordan medelever har tenkt hvis de har et annet forslag til løsning.

Vi lærer og spørsmålsoppgave fra Matematikk 3A Grunnbok.
Vi lærer-oppgaver og ?-oppgaver fra Matematikk 3A Grunnbok. Illustratør: Fredrik Rättzén

Øve 1 og Øve 2 er oppgaver som kan brukes til individuelt arbeid. Alle elevene bør gjøre Øve 1 før de prøver seg på Øve 2. Øve 2 har ofte en mer abstrakt visualisering, eller kan være helt uten visuell støtte.

Sant eller usant fra Matematikk 3A Grunnbok
Øveoppgaver fra Matematikk 3A Grunnbok. Illustratør: Fredrik Rättzén

Problem er problemløsingsoppgaver. Disse må elevene kanskje jobbe mer med og prøve flere ganger før de klarer å løse dem. Noen av oppgavene har flere løsninger, og her bør elevene samarbeide for å finne alle løsningene.

Sant eller usant? er en morsom quiz med påstander som kan være riktige eller gale, eller begge deler. Her må elevene diskutere og argumentere for sine egne meninger.

Problemoppgaver og Sant eller usant fra Matematikk 3A Grunnbok. Illustratør: Fredrik Rättzén

Min stjernelogg er en oppgave som gir elevene mulighet til å vise hva de har lært.

På slutten av hvert kapittel er det er morsomt og lærerikt spill.

Min stjernelogg fra Matematikk 3A Grunnbok
Min stjernelogg og spillside fra Matematikk 3A Grunnbok. Illustratør: Fredrik Rättzén


Øvebok med flere oppgaver til individuelt arbeid

Til hvert trinn er det laget en øvebok med flere øveoppgaver, både Øve 1 og Øve 2. I tillegg har øveboka åpne oppgaver. Øveboka egner seg godt til lekser. Bakerst i boka er det tips til de voksne hjemme, slik at de foresatte kan følge med på barnas læring og utvikling i matematikk.

Gå til læreverket Matematikk 1-4 fra Cappelen Damm

Her finner du oversikt over komponentene i læreverket