Lærebokstipend 2023
Vi gratulerer årets vinnere!

Segl Vinner av forlagets lærebokstipend

Cappelen Damm Akademisk inviterer hvert år nye og etablerte forfattere til å søke våre lærebokstipend. I år deler vi ut stipend til fire prosjekter:

Stig Ole Johannessen med prosjektet «Fra fabrikker til cyberspace. En introduksjon til organisasjonsideer»

Denne læreboka er en introduksjon til organisasjon- og ledelsesfaget ment for alle grunnkurs eller første innføringer i faget. Faglig og pedagogisk vil boka invitere leseren til å bli bedre kjent med de viktigste ideene som har formet organisasjoner, samfunn og arbeidsliv fra det tidlige 20. århundres industrisamfunn til dagens digitaliserte cyber- og krisesamfunn. 

Boka vil engasjere leserne i å reflektere over og diskutere hvordan ideer og praksis i organisasjoner har blitt utviklet i tett samspill med den politiske, økonomiske og kulturelle samfunnsutviklingen. Tanken er at studenter og andre lesere kan bruke boka til å forstå og kritisk tenke over hvordan de selv og andre deltar i organisering og ledelse av ulike typer virksomhet i samfunnet.

Problemstillinger rundt klima, falske nyheter, kunstig intelligens, økonomisk krise, nettsikkerhet, mangfold, terror og krig preger organisasjoner i dag og vil bli berørt i læreboka. Johannessen vil ta utgangspunkt i nyere og kritiske perspektiver på organisasjoner som tar sikte på å undersøke forutsetninger, erfaringer og sammenhenger knyttet til kompleksitet, kaos, sammenbrudd og nyskaping i et framvoksende samfunn preget av cyberaktivitet og kriser. 

Stig O. Johannessen er professor i organisasjon og ledelse ved NTNU og OsloMet – Storbyuniversitetet. Han har også professorkompetanse i helseledelse og samfunnsvitenskap med vekt på samfunnsendring. Johannessen har lang erfaring fra undervisning av introduksjonskurs i organisasjon og ledelse på bachelor- og masternivå, og ulike etter- og videreutdanninger. Han har også omfattende erfaring fra arbeid med organisasjons- og lederutvikling i virksomheter. Fra før er han forfatter eller redaktør av en rekke akademiske og populærfaglige publikasjoner, inkludert 12 bøker.

Johannessen

Borghild Brekke Hauglid og Adina Marie Nydahl med prosjektet «Pedagogikk i arbeidslivet»

Dette bokprosjektet er et nyskapende og svært viktig bidrag til disiplinfaget pedagogikk. Det finnes i dag ingen nye bøker om pedagogikk i arbeidslivet på norsk. Denne boka vil gi studenter i pedagogikk og nyutdannede pedagoger en teoretisk og praktisk kunnskapsbase med metoder og verktøy for å lede pedagogiske prosesser for voksne i arbeidslivet. Formålet er å gi pedagogikkstudenter perspektiver, teorier og metoder som forbereder dem på rollen som pedagog i et fremtidig arbeidsliv. Gjennom konkrete praksisfortellinger fra arbeidslivet, ønsker forfatterne å vise studentene hvordan de kan lede pedagogiske prosesser. Boka vil bli utstyrt med oppgaver som vil forberede studenter på hva de vil møte i praksis. 

I prøvekapitlet går forfatterne nærmere inn på hvorfor pedagogikk er viktig og relevant i framtidas arbeidsmarked. De starter med å se nærmere på samfunnet vi lever i, og hvilke premisser dette skaper for pedagogisk arbeid. Deretter beskriver de pedagogikk og pedagogisk kompetanse og presenterer en modell for pedagogisk arbeid. Videre beskriver og diskuterer de hva som kjennetegner dagens arbeidsmarked og hvordan pedagogikken er relevant i denne sammenhengen.

Hauglid og Nydahl

Borghild Brekke Hauglid har mastergrad i pedagogikk fra UiA. Hun jobber nå som høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania, Institutt for organisasjon og ledelse, og har blant annet utviklet nettemnet pedagogikk i arbeidslivet der.

Adina Marie Nydahl har mastergrad i pedagogikk fra UiB. Hun jobber nå som universitetslektor ved UiA og høgskolelektor II ved Høyskolen Kristiania og underviser i pedagogiske emner ved UiA og endringsledelse ved Høgskolen Kristiania. 

Åge Røssing Diseth med prosjektet «Pedagogisk psykologi – læring, undervisning og motivasjon»

Boka er en grunnbok i pedagogisk psykologi for lærerstudenter og studenter innenfor pedagogikk. Den omhandler de mest sentrale perspektiver og teorier, og forfatter er opptatt av å vise relevansen dette har for klasserommet, helt i tråd med læreplanene. Dette er en spisset bok, med korte kapitler som er bygd opp med tanke på å nå frem til leseren. Det blir oppsummeringer, tabeller og figurer, oversikt over sentrale begreper og mange praktiske eksempler som gjør den veldig studentvennlig.

Boka er bygd på nyeste forskning innen læring, undervisning, motivasjon og vurdering. Forfatter inkluderer kunnskap om hvordan nyere digital teknologi former læring, undervisning og vurdering. Kunstig intelligens blir også omhandlet.

Prøvekapitlet «Læring» viser tydelig hvordan forfatter klarer å kombinere høye faglige og pedagogiske ambisjoner. 

Det er et stort behov for en lære- eller grunnbok i pedagogisk psykologi. Det er viktig at studentene får en bok som er skrevet med utgangspunkt i den norske skolevirkeligheten og som samtidig er i front av forskning i feltet.

Målgruppa er studenter i lærerutdanningene (GLU 1–7, 5–10 og 8–13), lektorutdanningene og PPU. Den er også aktuell for studenter i pedagogikk og psykologi, sistnevnte innen skole- og opplæringspsykologi. 

Åge Diseth er psykolog og professor i psykologididaktikk ved Universitetet i Bergen (UiB). Han har forsket og undervist innenfor fagfeltene personlighetspsykologi, utviklingspsykologi, pedagogisk psykologi og motivasjonspsykologi. Diseth har skrevet fagbøker for videregående skole og høyere utdanning samt publisert flere vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter.

Diseth

Grete Mehus, Nina Sivertsen og Linda Okstad med prosjektet «Samisk helse- og kulturforståelse i praksis»

De fleste helse- og sosialfaglige utdanningene har læringsutbytter knyttet til samers helse og behov i helsetjenestene. Denne læreboka vil gi en verdifull innsikt i samisk kulturforståelse i pleie- og helsesituasjoner. Boka vil introdusere teoretiske konsepter som vil støtte læring og utvikling, og gi økt forståelse for samiske helsekontekster og bidra til bedre helsehjelp. Et viktig fokus vil være det faglige begrepet kulturell trygghet (cultural safety) som er et underkommunisert faglig begrep i Norge, i motsetning til i internasjonal litteratur. Forfatterne har som mål å vise i hvordan man kan tilrettelegge for et kulturelt trygt miljø og imøtekomme samiske pasienters behov.

Målgruppen er i hovedsak bachelorstudenter på sykepleierutdanningen, men også andre helse- og sosialfagstudenter på program som har implementert læringsutbytter om samiske helseforhold.

Okstad, Sivertsen og Mehus

Grete Mehus er professor ved UiT Norges arktiske universitet (UiT). Hennes forskningsinteresser retter seg mot rurale, samiske og arktiske helse- og levekår. Hun leder forskningsgruppen Rural and Remote Nursing and Healthcare ved UiT.

Nina Sivertsen har en bistilling som førsteamanuensis ved UiT og er senior lecturer ved Flinders University i Sør-Australia. Hennes forskningsinteresser retter seg mot urfolkshelse, og hvordan vi inkluderer samiske og andre urfolks perspektiver i utdanningen av nye helsearbeidere.  

Linda Okstad er universitetslektor ved UIT og har i hovedsak vært tilknyttet studieprogrammet bachelor i sykepleie. I tillegg har hun utviklet og undervist på masteremner ved Det helsevitenskapelige fakultet. Fra 2016 til 2023 var hun assisterende instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag, med ansvar for virksomheten i Finnmark.  

Cappelen Damm Akademisk gratulerer årets vinnere! Vi ser fram til å følge prosjektene fram til ferdig bøker.